Informujemy, że biuro Spółki jest zamknięte, a pracownicy pracują zdalnie. Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem Zarządca Rozliczeń S.A., nie przyjmuje interesantów (osobiste doręczenie poczty oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe), do odwołania.

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173) lub profilem zaufanym*, z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, dokumenty prosimy przesyłać w formie skanu na wskazany adres e-mail (z obowiązkiem późniejszego złożenia oryginałów na wezwanie Zarządcy Rozliczeń).

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Obowiązek składania oświadczeń o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości

W celu realizacji obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Wytwórcy, którzy weszli do systemu wsparcia składają „Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości”, w którym oświadczają, że jednostka gospodarcza, w skład której wchodzi to przedsiębiorstwo, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Oświadczenie przekazywane jest przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę ujemnego salda (wraz z dokumentami rejestrowymi), a później wraz z każdym pierwszym wnioskiem w danym roku.

Oświadczenia powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W przypadku nie przekazania oświadczenia Wniosek nie będzie mógł zostać pozytywnie rozpatrzony.

Ponadto, Wytwórca ma obowiązek złożenia nowego oświadczenia każdorazowo, gdy sytuacja ekonomiczna jednostki gospodarczej, do której należy przedsiębiorstwo Wytwórcy będzie spełniała warunki, aby uznać, że znajduje się ona w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (2.1) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii zaktualizowaną w zakresie dołączenia Oświadczenia dotyczącego jednostek wchodzących w skład jednostki rynku mocy oraz zmiany zakresu opisu przepisów dot. trudnej sytuacji ekonomicznej w Instrukcji oraz załącznikach.

Prosimy o składanie dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy.

Pliki do pobrania:
Instrukcja rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii
Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy Kogeneracji
Wzór Karty Informacyjnej Jednostki Kogeneracji
Wzór podpisu
Wzór Upoważnienie do Portalu
Wzór Pełnomocnictwa
Wzór Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości
Wzór Upoważnienia do Portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej
Wzór Pełnomocnictwa z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej
Regulamin Portalu
• Oświadczenie dotyczące jednostek korzystających z Rynku Mocy
Instrukcja dla Użytkowników Portalu