zrsa
zrsa

Wniosek o rekompensatę

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi mają możliwość złożenia Wniosku o rekompensatę (formularz do pobrania poniżej) na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 202 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem gaz.zrsa.pl .

W terminie co najmniej 5 dni przed złożeniem pierwszego Wniosku o wypłatę środków finansowych, należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w innym równoważnym rejestrze, lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa, Wniosek o rejestrację, udostępniony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., znajdującej się pod adresem www.zrsa.pl SYSTEMY WSPARCIA>FWRC>Paliwa Gazowe>Wniosek o rejestrację.

Podmioty, które dokonały rejestracji tj. otrzymały informację od Zarządcy Rozliczeń S.A. o zatwierdzeniu Wniosku o rejestrację, nie muszą składać go ponownie.

Wniosek o rekompensatę za 2022 r. można złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r., niezależnie od tego czy złożony został Wniosek o wypłatę raty zaliczki z art. 11 Ustawy.

Podmioty, które otrzymały zaliczkę na poczet rekompensaty zgodnie z art. 11 ust. 11 Ustawy w przypadku nierozliczenia zaliczki są zobowiązane zwrócić w całości otrzymane środki wraz z odsetkami.

Wniosek o rekompensatę można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.

Plik zawierający wniosek, zgodnie z treścią art. 62i ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub w innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego zostało złożone pełnomocnictwo opatrzone podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze.

W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie xls lub xlsx należy dołączyć plik podpisu wyłącznie w formacie XAdES typ – zewnętrzny.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.