zrsa
zrsa

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zawiązana w dniu 13 września 2007 r. przez PSE S.A. w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 311)

Spółka została powołana celem zapewnienia obsługi i funkcjonowania określonego w ww. ustawie systemu rozwiązania kontraktów długoterminowych funkcjonujących w elektroenergetyce, na co składa się m. in. gromadzenie i wypłata środków pieniężnych oraz zarządzanie tymi środkami.

Od dnia 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii Spółka wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które polegają na gromadzeniu środków pieniężnych na rachunku opłaty OZE, zarządzaniu tymi środkami i rozliczaniu ujemnego salda.

W dniu 7 lipca 2016 r. PSE S.A., przekazała akcje spółki Zarządca Rozliczeń S.A. do Skarbu Państwa. Począwszy od tego dnia uprawnienia właścicielskie wobec akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda.

Spółka realizuje zadania i pełni funkcje:

1) podmiotu rozliczającego środki z tytułu kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,

2) operatora rozliczeń energii odnawialnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

3) operatora rozliczeń premii gwarantowanej oraz premii kogeneracyjnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,

4)operatora rozliczeń energii odnawialnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,

5) zarządcy rozliczeń rynku mocy i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,

6) zarządzającego Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,

7) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku z zamrożeniem cen gazu i realizuje zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,

8) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną przez podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

9) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej przez podmioty uprawnione oraz zarządzającego FWRC w zakresie gromadzenia środków pochodzących z odpisu na Fundusz oraz składki solidarnościowej i składki gazowej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku,

10) zarządcy rozliczeń rekompensat i wyrównań w związku ze stosowaniem średniej ceny z rekompensatą oraz maksymalnej ceny dostawy ciepła przez podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

11) zarządcy rozliczeń rekompensat dla podmiotów wprowadzających paliwa stałe do obrotu na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

12) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej przez podmioty uprawnione oraz zarządzającego FWRC w zakresie gromadzenia środków pochodzących z gazowego odpisu na Fundusz oraz gazowej składki na Fundusz na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

13) podmiotu wypłacającego i rozliczającego rekompensaty na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

14) podmiotu weryfikującego i kontrolującego realizację uprawnień pracowników do świadczeń na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

Spółka sporządziła dokument: Program Zgodności, który jest wyrazem dbałości Zarządcy Rozliczeń S.A. o transparentność wykonywanych działań związanych z wypełnieniem swoich obowiązków ustawowych.

Zostały określone zasady postępowania i wartości, jakimi powinni się kierować pracownicy Spółki. Realizacja ustaleń zawartych w “Programie Zgodności” pozwala na optymalne ułożenie współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami energetycznymi w procesie realizacji zadań statutowych przy zachowaniu zasady niedyskryminowania przedsiębiorstw energetycznych i kontrahentów spółki oraz ochrony zasobów informacyjnych Spółki, a złamanie przez pracowników zasad określonych w Programie Zgodności stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zarządca Rozliczeń S.A.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

KRS: 0000292313,
NIP: 7010095709,
REGON: 141188023

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony.

Akcjonariusze

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii.

Rada Nadzorcza:

Sylwia Sadowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Elwira Bubel-Malinowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Radosław Walaszczyk Sekretarz Rady Nadzorczej
Lucyna Bogusz Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sołtysik Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Waśkiewicz Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Dr inż. Jan Bogolubow, MBA – Prezes Zarządu

Spółka posiada majątek niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl

Ikona umieszczona po prawej stronie ekranu wywołuje stronę główną BIP.

Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Menu tematyczne (lewa strona ekranu) – służy do wyboru kategorii informacji, jakiej Państwo szukają w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządcy Rozliczeń S.A.

W Rejestrze zmian wyświetlane są informacje, które zostały ostatnio zmodyfikowane.

Zarządca Rozliczeń S.A.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

tel.: +48 22 422 37 70

17 kwietnia 2024 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.

13 sierpnia 2021 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.

16 maja 2019 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.

07 marca 2018 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.