Od dnia 1 lipca 2016 r. spółka Zarządca Rozliczeń S.A. pełni zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które są określone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą OZE”

Zadaniem operatora rozliczeń energii odnawialnej jest:

  1. gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE;
  2. rozliczanie ujemnego salda, o którym mowa powyżej;
  3. zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie.

Operator rozliczeń energii odnawialnej po weryfikacji wniosku dokonanej na podstawie przekazanego sprawozdania przez sprzedawcę zobowiązanego lub wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, wypłaca temu sprzedawcy zobowiązanemu lub wytwórcy, na wskazany przez niego we wniosku rachunek bankowy, kwotę przeznaczoną na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3. Ustawy OZE.


Od 01 grudnia 2018 r. Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił Portal do składania za pośrednictwem formularza elektronicznego wniosków o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.

Celem funkcjonowania Portalu jest usprawnienie procesu składania wniosków  w ramach systemów wsparcia obsługiwanych przez ZR SA na podstawie przepisów Ustawy OZE.

Instrukcja użytkownika Portalu

Regulamin Portalu

Upoważnienie dla użytkownika Portalu