zrsa
zrsa

Lista najczęściej popełnianych błędów

Zwracamy uwagę i przypominamy – wszystkie dane podane we wszystkich częściach sprawozdania i załącznikach, w tym dotyczące wolumenów oraz cen, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawdą. Jesteśmy w stanie zweryfikować prawidłowość obliczeń tylko na podstawie danych przedstawionych przez podmiot w załącznikach.

Jeśli podmiot do obliczeń użył innych danych aniżeli przekazane w części B i C Sprawozdania (załącznikach), lub nie dokonał zaokrągleń w odpowiednim miejscu, wynik obliczeń będzie niezgodny, a wartość odpisu nieprawidłowa.

Jeśli nie została zachowana struktura plików (np. pozostawiono puste wiersze lub kolumny), zmieniono nagłówki kolumn, użyto niewłaściwego formatowania, pozostawiono puste komórki (poza komórkami, które można zostawić puste – patrz instrukcja dotycząca sposobu składania i wypełniania sprawozdań)  plik może zostać niezaczytany do systemu (niezłożenie sprawozdania) lub obliczenia będą nieprawidłowe, a sprawozdanie nie da się pozytywnie zweryfikować.

Bardzo prosimy o zachowanie uwagi i koncentracji, a tam gdzie jest to niezbędne, również o zachowanie powtarzalności przy wypełnianiu (składaniu) Sprawozdań.

Dla danej doby podmiotu dokonujący odpisu i składający Sprawozdanie musi ustalić tylko jedną wartość (w cz. B) średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej (zł/MWh), która uwzględnia wszystkie transakcje sprzedaży i jej kierunki oraz jedną wartość średniego ważonego wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej (zł/MWh), który uwzględnia wszystkie koszty, limity, technologie, kierunki zakupu itp. oraz powinna być uwzględniona wielkość (wolumen (w MWh)) całej sprzedane w danej dobie energii elektrycznej.

Obliczanie wartości odpisu w cz. B lub wpisanie w cz. B w odpowiedniej kolumnie dla tej samej doby więcej niż jednego wiersza, różnych wartości ceny lub limitu ceny jest błędem.

1. Błędna data sprzedaży wskazana w części B sprawozdania

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, dalej „Ustawa”, odpisy należy obliczyć w ujęciu dobowym dla każdego dnia miesiąca. Począwszy od  stycznia 2023 r. przedsiębiorstwa obrotu obliczają odpis w ujęciu dekadowym (za okres od  1 do 10 dnia miesiąca włącznie, za okres od 11 do 20 dnia miesiąca włącznie, za okres od 21-do końca miesiąca włącznie.
Aby prawidłowo obliczyć i zweryfikować prawidłowość obliczeń, dane ujęte w cz. B (lista odpisów) muszą wynikać z właściwych części C (odpowiednie dla danych technologii wytwarzania lub kierunków sprzedaży załączniki w formie plików csv).

2. Niewłaściwe obliczenia

Obliczeń należy dokonać w oparciu o dane, na podstawie których faktycznie dokonuje się obliczeń odpisu na fundusz zgodnie z instrukcjami wypełniania sprawozdań dostępnymi w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > pliki do pobrania.

Aby obliczyć prawidłowo sumę odpisów (cz. B) należy wprowadzić prawidłowe dane do obliczeń limitu ceny (cz. C) zgodnie z wzorami i opisem przedstawionym w instrukcji.

3. Błędnie podpisane sprawozdanie w części A, B i C

Sprawozdanie cz. A musi być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu na podstawie umowy spółki i ujawnione w KRS lub innym równoważnym rejestrze (np. członkowie zarządu, prokurenci, wspólnicy) i zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub w innym równoważnym rejestrze.

W przypadku, gdy w KRS nie ujawniono jeszcze tych osób należy dołączyć skan aktu powołania lub inny dokument, z którego wynika, że osoba pełni określoną funkcję. Dokumenty powinien zawierać numer PESEL (o ile nadany). Skany dołączanych dokumentów należy podpisać elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentacji .

Pełnomocnictwo musi być podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki zgodnie z KRS lub innym rejestrem. Części B i C (załączniki) mogą być podpisane zarówno przez osoby ujawnione w KRS jak i ustanowionych pełnomocników.

W pełnomocnictwie należy podać pełne dany osoby, której pełnomocnictwo zostało nadane, w tym PESEL.

