Informujemy, że biuro Spółki jest zamknięte, a pracownicy pracują zdalnie. Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem Zarządca Rozliczeń S.A., nie przyjmuje interesantów (osobiste doręczenie poczty oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe), do odwołania.

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173) lub profilem zaufanym*, z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, dokumenty prosimy przesyłać w formie skanu na wskazany adres e-mail (z obowiązkiem późniejszego złożenia oryginałów na wezwanie Zarządcy Rozliczeń).

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Uprzejmie informujemy, że Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (1.2.) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uzupełnioną o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r..

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o wypłatę premii, prosimy stosować zaktualizowaną Instrukcję rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii wraz z dostępnymi załącznikami.

Pliki do pobrania:
Instrukcja rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii
Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji
Wzór podpisu
Wzór Upoważnienie do Portalu
Wzór Pełnomocnictwa
Wzór Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości
Wzór Upoważnienia do Portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej
• Wzór Pełnomocnictwa z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej
Regulamin Portalu
Instrukcja dla Użytkowników Portalu