zrsa
zrsa

FAQ

FAQ – najczęściej powtarzające się pytania od wytwórców/sprzedawców zobowiązanych dotyczące stosowania ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii („ustawa OZE”).

 1. Czy składając KIWI (Karta Informacyjna Wytwórcy i Instalacji) należy dołączyć aktualny odpis KRS/umowę spółki?

Tak, przy czym Zarządca Rozliczeń S.A. nie wymaga dołączenia odpisu KRS jeśli dane wytwórcy w momencie rejestracji są aktualne i dostępne w ogólnodostępnej wyszukiwarce KRS. W przypadku dokonywania zmian, które nie są ujawnione jeszcze w KRS, do KIWI należy dołączyć kopie uchwał zarządu i wniosek o zmianę wpisu do KRS opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
W przypadku spółki cywilnej  należy dołączyć do KIWI kopię umowy spółki opatrzoną podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 1. Czy w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji można wpisać zagraniczny nr rachunku bankowego?

Rachunek wytwórcy musi być prowadzony w polskich złotych, przez bank krajowy lub oddział banku zagranicznego utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Ponadto numer rachunku bankowego musi zostać zgłoszony w Urzędzie Skarbowym.
W związku z powyższym w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji należy wpisać numer rachunku prowadzony w polskich złotych.

 1. Na jakim wzorze powinno być sporządzone pełnomocnictwo i jakie dane powinno zawierać?

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępniła wzór pełnomocnictwa, który rekomenduje do stosowania.  Pełnomocnictwo upoważniające do podpisywania dokumentów powinno precyzyjnie określać zakres umocowania pełnomocnika, zawierać PESEL pełnomocnika (lub inny numer identyfikacyjny), a także być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.
Stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej www.zrsa.pl w zakładce OZE (dla wytwórców) w Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS).

 1. Jakie dokumenty należy złożyć i kogo powiadomić przy przeniesieniu własności instalacji?

Zgodnie z art. 83a ustawy OZE, zawarcie umowy przenoszącej własność instalacji odnawialnego źródła energii wymaga uzyskania uprzedniej zgody Prezesa URE na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji wyłącznie w trybie określonym w tym przepisie.
UWAGA!
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji może nastąpić wyłącznie przed zawarciem umowy przenoszącej własność instalacji.
W przypadku otrzymania Postanowienia Prezesa URE o wyrażeniu zgody na przeniesienie własności, wytwórca (nabywca instalacji) dokonuje rejestracji i składa do Zarządcy Rozliczeń S.A. Kartę Informacyjną Wytwórcy i Instalacji wraz z załącznikami (szczegóły w zakładce SYSTEMY WSPARCIA/OZE/DLA WYTWÓRCÓW w IRUS).
W przypadku dokonania przeniesienia własności instalacji na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wytwórca przesyła do Prezesa URE oraz do Zarządcy Rozliczeń S.A. pismo informujące o zaistniałych przekształceniach własnościowych.
Ponadto przesyła do Zarządcy Rozliczeń S.A. KRS z ujawnionymi zmianami oraz aktualizację Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji (KIWI) wraz z niezbędnymi z załącznikami.

 1. Czy cesja wierzytelności może się odbyć bez zgody Zarządcy Rozliczeń S.A.? Czy Zarządca Rozliczeń S.A. wymaga następczego przedstawienia dokumentu, na podstawie którego przedmiotowa cesja została ustanowiona?

Przeniesienie prawa do wypłaty ujemnego salda (cesja wierzytelności), wynikającego z pozytywnie zweryfikowanych wniosków o wypłatę ujemnego salda, odbywa się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,  w takim przypadku zgoda Zarządca Rozliczeń S.A. (dalej ZR SA) nie jest wymagana. Zarządca Rozliczeń S.A. wymaga dokumentów potwierdzających ustanowienie cesji i jej warunków. Jednocześnie informujemy, że ZR SA w związku z dokonaną cesją nie przyjmuje na siebie żadnych dodatkowych obowiązków np. informacyjnych wobec banków oraz składania  w tym zakresie dodatkowych oświadczeń, niejednokrotnie wymaganych przez banki. ZR SA może jedynie potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o przelewie wierzytelności (cesji) i zgodnie z jego treścią dokonywać płatności na wskazany rachunek bankowy.

