zrsa
zrsa

Sprzedawca Energii

Informacja dla sprzedawców energii elektrycznej

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa) zobowiązującej w art. 7b ust. 6 przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną do potwierdzania w terminie 14 dni od dnia wystąpienia o potwierdzenie tych danych przez zarządcę rozliczeń cen za pomocą środków komunikacji elektronicznej danych dotyczących wolumenu sprzedanej przedsiębiorcom będącym odbiorcami końcowymi innymi niż wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy energii elektrycznej za okres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 4a Ustawy, oraz w celu zapewnienia prawidłowości współpracy w tym zakresie,

–  uprzejmie prosimy o przesłanie na adres fwrc.rejestracja@zrsa.com.pl po uprzednim wypełnieniu i opatrzeniu elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentacji właściwego przedsiębiorstwa obrotu Karty Sprzedawcy, której wzór  stanowi załącznik do dokumentu wspomnianego poniżej.

Mając na celu usprawnienie wykonania wspomnianego na wstępie obowiązku, przedstawiamy następujący tryb działania w “Instrukcji potwierdzania wolumenu energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie (pomoc de minimis)” zamieszczonej poniżej wraz z załącznikami:

UWAGA! Sprzedawców, którzy zapoznali się z Instrukcją w wersji 1.1 prosimy o uważne zapoznanie się z  nową zaktualizowaną wersją 1.3 i stosowanie wyłącznie wersji 1.3, w której:

  1. w pkt 7 Instrukcji w celu uniknięcia rozbieżności w obliczeniach wolumenu zmodyfikowano i doprecyzowano sposób dokonywania zaokrągleń;
  2. w pkt 8 Instrukcji skorygowano błąd pisarski w opisie okoliczności umożliwiających potwierdzenie wolumenu.