Zaznacz stronę

Informacje i zadania

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292313. Posiada następujący nr NIP: 701-00-95-709 oraz numer identyfikacyjny REGON: 141188023.

Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda.

Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności Spółki mieści się przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie (kod pocztowy: 00-613).

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. jest celową spółką Skarbu Państwa, powołaną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 311).

Spółka realizuje zadania i pełni funkcje:

1) operatora rozliczeń energii odnawialnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r., poz. 1378 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1050 ze zm.),

2) operatora rozliczeń premii gwarantowanej oraz premii kogeneracyjnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 553 ze zm.),

3) zarządcy rozliczeń rynku mocy i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1854 ze zm.),

4) zarządzającego Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny,  na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.) oraz realizuje inne zadania określone w tej ustawie,

5) zarządcy rozliczeń, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202 ze zm.),

6) zarządcy rozliczeń, na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.) w zakresie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.),

7) zarządcy rozliczeń, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni Jan Bogolubow.

Historia Spółki

czytaj więcej…

Władze Spółki

czytaj więcej…

Kodeks etyki

czytaj więcej…

Kariera

czytaj więcej…

Raporty finansowe

czytaj więcej…