 

Dla podmiotów ujawnionych w CEiDG, które nie podlegają wpisowi do KRS, należy dołączyć do sprawozdania dokument pozwalający zweryfikować tożsamość i uprawnienie do złożenia podpisu osoby podpisującej. W dokumencie tym powinny być podane: imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr NIP np. potwierdzenie nadania NIP z Urzędu Skarbowego.

Dla podmiotów zagranicznych, które nie są ujawnione w KRS lub CEiDG należy dołączyć do sprawozdania dokument pozwalający potwierdzić tożsamość i uprawnienie do złożenia podpisu osoby podpisującej, w którym są podane imię i nazwisko, nr PESEL (lub równoważny), nazwa przedsiębiorstwa lub nr rejestru wskazanego w sprawozdaniu.

4. Błędnie wskazany wymagalny odpis na Fundusz za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem

W przypadku, gdy w części B sprawozdania w kolumnie „miesiąc zrealizowania płatności (rrrr.mm)” podano inny miesiąc niż miesiąc rozliczenia lub nie podano miesiąca zrealizowania płatności, nieprawidłowym jest uwzględnianie odpisu dla danego wiersza w części A sprawozdania w pozycji suma wymagalnych odpisów na Fundusz. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy odpis na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy powinien być dokonany w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, za które została zrealizowana płatność
w miesiącu rozliczenia.

Za odpis wymagalny rozumieć należy odpis dotyczący wolumenu, za który podmiot otrzymał płatność w miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie.

Przykłady: (i) energia dostarczona (sprzedana, wprowadzona) w grudniu, środki za tą energię otrzymane w grudniu, kwota wymagalna wskazana w sprawozdaniu złożonym za okres grudzień w miesiącu styczniu.
 Płatność odpisu w styczniu. (ii) energia dostarczona (sprzedana, wprowadzona) w grudniu, środki za tą energię otrzymane w styczniu, kwota wymagalna wskazana w sprawozdaniu złożonym za okres styczeń w miesiącu lutym, płatność odpisu w lutym. Proszę również uwzględnić tą uwagę na przyszłość. Środków nie zwracamy i odsetek za przyśpieszoną płatność nie naliczamy.

5. Niewłaściwe zastosowanie ceny referencyjnej

Ceny referencyjne należy przyjąć zgodnie z art.77 ust 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – przedstawione poniżej.

Aktualne ceny referencyjne przedstawiono poniżej na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (Dz. U. z 2022 r., poz. 2247).

UWAGA! Dla instalacji OZE wiatr, słońce, geotermia, odpady, spoza systemu aukcyjnego od dnia 16 grudnia 2022 r. należy powiększyć cenę referencyjną o dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych w wysokości 50 zł/MWh i w zał. C (odpowiedni dla danej technologii plik csv) we właściwej kolumnie należy wpisać wartość ceny referencyjnej powiększoną o 50 zł/MWh.

Rodzaj instalacji zgodnie z odpowiednim punktem art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii:

  1. a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

1a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej;

2a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;

3a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej;

4a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1a, 2a i 3a do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

6a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

7a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej;

8a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;

9a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7, 8 i 9 do wytwarzania energii elektrycznej;

10a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7a, 8a i 9a do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych;

w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych,
w wysokosprawnej kogeneracji;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych,
w wysokosprawnej kogeneracji;

wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;

wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;

(uchylony)

wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;

wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. 

