Dofinansowanie de minimis przysługuje podmiotom (z wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 4b Ustawy) będącym odbiorcami końcowymi innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust 1a Ustawy, w szczególności średnim i dużym przedsiębiorstwom.

Dofinansowanie to oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania, określonej w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw energii i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę końcowego w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie de minimis  będzie dostępny na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. po dniu 31 sierpnia 2019 r.  Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego, po jego zakończeniu, przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej utworzonej w tym celu przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru (art. 7b ust. 1 Ustawy). Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.