W celu składania dokumentów rejestrowych Wytwórcy mogą zgłaszać się do Zarządcy Rozliczeń S.A. po otrzymaniu od Prezesa URE decyzji o dopuszczeniu do premii gwarantowanej lub premii gwarantowanej indywidualnej oraz po rozstrzygnięciu aukcji lub naboru w przypadku premii kogeneracyjnej lub kogeneracyjnej indywidualnej.

Zarządca Rozliczeń S.A. dokona rejestracji Wytwórców na podstawie wypełnionej przez nich Karty Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji (KIWIK) i otrzymanej najpóźniej 7 dni przed dniem złożenia pierwszego Wniosku.

Przed złożeniem pierwszego wniosku jednorazowo należy przekazać do Zarządcy Rozliczeń S.A. informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Jednostce kogeneracji objętej wsparciem, o ile wytworzenie wystąpiło.

Zgodnie z Ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji informacja o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej powinna być potwierdzona:

  • wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji (w przypadku istniejącej lub istniejącej małej jednostki kogeneracji);
  • przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (w przypadku zmodernizowanej, znacznie zmodernizowanej lub nowej jednostki kogeneracji).

Dokumenty rejestrowe (KIWIK wraz z załącznikami) powinny być podpisane lub przesłane z podpisem kwalifikowanym, zgodnie z zasadą reprezentacji Wytwórcy albo podpisane przez pełnomocników ujawnionych w KIWIK.

W obu przypadkach (z wyłączeniem podpisu kwalifikowanego osób wykazanych w KRS) wymagane jest złożenie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. lub przesłanie wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie.

Wzory podpisów osób uprawnionych oraz pełnomocnictwa należy załączyć do KIWIK.

Wytwórca zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu rejestracji w wiadomości e-mail, zawierającej numer jednostki kogeneracji nadany przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na adres wskazany w KIWIK.

Pliki do pobrania: