Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 1579), z wykorzystaniem Załącznika nr 4 Dane Wytwórcy i instalacji, na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

W zawiązku z realizacją zapisów zawartych w nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 1269 ze zm.) oraz planowanym wdrożeniem portalu do składania wniosków w postaci elektronicznej, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował zmieniony wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”.

Aktualnie obowiązujący wzorzec umowy.

98%

Informacji o ilości energii elektrycznej, które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych.

98%