zrsa
zrsa

Rejestracja sprzedawcy węgla

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o uruchomieniu od dnia 28 lipca 2022 r. pod adresem coal.zrsa.pl Portalu umożliwiającego sprzedawcom niektórych paliw stałych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477), dalej „Ustawa”, zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowanie się w Portalu, rejestrowania transakcji niektórych paliw stałych oraz złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty.

Niezłożenie lub niepoprawne wypełnienie Karty Informacyjnej i Rejestracyjnej Sprzedawcy węgla uniemożliwi zarejestrowanie się, rejestrowanie transakcji sprzedaży węgla, a w konsekwencji złożenie Wniosku o wypłatę rekompensaty w Portalu znajdującym się pod adresem coal.zrsa.pl

W celu zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty oraz zarejestrowania się, należy wygenerowaną w Portalu Kartę Informacyjną i Rejestracyjną Sprzedawcy węgla, dalej „KIRSw”, opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osób uprawnionych do reprezentacji Sprzedawcy węgla i przesłać za pomocą Portalu.

Zgłoszenie powinno nastąpić odpowiednio wcześnie, aby można było dokonać w terminach ustawowych rejestracji transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych i złożyć wnioski o rekompensatę. Wnioski o rekompensatę składa się:

  • jednorazowo w terminie od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r. za transakcje sprzedaży dokonane w okresie od dnia wejścia w życie Ustawy do 30 września 2022 r.,
  • jednorazowo w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 20 stycznia 2023 r. za transakcje sprzedaży dokonane w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
    – pod rygorem utraty prawa do rekompensaty.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią INSTRUKCJI ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z REKOMPENSATY I REJESTRACJI SPRZEDAWCY NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH, która znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > PALIWA STAŁE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.