Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającym stanem pandemii składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe, do odwołania.

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 r., poz. 1579), z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

INSTRUKCJA REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ PREMII
OKREŚLONYCH W USTAWIE O PROMOWANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI 

REJESTRACJA

W celu dokonania rejestracji na potrzeby składania wniosków o wypłatę premii określonych w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji („Ustawa”),  Wytwórcy mogą zgłaszać się do Zarządcy Rozliczeń S.A. po otrzymaniu od Prezesa URE decyzji o dopuszczeniu do premii gwarantowanej lub premii gwarantowanej indywidualnej lub po rozstrzygnięciu aukcji lub naboru w przypadku premii kogeneracyjnej lub kogeneracyjnej indywidualnej.

Zarządca Rozliczeń S.A. dokona rejestracji Wytwórców na podstawie danych Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji, uzyskanych od Prezesa URE oraz wypełnionej przez Wytwórcę Karty Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji (KIWIK) i przesłanej Zarządcy Rozliczeń S.A. najpóźniej 7 dni przed dniem złożenia pierwszego Wniosku. W przypadku premii gwarantowanej i gwarantowanej indywidualnej, Wytwórca zobowiązany jest  załączyć kopię decyzji o dopuszczeniu, wydanej przez Prezesa URE.

Przed złożeniem pierwszego wniosku jednorazowo należy przekazać do Zarządcy Rozliczeń S.A. informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Jednostce kogeneracji objętej wsparciem, chyba, że takie wytworzenie jeszcze nie wystąpiło.

Zgodnie z Ustawą  informacja o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej powinna być potwierdzona:

 • wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji (w przypadku istniejącej lub istniejącej małej jednostki kogeneracji,
 • przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (w przypadku zmodernizowanej, znacznie zmodernizowanej lub nowej jednostki kogeneracji).

Dokumenty rejestrowe (KIWIK wraz z załącznikami) powinny być podpisane, zgodnie z zasadą reprezentacji Wytwórcy albo podpisane przez pełnomocników ujawnionych w KIWIK. Wymagane jest złożenie wzorów podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. lub przesłanie wzorów podpisu potwierdzonych notarialnie.

Dokumenty rejestrowe mogą być przesłane z podpisem kwalifikowanym, zgodnie z zasadą reprezentacji Wytwórcy albo z podpisem kwalifikowanym pełnomocników ujawnionych w KIWIK, których pełnomocnictwa zawierają numery pesel.

Wzory podpisów osób uprawnionych oraz pełnomocnictwa należy załączyć do KIWIK.

Wytwórca zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu rejestracji w wiadomości e-mail, zawierającej numer jednostki kogeneracji, nadany przez Zarządcę Rozliczeń S.A., wysłanej na adres wskazany w KIWIK.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO PORTALU

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Portalu dedykowanego do składania Wniosków jest złożenie Upoważnienia do Portalu wraz z dokumentami KIWIK najpóźniej 7 dni przed terminem planowanego złożenia wniosku za pośrednictwem Portalu.
 2. Użytkownik Portalu, dla którego złożone zostało Upoważnienie do Portalu, otrzymuje wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Upoważnieniu.
 3. Wiadomość, o której mowa w pkt 2, zawiera nazwę użytkownika (służącą do logowania się do Konta Użytkownika) oraz link do aktywacji konta.
 4. Kliknięcie linku do aktywacji Konta Użytkownika, powoduje przeniesie Użytkownika do strony www, na której należy dokończyć aktywację Konta Użytkownika.
 5. Po poprawnej aktywacji Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość z linkiem do nadania hasła do Portalu.
 6. Logowanie do Konta Użytkownika jest możliwe na stronie: https://portal.zrsa.pl/

SKŁADANIE WNIOSKU

Za pośrednictwem Portalu Wytwórca składa kompletny, prawidłowo wypełniony Wniosek, w terminie do 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku wnioskowania za okres więcej niż jednego z następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, Wytwórca, w terminie do 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy, składa jeden kompletny, prawidłowo wypełniony Wniosek uwzględniający dane miesiące.

W przypadku, gdy okres rozliczeniowy wskazany we wniosku obejmuje kilka następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, dane dotyczące:

 • oszczędności energii pierwotnej,
 • ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji,
 • jednostkowego wskaźnika CO2 (tylko w przypadku premii kogeneracyjnej indywidualnej),

należy podać w każdym z miesięcy w wartości uśrednionej dla całego okresu rozliczeniowego.

W przypadku Wytwórców, którzy otrzymali decyzję Prezesa URE o dopuszczeniu do premii  i mają prawo ubiegać się o wypłatę premii gwarantowanej od dnia 01.01.2019 r.:

 1. Wytwórca może złożyć wniosek za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Prezesa URE decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej – w terminie do dnia 09.08.2021 r. tj. w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia decyzji Komisji (decyzja w sprawie SA.51192, ogłoszona w dniu 09.08.2019 r.), z zastrzeżeniem pkt 2) i pkt 3).
 2. Jeżeli Wytwórca został dopuszczony do systemu premii gwarantowanych w 2020 r., wnioski powinny obejmować odrębnie miesiące z roku 2019 i odrębnie z roku 2020.
 3. Z uwagi na ograniczenia techniczne uniemożliwiające objęcie dwoma różnymi wnioskami danych dotyczących jednego miesiąca, pożądane jest aby miesiąc, w którym Prezes URE wydał decyzję, został ujęty w całości we wniosku składanym w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z miesięcy okresu rozliczeniowego.

Proces składania Wniosku na Portalu został szczegółowo opisany w Instrukcja dla Użytkowników Portalu.

ROZPATRYWANIE WNIOSKU

Zarządca Rozliczeń S.A. przyjmuje Wnioski do rozpatrzenia według kolejności wpływu. W celu weryfikacji Wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. może zażądać od Wytwórcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

W przypadku, gdy złożony Wniosek nie zawiera  innych błędów, a ilość sprzedanej energii wykazana we wniosku nie jest wyższa niż ilość energii wynikająca z danych pomiarowych udostępnionych przez OSD,  Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza Wniosek i przekazuje Wytwórcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji informację o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

W przypadku, gdy złożony Wniosek nie zawiera innych błędów, a ilość sprzedanej energii wykazana we wniosku jest wyższa niż ilość energii wynikająca z danych pomiarowych udostępnionych przez OSD, Zarządca Rozliczeń S.A. oblicza wysokość premii  na podstawie rzeczywistych danych OSD i  wypłaca kwotę należną, o czym informuje Wytwórcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji.

Zarządca Rozliczeń S.A. może zażądać od Wytwórcy przedstawienia kopii prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 55 ust. 1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42 ze zm.).

WYPŁATA PREMII

Warunkiem wypłaty premii jest złożenie Wniosku zgodnie z zasadami określonymi w części SKŁADANIE WNIOSKU oraz jego pozytywna weryfikacja przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca Wytwórcy kwotę premii po zatwierdzeniu Wniosku, w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego Wniosku.

Wypłata kwoty premii jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany we Wniosku oraz w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji, które to rachunki powinny być tożsame.

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ.

Pliki do pobrania:

Formularz Karta Informacyjna Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji
Formularz Wzór podpisu
Formularz Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Portalu
Formularz Upoważnienie do Portalu
Instrukcja dla Użytkowników Portalu