 Lp. art. 77 ust. 5 pkt: Rodzaj instalacji Cena referencyjna [zł/MWh]
Do 15.12.2022 r
Cena referencyjna [zł/MWh] Od 16.12.2022 r. powiększona o dodatek inwestycyjny Cena referencyjna [zł/MWh] od 10.11.2023 r. powiększona o dodatek inwestycyjny
1 1 biogaz rolniczy 785 835 922
2 1a biogaz rolniczy 920 970 1075
3 2 biogaz-składowiska odpadów 730 780 862
4 2a biogaz-składowiska odpadów 820 870 965
5 3 biogaz-oczyszczalnie 515 565 622
6 3a biogaz-oczyszczalnie 640 690 764
7 4 biogaz inny niż rolniczy, odpady i oczyszczalnie 570 620 682
8 4a biogaz inny niż rolniczy (w kogeneracji), odpady (w kogeneracji) i oczyszczalnie (w kogeneracji) 645 695 773
9 5 woda* 770 770* 853*
10 6 biogaz rolniczy 715 765 843
11 6a biogaz rolniczy kogeneracja 840 890 991
12 7 biogaz rolniczy >1 MW 700 750 825
13 7a biogaz rolniczy >1 MW, kogeneracja 800 850 946
14 8 biogaz-składowiska odpadów >=500 KW 705 755 835
15 8a biogaz-składowiska odpadów >=500 KW, kogeneracja 800 850 945
16 9 biogaz-oczyszczalnie >=500 KW 470 520 570
17 9a biogaz-oczyszczalnie >=500 KW, kogeneracja 590 640 713
18 10 biogaz inny niż rolniczy, odpady i oczyszczalnie >=500 KW 525 575 633
19 10a biogaz inny niż rolniczy, odpady i oczyszczalnie >=500 KW, (wszystkie w kogeneracji) 605 655 727
20 11 biomasa lub hybrydowa 525 575 644
21 12 termiczne przekształcanie odpadów, spalanie wielopaliwowe 420 470 524
22 13 biomasa lub hybrydowa, term. przeksz. odpadów 580 630 720
23 14 biomasa lub hybrydowa, term. przeksz. odpadów >50 MW (wszystkie w kogeneracji) 550 600 690
24 15 biopłyny 520 570 625
25 16 wiatr ląd <=1MW 340 390 428
26 17 wiatr ląd >1MW 295 345 374
27 18 woda* 705 705* 778*
28 19 woda >1 MW* 675 675* 745*
29 20 geotermalna 515 565 629
30 21 PV <=1 MW 375 425 464
31 22 PV >1 MW 355 405 439
32 24 hybrydowa <=1MW 0 0 0
33 25 hybrydowa >1MW 0 0 0
* instalacja nieobjęta dodatkiem inwestycyjnym
6. Prawidłowy rodzaj instalacji zgodnie z tabelą

W części C sprawozdania należy wypełnić kolumnę F zgodnie z rodzajem instalacji przedstawionej w tabeli. Należy wypełnić dla każdego dnia. Brak podania rodzaju instalacji (tylko cyfry, numer zgodny z tabelą powyżej) lub podanie tylko dla jednego wiersza uniemożliwi prawidłową  weryfikację Sprawozdania.

7. Załączanie plików CSV będących częścią sprawozdania bez podawania danych

W ramach części C Sprawozdania należy załączyć pliki dla danej technologii wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej przez podmiot i załącznik C_24 dotyczący sprzedaży energii elektrycznej. Pliki te należy wypełnić osobno dla każdego z dni, w których energia elektryczna była wytwarzana i wprowadzona do sieci/sprzedawana. (Wytwarzanie)

W ramach części C Sprawozdania należy załączyć pliki dla konkretnej grupy odbiorców, na potrzeby której energia była sprzedawana i dostarczana w danym dniu (za okres rozliczeniowy grudzień 2022 r.) lub okresie dekadowym (za okres rozliczeniowy od stycznia 2023 r.). Pliki te należy wypełnić osobno dla każdego z dni/okresu. (Obrót)

Część B Sprawozdania powinien stanowić plik, w którym podano dane dla każdego dnia miesiąca (wytwarzanie)/okresu (obrót od stycznia 2023 r.) z obliczoną wartością odpisu dla prawidłowych danych dot. m.in. limitu ceny wynikającego z części C Sprawozdania, na podstawie których została wyliczona wartość odpisu.

Dla plików gdzie nie ujęto danych w rozbiciu dobowym (lub dekadowym w przypadku obrotu za okres od stycznia 2023 r.) Zarządca Rozliczeń przyjmuje, że wolumen sprzedanej energii przez sprzedawcę wynosił 0 MWh, limit ceny wynosił 0 zł/MWh, wartość odpisu wynosiła 0 zł.

8. Wpłata z tytułu odpisu po wymaganym ustawowo terminie

Część wytwórców lub sprzedawców wpłaciła wymagalny odpis lub dopłaciła część kwoty po ustawowym terminie 10 dni roboczych, który za okres rozliczeniowy grudzień przypadał na dzień 16 stycznia 2023 r.

W takim przypadku należy obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia upływu terminu (16 stycznia 2023 r.) do dnia faktycznej wpłaty należności głównej (sumy wymagalnych odpisów podlegających wpłacie na rachunek Funduszu) i dokonać przelewu. Kwotę tak obliczonych odsetek, należy wpłacić na rachunek odpisu, wskazując w tytule NIP podmiotu „odpis za 12.2022 odsetki”.

9. Niezłożenie sprawozdania w przypadku gdy suma odpisów wymagalnych za dany okres rozliczeniowy wynosiła 0

Zgodnie z ustawą, każdy podmiot o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy, który nie jest zwolniony z obowiązku przekazywania odpisów na fundusz na podstawie przepisów art. 22 lub 22a Ustawy, jest zobowiązany do przekazywania odpisów na fundusz i składania miesięcznego sprawozdania, nawet jeśli wartość odpisu wynosi 0 zł.

10. Niepoprawne dane w załączniku „C_24_limit_W_sprzedaz”

W kolumnach: „wolumen energii sprzedanej do odbiorcy końcowego” oraz „jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia” niektóre podmioty wpisywały wartość 1.

Nie należy robić tak, jak w opisanym przykładzie. Należy wpisać prawidłową wartość lub, jeśli takiej sprzedaży nie było, należy wpisać „0” (zero).

Jeśli podmiot sprzedawał energię do odbiorcy końcowego, kupując ją zarówno na giełdzie jak i poza nią i wartość jednostkowego kosztu umorzenia świadectw pochodzenia jest różna od zera, w kolumnach dotyczących tego kosztu należy wpisać właściwe wartości dla danego dnia zarówno w części dotyczącej zakupu na giełdzie jak i poza nią, bez względu na fakt, że świadectwa kupowano np. tylko na giełdzie. Pozostawienie pustych miejsc oznacza dla Zarządcy Rozliczeń, że tego kosztu (wartości jednostkowego kosztu umorzenia) nie należy uwzględniać do obliczenia limitu ceny.

11. Nieprawidłowo zapisana data sprzedaży, co skutkuje nieprawidłowym sporządzeniem listy odpisów

Odpis należy obliczyć dla każdej doby (wytwórcy zawsze, sprzedawcy grudzień 2022) lub dla okresu (w przypadku sprzedawców od stycznia 2023 r.). W zał. C wskazuje się, że energia była wytwarzana, a zatem wprowadzana do sieci, dostarczana w określone dni miesiąca. Listę odpisów należy obliczyć dla każdego z tych dni. Data wskazana na fakturze jako data sprzedaży nie jest właściwą datą jako dzień, dla którego należy obliczyć listę odpisów. W załączniku B_Lista odpisów w kolumnie E należy wpisać datę wprowadzenia energii do sieci, która jest dla nas równoznaczna z datą dostarczenia i sprzedaży. Data ta jest tożsama z dniem miesiąca w kolumnie A w zał. C_lista_odpisow.

12. Nieprawidłowy format zapisu daty lub miesiąca płatności

Datę należy zapisywać w formacie dd.mm.rrrr Miesiąc otrzymania płatności w formacie rrrr.mm Nie należy stosować zapisów słownych, nie należy używać polskich znaków.

13. Nieprawidłowe zaokrąglenia

Kwoty należy zaokrąglać  matematycznie, czyli, gdy trzecia cyfra po przecinku  mieści  się w przedziale 0-4 pozostawiać wartość drugiej cyfry po przecinku, w pozostałych przypadkach – zaokrąglenie w górę. Powyższy błąd powoduje zaniżenie w niektórych dniach wartości limitu ceny o 1 grosz, co przy dużych wolumenach energii zaniża kwotę odpisu. Zaokrąglamy na etapie obliczenia średnioważonego limitu ceny (ostatnia operacja) oraz na etapie obliczenia odpisu.

14. Korzystający z aukcyjnego systemu wsparcia

Jeżeli jednostka wytwórcza korzysta z aukcyjnego systemu wsparcia, to na mocy art.  22 pkt. 3 Ustawy dla wolumenu energii elektrycznej  rozliczonej w ramach systemu wsparcia oze (zgłoszonej do Zarządcy Rozliczeń S.A. we wniosku o pokrycie ujemnego salda w części sprawozdanie) odpisu nie dokonuje się.

Dlatego w cz.  C i B sprawozdania z odpisu w odpowiednich załącznika należy wskazać różnicę między wolumenem (ilością) energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci każdego dnia i wolumenem rozliczonym we wniosku o pokrycie ujemnego salda (sprawozdaniu) złożonym do ZRSA za ten okres. Ceny należy wskazywać właściwe, czyli w zał. B w  kolumnie B należy wskazać zwaloryzowaną cenę wygranej aukcji (cenę jednostkową stosowaną we wnioskach o rozliczenie ujemnego salda składanych do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Jeśli dla danej instalacji, mimo, że wygrała ona aukcję i rozpoczęła wytwarzanie, nie został z różnych przyczyn złożony wniosek o pokrycie ujemnego salda, odpis należy obliczać jak dla systemu poza aukcyjnego (jako limit ceny odpowiednia wartość ceny referencyjnej, a tam gdzie jest to przewidziane przepisami powiększona o dodatek 50 zł/MWh) oraz uwzględniać całą ilość wprowadzonej do sieci energii elektrycznej i średnią dla danej doby cenę sprzedaży.

W rozumieniu Ustawy instalacja rozpoczyna korzystanie z systemu aukcyjnego w momencie, gdy złożyła do Zarządcy Rozliczeń S.A. pierwszy wniosek o pokrycie ujemnego salda.

15. Suma odpisów należnych (zł)

Należy wpisać wartość będącą sumą wszystkich odpisów obliczonych w cz. B sprawozdania za wszystkie dni miesiąca rozliczeniowego, czyli miesiąca za który składane jest sprawozdanie i obliczany odpis. Jest to suma wartości odpisów dobowych (kolumna D w cz. B), przy założeniu, że ujemne wartości przyjmują wartość zero.

16. Suma odpisów wymagalnych za dany okres (zł)

Suma wszystkich odpisów należnych za miesiąc rozliczeniowy, za które uzyskano w miesiącu rozliczeniowym zapłatę. W cz. B jest to suma tych wierszy w kolumnie D, dla których miesiąc zrealizowania płatności (kolumna G) jest ten sam, co miesiąc rozliczeniowy. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc, za który składane jest sprawozdanie i jednocześnie jest to miesiąc, za który obliczany jest odpis.

17. Suma odpisów z poprzednich okresów zrealizowanych w okresie bieżącym (zł)

Jest to suma wszystkich odpisów z poprzednich okresów rozliczeniowych, za które płatność została zrealizowana w okresie, za które składane jest sprawozdanie (odpisy te były w poprzednich okresach należne, ale niewymagalne z powodu braku zapłaty za nie).

18. Suma wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem (zł)

Suma odpisów wymagalnych z bieżącego miesiąca sprawozdawczego oraz z poprzednich okresów sprawozdawczych, za które płatność została zrealizowana w okresie objętym sprawozdaniem. (jest to suma odpisów wymagalnych za dany okres i z poprzednich okresów).

 

19. Jak interpretować "suma odpisów należnych", "suma odpisów wymagalnych", "suma odpisów z poprzednich okresów zrealizowanych w okresie bieżącym"

Praktyczny przykład kwalifikowania odpisów jako należne, wymagalne, z poprzednich okresów zrealizowanych w okresie bieżącym:

Część B a suma poszczególnych odpisów

 

 

20. Wpłacanie środków na niewłaściwy numer konta

Środki wpłacone na niewłaściwy numer konta są zwracane przez Zarządcę Rozliczeń na rachunek nadawcy a podmiot zobowiązany musi sam dokonać wpłaty na odpowiedni rachunek wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w przypadku wpłaty po terminie.  

21. Ceny sprzedaży zerowe lub sprzedaż ze stratą plik „B_lista_odpisow”

W pliku „B_lista_odpisow” w kolumnie „A” należy podać rzeczywistą średnią cenę sprzedaży energii elektrycznej. Wykazanie wartości 0 jest błędne, dla danego dnia należy uśrednić cenę rynkową.

22. Ujęcie odpisów wymagalnych z poprzednich okresów zrealizowanych w bieżącym okresie w pliku „B_lista_odpisow”

Suma odpisów wymagalnych z poprzednich okresów podana w części A sprawozdania musi być również podana w pliku „B_lista_odpisow” w ujęciu na poszczególne dni/ dekady w których energia elektryczna była dostarczona do obiorcy.

23. Błędny tytuł przelewu

Niewłaściwie tytułowane przelewy, np.: złożono sprawozdanie za okres 2023-02 odpis wymagalny wpłacono 2023-02 za energię sprzedaną w styczniu 2023 należy w tytule wpisać, że jest przelew dotyczy 2023-02.

