zrsa
zrsa

WYDŁUŻONY OKRES WSPARCIA – WNIOSKI DO 28.12.2021 R.

Informacja dla Wytwórców energii elektrycznej uczestniczących w systemie zaświadczeń, którym został wydłużony okres wsparcia na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA dla Wytwórców energii elektrycznej uczestniczących w systemie zaświadczeń, którym został wydłużony okres wsparcia na mocy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r., poz. 610 z późn. zm.) dalej „Ustawa”, dokonaną ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1873) dalej: „Nowelizacja Ustawy”, okres wskazany w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 Ustawy ulega przedłużeniu z mocy prawa o 24 miesiące względem daty końcowej wskazanej w tym zaświadczeniu, zgodnie z art. 11 ust. 1 Nowelizacji Ustawy.

  1. Terminy na złożenie wniosków
  2. Rejestracja przed złożeniem wniosków
  3. Składanie wniosków – szczegóły

1. Terminy na złożenie wniosków

1.1 Dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w okresie po upływie daty końcowej okresu wskazanego w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. 30.10.2021 r., do złożenia wniosków o pokrycie ujemnego salda uprawniony jest Wytwórca.

Wnioski za te okresy muszą być złożone do Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy – nieprzekraczalny termin na złożenie wniosków to 28.12.2021 r.

Celem ułatwienia Wytwórcom składania wniosków za okresy rozliczeniowe po upływie daty końcowej wskazanej w zaświadczeniu, wydanym na podstawie art. 70b ust. 8 Ustawy, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy, Zarządca Rozliczeń S.A. udostępni na dedykowanym Portalu wypełnione wnioski do edycji lub akceptacji z danymi o ilości energii, cenach rozliczeniowych i obliczonej wartości ujemnego salda. Aby uzyskać dostęp do przygotowanych wniosków Wytwórca musi zostać zarejestrowany przez Zarządcę Rozliczeń SA (patrz punkt II).

1.2 Wnioski za okresy rozliczeniowe od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy składane będą do 15-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego (szczegóły patrz punkt 3).

2. Rejestracja przed złożeniem wniosków

W celu złożenia wniosków, w pierwszej kolejności należy złożyć dokumenty rejestrowe.

Prosimy o przesyłanie dokumentów niezbędnych do rejestracji możliwie jak najszybciej, nie później niż dwa (2) tygodnie przed złożeniem wniosków na adres e-mail kancelaria@zrsa.com.pl.
Późniejsze składanie dokumentów rejestrowych jest obarczone ryzykiem niedotrzymania terminu na złożenie wniosków przewidzianego Nowelizacją Ustawy (60 dni).
Dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania dokumentów niezbędnych do rejestracji.

W celu rejestracji Wytwórców i instalacji, prosimy o przesłanie dokumentów:

– Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji (w pliku excel);
– Upoważnienie do portalu;
– Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej;
– Oświadczenie: o dokonaniu zmiany deklaracji (tylko dla FIT), otrzymaniu pomocy inwestycyjnej (dla każdej instalacji, niezależnie od mocy zainstalowanej elektrycznej), dotyczące instalacji wchodzących w skład jednostki rynku mocy;
– Skan potwierdzeń/decyzji o nadaniu NIP przez właściwy Urząd Skarbowy dla każdego ze Wspólników indywidualnie (w przypadku spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej, CEIDG).

W przypadku pytań prosimy o kontakt :

Numer infolinii 22 422 37 70
Adres do korespondencji oze@zrsa.pl

Pliki do pobrania:

3. Składanie Wniosków – szczegóły

3.1 Wnioski o pokrycie ujemnego salda za okresy rozliczeniowe po upływie daty końcowej wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy (wnioski za okresy przeszłe) Wytwórcy składają do ZRSA w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. od 30.10.2021 r. do dnia 28.12.2021 r.

Wnioski za okresy przeszłe należy składać przez Portal, do którego link z dostępem zostanie wysłany po dokonaniu rejestracji. W celu ułatwienia złożenia przez Wytwórcę w/w wniosków na Portalu widoczne będą wnioski z podstawionymi danymi.

Dodatkowo, zarejestrowanym użytkownikom, zostanie udostępniona „Instrukcja składania wniosków o pokrycie ujemnego salda za okresy po upływie daty wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy”. Prosimy o uważne zapoznanie się z Instrukcją!

Link do instrukcji: Instrukcja składania wniosków o pokrycie ujemnego salda za okresy po upływie daty wskazanej w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy

3.2 Wnioski o pokrycie ujemnego salda za bieżące okresy rozliczeniowe tj. od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy do końca okresu przedłużającego okres wskazany w zaświadczeniu.

Wnioski o pokrycie ujemnego salda za bieżące okresy rozliczeniowe, tj. od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy i okresy rozliczeniowe do końca okresu przedłużającego okres  wskazany w zaświadczeniu, należy składać w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do 15 dnia po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

1) Wytwórca, który przed datą końcową wskazaną w zaświadczeniu był rozliczany przez sprzedawcę zobowiązanego, od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy będzie rozliczany przez sprzedawcę zobowiązanego. W ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia wżycie Nowelizacji Ustawy zawiera ze sprzedawcą zobowiązanym umowę (art. 11 ust. 4 Nowelizacji Ustawy).
2) Wytwórca, który przed datą końcową wskazaną w zaświadczeniu rozliczał się samodzielnie, od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy będzie samodzielnie składał wnioski o pokrycie ujemnego salda.
3) Wytwórca, który po dniu wejścia w życie Nowelizacji Ustawy zmienił deklarację zgodnie z art. 11 ust. 7 Nowelizacji Ustawy (Dz. u. z 2021 r., poz. 1873), będzie składał wnioski o pokrycie ujemnego salda samodzielnie.


Wnioski o pokrycie ujemnego salda za pierwszy bieżący (niepełny) okres rozliczeniowy od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. 30 października do 31 października 2021 r. dla instalacji którym został wydłużony okres wsparcia
, z uwagi na wprowadzony Nowelizacją Ustawy termin 1 miesiąca od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy na zawarcie umowy sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej wytwórcy ze sprzedawcą zobowiązanym, o której mowa w art. 11 ust. 4 Nowelizacji Ustawy lub zmianę deklaracji w zgodnie z art. 11 ust. 7 Nowelizacji Ustawy, należy składać w terminie umożliwiającym złożenie wniosku za okres rozliczeniowy listopad 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

Dopuszczalne jest złożenie dwóch Wniosków za okres październik 2021 r.

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl