FAQ – najczęściej powtarzające się pytania od Wnioskodawców dotyczące stosowania Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.)

 

Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest legitymowany do zajmowania się wykładnią przepisów Ustawy, z wyjątkiem tych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań własnych. Zastrzec należy, że stanowiska Spółki, prezentowane w tym zakresie, nie mają charakteru powszechnie wiążącej interpretacji, ani tym bardziej nie mogą być uważane za porady prawne, a każdy podmiot stosujący prawo dokonuje tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

* Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.)

Oświadczenia, stanowiące załączniki do Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), składa odbiorca końcowy w rozumieniu Prawa energetycznego.

Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Ustawy należy składać do spółek obrotu (sprzedawców energii elektrycznej), z którymi ma się zawartą umowę w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. Dotyczy zgodnie z art. 5 ust. 1a Ustawy: mikro i małych przedsiębiorców, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, agencji wykonawczych oraz uczelni publicznych, innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy będzie przyjmowany przez Zarządcę Rozliczeń S.A. wraz z pierwszym wnioskiem, nie wcześniej niż po zakończeniu trzeciego kwartału 2019 r.  Ubieganie się o pomoc de minimis przysługuje jedynie przedsiębiorcom (z wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 4b. Ustawy) będącym odbiorcami końcowymi innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy., w szczególności średnich i dużych przedsiębiorstw

Wniosek za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. może składać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną oraz odbiorca końcowy kupujący energię elektryczną na własny użytek na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego, zgodnie z  art. 7 ust. 1 Ustawy, w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia wydanego na podstawie art. 7 ust. 5 Ustawy.

Wnioski za poszczególne miesiące od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.(przy czym wniosek obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy)  może składać przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, najwcześniej po zakończeniu danego miesiąca a najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wnioski za trzeci i czwarty kwartał 2019 r. mogą składać podmioty (z wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 4b. Ustawy) będące odbiorcami końcowymi innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy, w szczególności średnie i duże przedsiębiorstwa, nie wcześniej niż po zakończeniu trzeciego kwartału 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy.

Informacje i wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie (pomoc de minimis, art. 7 ust. 4a-4d Ustawy) zostaną zamieszczone na naszej stronie po 31 sierpnia 2019 r. w zakładce SYSTEMY WSPARCIA – FWRC – Dofinansowanie de minimis.  TUTAJ

Informacje i wzór wniosku są zamieszczone w zakładce SYSTEMY WSPARCIA – FWRC – Kwota różnicy ceny.

Informacje i wzór wniosku są zamieszczone w zakładce SYSTEMY WSPARCIA – FWRC – Rekompensata finansowa.

Wnioski można składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Dostęp do Platformy elektronicznej nadawany jest po dokonaniu rejestracji poprzez złożenie Karty Informacyjnej Wnioskodawcy z odpowiednimi załącznikami. Wniosek i wszystkie załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru (art. 8 ust. 1 Ustawy).

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i wzorów wniosków znajdują się w zakładce SYSTEMY WSPARCIA – FWRC odpowiednio dla kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej.

Wniosek można składać wyłącznie przez Platformę elektroniczną udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A.. Wniosek i wszystkie załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru (art. 8 ust. 1 Ustawy).

Informacje i wzór wniosku dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie (pomoc de minimis, art. 7 ust. 4a-4d Ustawy) zostaną przedstawione po 31 sierpnia 2019 r.

Zarządca Rozliczeń S.A. weryfikuje wniosek pod względem prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na podstawie podanych we wniosku danych.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny lub rekompensaty finansowej, Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dofinansowania de minimis Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty w terminie 40 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wypłaty dokonywane są na numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN wskazanego na wniosku.

Podczas dokonywania szczegółowej weryfikacji wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny prawidłowości wniosku odpowiednio zgodnie z art. 7b ust. 7 lub art. 8 ust. od 4a do 8a Ustawy.

Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest uprawniony do udzielania porad prawnych i dokonywania interpretacji przepisów, w szczególności w zakresie ogólnie dostępnej wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podmiotami uprawnionymi a zarazem zobowiązanymi do udzielania pomocy prawnej, są adwokaci i radcowie prawni, a także zatrudniające uprawnione osoby kancelarie prawnicze, konsultingowe, etc.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców:

1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro
– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – link

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia link