zrsa
zrsa

WYDŁUŻONY OKRES WSPARCIA – W TRAKCIE ROZLICZEŃ

Przedłużenie okresu wsparcia dla instalacji uczestniczących w FIT/FIP, dla których okres wsparcia wskazany w zaświadczeniu nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1873)

Przedłużenie okresu wsparcia dla instalacji uczestniczących w FIT/FIP, dla których okres wsparcia wskazany w zaświadczeniu nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1873)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja Ustawy), okres wskazany w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610, ze zm.), (Ustawa OZE), który nie upłynął przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy, ulega przedłużeniu z mocy prawa o 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu.
Powyższe dotyczy instalacji, o których mowa w art. 70f ust. 3 ustawy OZE, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz dla których wydawano świadectwa pochodzenia przez minimum 5 lat.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do Zarządcy Rozliczeń S.A. :

  1. Podpisanego podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym oświadczenia, które należy wypełnić tylko w części dotyczącej instalacji wchodzących w skład jednostki rynku mocy.

Formularz do pobrania tutaj

  1. Kopii jednego z pierwszych oraz jednego z ostatnich wydanych dla Państwa świadectw pochodzenia, tak aby potwierdzały one minimum 5-letni okres wsparcia w tym systemie.

Wyżej wymienione dokumenty prosimy przesłać na adres mailowy: kancelaria@zrsa.com.pl

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl