INSTRUKCJA REJESTRACJI I SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ PREMII
OKREŚLONYCH W USTAWIE O PROMOWANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

REJESTRACJA

W celu składania dokumentów rejestrowych Wytwórcy mogą zgłaszać się do Zarządcy Rozliczeń S.A. po otrzymaniu od Prezesa URE decyzji o dopuszczeniu do premii gwarantowanej lub premii gwarantowanej indywidualnej oraz po rozstrzygnięciu aukcji lub naboru w przypadku premii kogeneracyjnej lub kogeneracyjnej indywidualnej.

Zarządca Rozliczeń S.A. dokona rejestracji Wytwórców na podstawie danych Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji uzyskanych od URE (zgodnie z Ustawą) oraz wypełnionej przez Wytwórcę Karty Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji (KIWIK) otrzymanej najpóźniej 7 dni przed dniem złożenia pierwszego Wniosku. W przypadku premii gwarantowanej i gwarantowanej indywidualnej, należy również załączyć kopię decyzji o dopuszczeniu wydanej przez Prezesa URE.

Przed złożeniem pierwszego wniosku jednorazowo należy przekazać do Zarządcy Rozliczeń S.A. informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w Jednostce kogeneracji objętej wsparciem, o ile wytworzenie wystąpiło.

Zgodnie z Ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji informacja o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej powinna być potwierdzona:

  • wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji (w przypadku istniejącej lub istniejącej małej jednostki kogeneracji);
  • przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (w przypadku zmodernizowanej, znacznie zmodernizowanej lub nowej jednostki kogeneracji).

Dokumenty rejestrowe (KIWIK wraz z załącznikami) powinny być podpisane lub przesłane z podpisem kwalifikowanym, zgodnie z zasadą reprezentacji Wytwórcy albo podpisane przez pełnomocników ujawnionych w KIWIK.

W obu przypadkach (z wyłączeniem podpisu kwalifikowanego osób wykazanych w KRS) wymagane jest złożenie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. lub przesłanie wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie.

Wzory podpisów osób uprawnionych oraz pełnomocnictwa należy załączyć do KIWIK.

Wytwórca zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu rejestracji w wiadomości e-mail, zawierającej numer jednostki kogeneracji nadany przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na adres wskazany w KIWIK.

UZYSKANIE DOSTĘPU DO PORTALU

Warunkiem uzyskania dostępu do Portalu dedykowanego do składania Wniosków jest złożenie Upoważnienie do Portalu wraz z dokumentami KIWIK lub najpóźniej 7 dni przed terminem planowanego złożenia wniosku za pośrednictwem Portalu.

  1. Użytkownik Portalu, dla którego złożone zostało Upoważnienie do Portalu, otrzymuje wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Upoważnieniu.
  2. Wiadomość ta zawiera: nazwę użytkownika (służącą do logowania się do Konta Użytkownika) oraz link do aktywacji konta.
  3. Kliknięcie linku do aktywacji Konta Użytkownika, przeniesie Użytkownika do strony www, na której należy dokończyć aktywację Konta Użytkownika.
  4. Po poprawnej aktywacji Użytkownik otrzymuje kolejną wiadomość z linkiem do nadania hasła do Portalu.
  5. Logowanie do Konta Użytkownika jest możliwe na stronie: https://portal.zrsa.pl/

SKŁADANIE WNIOSKU

Za pośrednictwem Portalu Wytwórca składa kompletny, prawidłowo wypełniony Wniosek, w terminie do 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku wnioskowania za okres więcej niż jednego z następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, Wytwórca, w terminie do 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy, składa jeden kompletny, prawidłowo wypełniony Wniosek uwzględniający dane miesiące.

Proces składania Wniosku na Portalu został szczegółowo opisany w Instrukcja dla Użytkowników Portalu.

ROZPATRYWANIE WNIOSKU

Zarządca Rozliczeń S.A. przyjmuje Wnioski do rozpatrzenia według kolejności wpływu. W celu weryfikacji Wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. może zażądać od Wytwórcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

W przypadku, gdy złożony Wniosek nie zawiera braków formalnych lub błędów obliczeniowych Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza Wniosek i przekazuje Wytwórcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji, informację o pozytywnej weryfikacji Wniosku.

W przypadku, gdy złożony przez Wytwórcę Wniosek zawiera błędy lub braki, Zarządca Rozliczeń S.A. odmawia jego zatwierdzenia, o czym informuje Wnioskodawcę o negatywnej weryfikacji Wniosku z uzasadnieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji. Jednocześnie przekazuje Wytwórcy informację o możliwości ponownego złożenia Wniosku. Złożenie nowego Wniosku rozpoczyna na nowo bieg terminów na weryfikację i na wypłatę premii.

Zarządca Rozliczeń S.A. może zażądać od Wnioskodawcy przedstawienia kopii prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 55 ust. 1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42 ze zm.).

WYPŁATA PREMII

Warunkiem wypłaty premii jest złożenie Wniosku zgodnie z zasadami określonymi w części SKŁADANIE WNIOSKU oraz jego pozytywna weryfikacja przez Zarządcę Rozliczeń S.A.

Zarządca Rozliczeń S.A. wypłaca Wnioskodawcy kwotę premii po zatwierdzeniu Wniosku, w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wypełnionego Wniosku.

Wypłata kwoty premii jest dokonywana na rachunek bankowy wskazany we Wniosku oraz w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji, które to rachunki powinny być tożsame.

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ.

Pliki do pobrania:

Formularz Karta Informacyjna Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji
Formularz Wzór podpisu
Formularz Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Portalu
Formularz Upoważnienie do Portalu
Instrukcja dla Użytkowników Portalu