Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zawiązana w dniu 13 września 2007 r. przez PSE S.A. w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905)

Spółka została powołana celem zapewnienia obsługi i funkcjonowania określonego w ww. ustawie systemu rozwiązania kontraktów długoterminowych funkcjonujących w elektroenergetyce, na co składa się m. in. gromadzenie i wypłata środków pieniężnych oraz zarządzanie tymi środkami.

Od dnia 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii Spółka wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które polegają na gromadzeniu środków pieniężnych na rachunku opłaty OZE, zarządzaniu tymi środkami i rozliczaniu ujemnego salda.

W dniu 7 lipca 2016 r. PSE S.A., przekazała akcje spółki Zarządca Rozliczeń S.A. do Skarbu Państwa. Począwszy od tego dnia uprawnienia właścicielskie wobec akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. wykonuje minister właściwy ds. energii.

Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda.

Zadania realizowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wynikają z:

– ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1571 z późn. zm),

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm),

– ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 poz.42),

– ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20198 poz. 2538),

– ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

Spółka sporządziła dokument: Program Zgodności, który jest wyrazem dbałości Zarządcy Rozliczeń S.A. o transparentność wykonywanych działań związanych z wypełnieniem swoich obowiązków ustawowych.

Zostały określone zasady postępowania i wartości, jakimi powinni się kierować pracownicy Spółki. Realizacja ustaleń zawartych w “Programie Zgodności” pozwala na optymalne ułożenie współpracy partnerskiej z przedsiębiorstwami energetycznymi w procesie realizacji zadań statutowych przy zachowaniu zasady niedyskryminowania przedsiębiorstw energetycznych i kontrahentów spółki oraz ochrony zasobów informacyjnych Spółki, a złamanie przez pracowników zasad określonych w Programie Zgodności stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zarządca Rozliczeń S.A.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

KRS: 0000292313,
NIP: 7010095709,
REGON: 141188023

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony.

Akcjonariusze

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii.

Rada Nadzorcza:

Tomasz Błażej Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Linkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Krzysztofik Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Łysakowski Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Kukuć Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szwed-Lipińska Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Dr inż. Jan Bogolubow, MBA – Prezes Zarządu

Spółka posiada majątek niezbędny do realizacji zadań statutowych.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) znajduje się pod adresem www.bip.gov.pl

Ikona umieszczona po prawej stronie ekranu wywołuje stronę główną BIP.

Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Menu tematyczne (lewa strona ekranu) – służy do wyboru kategorii informacji jakiej Państwo szukają w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządcy Rozliczeń S.A.

W Rejestrze zmian wyświetlane są informacje, które zostały ostatnio zmodyfikowane.

Zarządca Rozliczeń S.A.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

tel.: +48 22 422 37 70

13 sierpnia 2021 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.

16 maja 2019 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.

07 marca 2018 r.

Zaktualizowano dział Władza, zmieniając skład Rady Nadzorczej.