zrsa
zrsa

Informacje i zadania

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292313. Posiada następujący nr NIP: 701-00-95-709 oraz numer identyfikacyjny REGON: 141188023.

Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda.

Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności Spółki mieści się przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie (kod pocztowy: 00-613).

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. jest celową spółką Skarbu Państwa, powołaną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Spółka realizuje zadania i pełni funkcje:

1) podmiotu rozliczającego środki z tytułu kosztów osieroconych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,

2) operatora rozliczeń energii odnawialnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

3) operatora rozliczeń premii gwarantowanej oraz premii kogeneracyjnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,

4)operatora rozliczeń energii odnawialnej i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,

5) zarządcy rozliczeń rynku mocy i realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy,

6) zarządzającego Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,

7) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku z zamrożeniem cen gazu i realizuje zadania określone w ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,

8) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną przez podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

9) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej przez podmioty uprawnione oraz zarządzającego FWRC w zakresie gromadzenia środków pochodzących z odpisu na Fundusz oraz składki solidarnościowej i składki gazowej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz 2024 roku,

10) zarządcy rozliczeń rekompensat i wyrównań w związku ze stosowaniem średniej ceny z rekompensatą oraz maksymalnej ceny dostawy ciepła przez podmioty uprawnione na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

11) zarządcy rozliczeń rekompensat dla podmiotów wprowadzających paliwa stałe do obrotu na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

12) zarządcy rozliczeń rekompensat w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej przez podmioty uprawnione oraz zarządzającego FWRC w zakresie gromadzenia środków pochodzących z gazowego odpisu na Fundusz oraz gazowej składki na Fundusz na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

13) podmiotu wypłacającego i rozliczającego rekompensaty na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

14) podmiotu weryfikującego i kontrolującego realizację uprawnień pracowników do świadczeń na podstawie przepisów wprowadzonych ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni Jan Bogolubow.

Historia Spółki

czytaj więcej…

Władze Spółki

czytaj więcej…

Kodeks etyki

czytaj więcej…

Kariera

czytaj więcej…

Raporty finansowe

czytaj więcej…