 1. Co stanowi podstawę do rozliczenia ujemnego salda?

Podstawę do rozliczenia ujemnego salda stanowią składane wnioski o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym zawierające informacje, o których mowa w art. 93. ust. 1 pkt.1-3 oraz ust. 2 pkt 1-2, składane przez wytwórcę/sprzedawcę zobowiązanego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są sporządzone. Wzór wniosku stanowi załącznik do Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) dostępnej na stronie internetowej www.zrsa.pl w zakładce OZE (dla wytwórców) lub załącznik do Umowy o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda, zakładka OZE (dla sprzedawców). Szczegółowe informacje dla wytwórców na temat treści wniosku o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem oraz sposobu obliczania wysokości ujemnego salda zawarte są w instrukcji (IRUS), przygotowanej przez Spółkę i znajdującej się na naszej stronie internetowej w zakładce OZE (dla wytwórców).

 1. Jaki jest termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda?

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE wytwórca/sprzedawca są zobligowani do przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A.)  wniosku o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym dla jednej instalacji i za jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy), w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca (termin ustawowy). Wnioski złożone po terminie ustawowym pozostaną bez rozpatrzenia. Termin na złożenie wniosku jest nieprzekraczalny. W przypadku błędów lub braków we wniosku o pokrycie ujemnego salda termin ustawowy dla poprawionego wniosku uznaje się za zachowany, w przypadku gdy pierwszy wniosek został złożony w terminie ustawowym. Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, w przypadku gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego).

 1. Co będzie w przypadku złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda po terminie ustawowym określonym w art. 93 ust. 1 pkt. 4 albo w art. 93 ust. 2 pkt. 3 ustawy OZE?

Wniosek złożony po terminie ustawowym tj. w terminie późniejszym niż 15 dni po zakończeniu miesiąca, pozostaje bez rozpatrzenia, ilość energii nie zostanie uwzględniona do rozliczeń ilości z oferty, a do wypłaty będzie kwota 0,00 zł.

 1. Czy możliwe jest wnioskowanie o pokrycie ujemnego salda przed uzyskaniem koncesji (po uzyskaniu promesy koncesji)?

Promesa nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji. Nie można zatem na podstawie promesy wykonywać działalności koncesjonowanej. Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda dotyczące energii elektrycznej wyprodukowanej i sprzedanej najwcześniej od dnia wydania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, względnie uzyskania wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, albo wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, albo wpisu do rejestru wytwórców biopłynów.

 1. Czy można składać wnioski i sprawozdania za np. 2 miesiące?

Nie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE wytwórca/sprzedawca zobowiązany są zobligowani do przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej  (Zarządcy Rozliczeń S.A.) wniosku o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym dla jednej instalacji i za jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy), w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca. 

 1. Czy można złożyć jeden wniosek o pokrycie ujemnego salda dla kilku instalacji?

Nie. Wnioski o pokrycie ujemnego salda należy składać oddzielnie dla każdej instalacji i za jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy).

 1. Czy jest możliwe złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda, jeśli wniosek za poprzedni miesiąc nie został jeszcze rozpatrzony?

Wniosek o pokrycie ujemnego salda za bieżący okres może być złożony, w przypadku zaakceptowania wniosków o pokrycie ujemnego salda za okresy wcześniejsze.  Możliwe jest złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda pomimo braku akceptacji wniosków o pokrycie ujemnego salda za poprzednie okresy, w przypadku ryzyka niedochowania terminu ustawowego na złożenie wniosku.

 1. Czy przepisy ustawy o OZE przewidują formalne odrzucenie wniosku o pokrycie ujemnego salda? Jeśli tak, to w jakim trybie?

Nie. Ustawa OZE stanowi, że wniosek podlega weryfikacji. Weryfikacja ta może mieć jednak wynik pozytywny albo negatywny. O negatywnym zweryfikowaniu wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. informuje wytwórcę/sprzedawcę zobowiązanego za pomocą poczty e-mail z podaniem uzasadnienia. Tryb rozpatrywania wniosku jest określony w art. 93 ust 9 Ustawy OZE. Dodatkowo Zarządca Rozliczeń S.A. opisał to w IRUS oraz Umowie o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda zawieranej ze Sprzedawcą zobowiązanym.

 1. Czy można rozpocząć okres wsparcia, gdy nie ma jeszcze sprzedaży energii? Czy można złożyć pierwszy wniosek z zerową ilością energii?