Odpis staje się wymagalny w okresie w którym wpłynęły środki- jeżeli środki wpłyną w styczniu to jest to odpis za 2023-01, jeżeli wpłyną w lutym to jest to odpis za 2023-02.

Jeżeli wpłacają Państwo odsetki należy to zrobić odrębnym przelewem.

24. Niewłaściwy układ danych w zestawieniu

Pliki załączane do sprawozdania należy wypełniać zgodnie z instrukcją.

Wytwórca – dobowo zgodnie z ilością dni w danym okresie

Przedsiębiorstwo Obrotu – dekadowo od 2023-01 dla wszystkich 3 dekad/okresów w miesiącu.

25. Załączane dane

Bardzo prosimy o załączanie tylko potrzebnych danych dotyczących danego sprawozdania.

Nadmiarowe i bezpodstawne jest dołączanie danych z poprzednich okresów, które nie maja wpływu na wartości odpisów wskazanych w części A bieżącego sprawozdania.

26. Jak składać korekty
Korekty można złożyć tylko do sprawozdania które zostało już zatwierdzone.

Korektę składamy wraz ze sprawozdaniem dotyczącym okresu po miesiącu w którym pozyskaliśmy informację o konieczności dokonania korekty, np.: sprawozdanie za okres 2023.01 informacja pozyskana w marcu to korektę składamy w maju wraz ze sprawozdaniem za okres 2023-04.

Każdą korektę składamy analogicznie do przedstawionego przykładu.

W momencie złożenia korekty prosimy o dołączenie pisma z uzasadnieniem korekty.

Przed złożeniem korekty prosimy o zapoznanie się z instrukcją dotyczącą korekt.

27. Jakie dane przedstawiać w sprawozdaniu?

Podczas uzupełniania plików należy posługiwać się danymi aktualnymi na czas składania pierwszego sprawozdania.

Przykład:

Sprawozdanie za okres 2023-01 składane ponownie po wezwaniu w miesiącu 2023-05, należy podać dane które były aktualne w miesiącu 2023-01. Jeżeli w miesiącu 05-2023 pozyskali Państwo inne dane na miesiąc 2023-01 należy je uwzględnić dopiero w korekcie sprawozdania za okres 2023-01.

Przypominamy, że korektę można składać wyłącznie do zatwierdzonego sprawozdania.

28. Chronologia sprawozdań

Sprawozdania będą zatwierdzane zgodnie z chronologią.

Jeżeli jakiekolwiek sprawozdanie za wcześniejszy okres sprawozdawczy niż bieżący pozostaje w wyjaśnieniach tzn, nie zostało złożone poprawnie i zatwierdzone przez ZRSA, nie będzie możliwe zatwierdzenie bieżącego sprawozdania (nawet w sytuacji gdy zostało sporządzone bezbłędnie).

W takiej sytuacji do aktualnych sprawozdań będą wysyłane wezwania o poprawienie sprawozdań wcześniejszych.

29. Wpływ korekty na bieżące sprawozdanie z którym jest składana

Jeżeli korygowane dane mają wpływ na wartości wykazywane w bieżącym okresie sprawozdawczym (np.: jako odpisy wymagalne) należy pamiętać o uwzględnianiu w sprawozdaniu bieżącym danych zgodnych z danymi przedstawionymi w korekcie.

30. Sposób raportowania przychodu z tytułu GWARANCJI POCHODZENIA

– Przychód należy wykazać w części A Sprawozdania w odpowiedniej pozycji „Przychód ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w miesiącu (zł)”

– Przychodu tego nie należy kwalifikować jako odpisy należne w tym wymagalne, wykazanie ich we właściwej pozycji w części A Sprawozdania wyczerpuje obowiązek sprawozdawczy

31. Płatności

Wszelkie nieuregulowane płatności powinno się uregulować jak najszybciej wraz z uwzględnieniem odsetek odpowiednio wyliczonych zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego (odsetki ustawowe).

32. Nadpłaty wynikające z korekty

Wszelkie nadpłaty wynikające z korekty należy rozliczyć w kolejnym okresie sprawozdawczym. Rozliczenie nadpłaty wynikającej z korekty wraz z należnością wynikającą ze sprawozdania, z którym korekta została złożona, jest niewłaściwe.