zrsa
zrsa

Aktualizacja danych KIW

Dotyczy podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, zobowiązanych do złożenia Wniosku o korektę otrzymanej kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej.

Celem niniejszej informacji jest usprawnienie procesu obsługi Wnioskodawców w zakresie rejestracji, przy poszanowaniu ich interesów i zgodnie z oczekiwaniami, a także zapewnienie ze strony Zarządcy Rozliczeń S.A. maksymalnej staranności w zakresie bezpieczeństwa środków finansowych i bezpieczeństwa rozliczeń. W przypadku Sprzedawcy energii wraz z Kartą Informacyjną Wnioskodawcy (KIW) należy złożyć Załącznik nr 2 do KIW dla Sprzedawcy energii.

KIW wraz z odpowiednim załącznikiem powinny być przesłane w formie plików Excel, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (plik XAdES), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1797 ze zm.) i złożone w postaci elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na adres: fwrc.rejestracja@zrsa.com.pl

W przypadku przesyłania plików (KIW i załącznika do KIW) opatrzonych zewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, nazwy plików poza formatem określającym rodzaj formatu pliku nie mogą się od siebie różnić. Po podpisaniu plików nie należy ich modyfikować, ponownie zapisywać lub dokonywać w nich jakichkolwiek zmian.

KIW wraz z załącznikiem do KIW powinny być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym rejestrze.

Wskazówki dotyczące wypełniania Karty Informacyjnej Wnioskodawcy znajdują się w Instrukcji do Wypełniania Karty Informacyjnej Wnioskodawcy (KIW).

Zmiana lub aktualizacja danych rejestracyjnych zawartych w KIW lub załączniku do KIW, w tym również danych ujawnianych we właściwych rejestrach, wymaga niezwłocznego zawiadomienia Zarządcy Rozliczeń S.A. poprzez złożenie KIW z aktualnymi danymi, najpóźniej na 5 dni przed złożeniem Wniosku o korektę.

Dokumenty w formie elektronicznej adresowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do Wnioskodawcy, będą przekazywane wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w Karcie Informacyjnej Wnioskodawcy.

Aktualizacja informacji dotyczących rejestracji Wnioskodawców wynika z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19.07.2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1369).

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