INFORMACJA dla Wytwórców energii elektrycznej uczestniczących w systemie zaświadczeń którym został wydłużony okres wsparcia na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610 z późn. zm.) dalej „Ustawa”, dokonaną ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1873) dalej: „Nowelizacja Ustawy”, okres wskazany w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 Ustawy ulega przedłużeniu z mocy prawa o 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu, zgodnie z art. 11 ust. 1 Nowelizacji Ustawy.

  1. Terminy na złożenie wniosków
  2. Rejestracja przed złożeniem wniosków
  3. Składanie wniosków – szczegóły

1. Terminy na złożenie wniosków

1.1 Dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w okresie po upływie daty końcowej okresu wskazanego w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. 30.10.2021 r., do złożenia wniosków o pokrycie ujemnego salda uprawniony jest Wytwórca.

Wnioski za te okresy muszą być złożone do Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy – nieprzekraczalny termin na złożenie wniosków to 28.12.2021 r.

Celem ułatwienia Wytwórcom składania wniosków za okresy rozliczeniowe po upływie daty końcowej wskazanej w zaświadczeniu, wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 Ustawy, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy, Zarządca Rozliczeń S.A. udostępni na dedykowanym Portalu wypełnione wnioski do edycji lub akceptacji z danymi o ilości energii, cenach rozliczeniowych i obliczonej wartości ujemnego salda. Aby uzyskać dostęp do przygotowanych wniosków Wytwórca musi zostać zarejestrowany przez Zarządcę Rozliczeń SA (patrz punkt II).

1.2 Wnioski za okresy rozliczeniowe od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy składane będą do 15-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego (szczegóły patrz punkt 3).

2. Rejestracja przed złożeniem wniosków

W celu złożenia wniosków, w pierwszej kolejności należy złożyć dokumenty rejestrowe.

Prosimy o przesyłanie dokumentów niezbędnych do rejestracji możliwie jak najszybciej, nie później niż dwa (2) tygodnie przed złożeniem wniosków na adres e-mail kancelaria@zrsa.com.pl.
Późniejsze składanie dokumentów rejestrowych jest obarczone ryzykiem niedotrzymania terminu na złożenie wniosków przewidzianego Nowelizacją Ustawy (60 dni).
Dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów niezbędnych do rejestracji.

W celu rejestracji Wytwórców i instalacji, prosimy o przesłanie dokumentów:

– Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (w pliku excel);
– Upoważnienie do portalu;
– Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej;
– Oświadczenie: o dokonaniu zmiany deklaracji (tylko dla FIT), otrzymaniu pomocy inwestycyjnej (dla każdej instalacji, niezależnie od mocy zainstalowanej elektrycznej), dotyczące instalacji wchodzących w skład jednostki rynku mocy;
– Skan potwierdzeń/decyzji o nadaniu NIP przez właściwy Urząd Skarbowy dla każdego ze Wspólników indywidualnie (w przypadku spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, CEIDG).

W przypadku pytań prosimy o kontakt :

Numer infolinii 22 422 37 70
Adres do korespondencji oze@zrsa.pl

Pliki do pobrania:

Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji
Upoważnienie do portalu
Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej
– Oświadczenia (deklaracja, pomoc inwestycyjna, jednostka rynku mocy)
Instrukcja wypełniania KIWI i przebieg procesu rejestracji

3. Składanie Wniosków – szczegóły

3.1 Wnioski o pokrycie ujemnego salda za okresy rozliczeniowe po upływie daty końcowej wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy (wnioski za okresy przeszłe) Wytwórcy składają do ZRSA w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. od 30.10.2021 r. do dnia 28.12.2021 r.

Wnioski za okresy przeszłe należy składać przez Portal, do którego link z dostępem zostanie wysłany po dokonaniu rejestracji. W celu ułatwienia złożenia przez Wytwórcę w/w wniosków na Portalu widoczne będą wnioski z podstawionymi danymi.

Dodatkowo, zarejestrowanym użytkownikom, zostanie udostępniona „Instrukcja składania wniosków o pokrycie ujemnego salda za okresy po upływie daty wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy”. Prosimy o uważne zapoznanie się z Instrukcją!

Link do instrukcji:
Instrukcja składania wniosków o pokrycie ujemnego salda za okresy po upływie daty wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy

3.2 Wnioski o pokrycie ujemnego salda za bieżące okresy rozliczeniowe tj. od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy do końca okresu przedłużającego okres wskazany w zaświadczeniu.

Wnioski o pokrycie ujemnego salda za bieżące okresy rozliczeniowe, tj. od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy i okresy rozliczeniowe do końca okresu przedłużającego okres  wskazany w zaświadczeniu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do 15 dnia po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

1) Wytwórca, który przed datą końcową wskazaną w zaświadczeniu był rozliczany przez sprzedawcę zobowiązanego, od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy będzie rozliczany przez sprzedawcę zobowiązanego. W ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia wżycie Nowelizacji Ustawy zawiera ze sprzedawcą zobowiązanym umowę (art. 11 ust. 4 Nowelizacji Ustawy).
2) Wytwórca, który przed datą końcową wskazaną w zaświadczeniu rozliczał się samodzielnie, od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy będzie samodzielnie składał wnioski o pokrycie ujemnego salda.
3) Wytwórca, który po dniu wejścia w życie Nowelizacji Ustawy zmienił deklarację zgodnie z art. 11 ust. 7 Nowelizacji Ustawy (Dz. u. z 2021 r., poz. 1873), będzie składał wnioski o pokrycie ujemnego salda samodzielnie.


Wnioski o pokrycie ujemnego salda za pierwszy bieżący (niepełny) okres rozliczeniowy od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. 30 października do 31 października 2021 r. dla instalacji którym został wydłużony okres wsparcia
, z uwagi na wprowadzony Nowelizacją Ustawy termin 1 miesiąca od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy na zawarcie umowy sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wytwórcy ze sprzedawcą zobowiązanym, o której mowa w art. 11 ust. 4 Nowelizacji Ustawy lub zmianę deklaracji w zgodnie z art. 11 ust. 7 Nowelizacji Ustawy, należy składać w terminie umożliwiającym złożenie wniosku za okres rozliczeniowy listopad 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

Dopuszczalne jest złożenie dwóch Wniosków za okres październik 2021 r.