zrsa
zrsa

Wniosek o rekompensatę GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż podmioty uprawnione wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz dystrybucji paliw gazowych mają możliwość złożenia Wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), dalej „Ustawa GAZ 2023”, (formularz do pobrania poniżej) za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem gaz.zrsa.pl

W terminie co najmniej 5 dni przed złożeniem pierwszego Wniosku o wypłatę rekompensaty, należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej „KRS”, lub w innym równoważnym rejestrze, lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa Wniosek o rejestrację, udostępniony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., znajdującej się pod adresem SYSTEMY WSPARCIA > GAZ 2023 > Wniosek o rejestrację.

Niezłożenie lub niepoprawne wypełnienie Wniosku o rejestrację uniemożliwi złożenie Wniosku o wypłatę rekompensaty na Portalu znajdującym się pod adresem gaz.zrsa.pl

Wniosek o rejestrację wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem SYSTEMY WSPARCIA -> GAZ 2023 -> Wniosek o rejestrację

WAŻNE: jeżeli podmiot uprawniony występujący o rekompensatę, o której mowa w Ustawie GAZ 2023, został zarejestrowany w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202 ze zm.), a dane z zatwierdzonego Wniosku o rejestrację nie uległy zmianie ponowna rejestracja nie jest konieczna. W takim przypadku należy do pierwszego wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w art. 4 Ustawy GAZ 2023 dołączyć informację uzupełniającą do danych rejestrowych.

Informacja uzupełniająca do danych rejestrowych znajduje się pod adresem SYSTEMY WSPARCIA -> GAZ 2023 -> Wniosek o rejestrację

Wniosek o wypłatę rekompensaty można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.