Wniosek nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na brak wykazanej sprzedaży energii. Dla instalacji rozliczanych po raz pierwszy wniosek należy złożyć za okres, w którym energia została wytworzona i sprzedana. 

 1. Jak Zarządca Rozliczeń S.A. weryfikuje dane zawarte we wniosku o pokrycie ujemnego salda dotyczące ilości energii elektrycznej?

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE i wprowadzonej do sieci, którą wytwórca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu miesięcznym jest weryfikowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na podstawie udostępnianych przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja OZE, rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w ujęciu dobowym w danym miesiącu, z uwzględnieniem maksymalnej mocy instalacji. 

 1. Jaką ilość energii należy podać w sprawozdaniu miesięcznym w przypadku braku danych pomiarowych (np. z powodu awarii licznika)?

W przypadku wystąpienia awarii wytwórca/sprzedawca zobowiązany składa w terminie do 15 dnia miesiąca następującym po miesiącu, za który sporządzany jest  wniosek o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem zgodnie z posiadanymi danymi  oraz  pismo wyjaśniające, nawet w przypadku jeśli produkcja i kwota ujemnego salda za ten okres jest zerowa. Jeśli wytwórca/sprzedawca zobowiązany na dzień składania wniosku o pokrycie ujemnego salda, z przyczyn niezależnych od siebie, nie posiadał dostępu do pełnych danych pomiarowych, może złożyć korektę. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące korekty  pkt. 31.

 1. Czy wielkość wsparcia w pierwszym roku będzie liczona od ilości energii wyprodukowanej w okresie rozruchu technologicznego?

Nie. Ustawodawca, odmiennie niż w systemie zielonych certyfikatów, nie przewidział w aukcyjnym systemie wsparcia możliwości zaliczenia energii wyprodukowanej w okresie rozruchu technologicznego do ilości energii objętej wsparciem.

 1. Czy wytwórca jest obowiązany całość wytworzonej przez siebie energii elektrycznej w instalacji OZE sprzedawać w ramach tego systemu tzn. wykazywać w sprawozdaniach i rozliczać z operatorem rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcą Rozliczeń S.A.)?

Dla instalacji OZE, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, sprawozdanie, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 3, obejmuje ilość energii sprzedanej w ramach systemu wsparcia określonego w art. 70a-70f tej ustawy. Ilość energii sprzedanej w systemie wsparcia określonym w art. 70a-70f ustawy OZE nie musi być taka sama jak ilość energii wytworzonej w instalacji i wprowadzonej do sieci w każdej dobie, ale nie może być też od tej ilości większa.
Na podstawie ustawy OZE, wytwórcy, wytwarzający energię elektryczną w ww. instalacjach OZE mają prawo, a nie obowiązek sprzedaży określonej ilości energii elektrycznej w celu objęcia jej wsparciem określonym w art. 70a-70f tej ustawy. W praktyce oznacza to, że to sam wytwórca określa ilość energii, co do której korzysta z nadanych ustawą OZE uprawnień.
Wytwórca może swobodnie decydować, którą część energii sprzedaje w ramach systemów wsparcia FIT i aukcyjnego, a którą część poza odpowiednim systemem.
Wytwórca uprawniony do korzystania ze wsparcia w systemie FIT albo aukcyjnym nie musi sprzedawać całej wytworzonej energii sprzedawcy zobowiązanemu tylko w ramach tych systemów wsparcia. Możliwa jest sprzedaż przez wytwórcę części wytworzonej energii elektrycznej sprzedawcy zobowiązanemu zarówno w ramach systemów wsparcia FIT oraz aukcyjnego, jak i na zasadach rynkowych, zgodnie z postanowieniami zawartych przez nich umów.
Jednocześnie należy pamiętać, że powyższe nie zwalnia wytwórców i sprzedawców zobowiązanych z pozostałych obowiązków wynikających z ustawy OZE, w tym z obowiązku wytwórcy dotyczącego sprzedaży zadeklarowanej w aukcji ilości energii elektrycznej. W przypadku systemu aukcyjnego należy mieć  na uwadze ewentualne negatywne konsekwencje takiego działania, zwłaszcza ryzyko uznania przez właściwy organ tj. Prezesa URE, że nie doszło do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 168 pkt 15  w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy OZE. Dlatego też sugerujemy upewnienie się, jakie  w danym stanie faktycznym i prawnym będzie stanowisko tego organu.

 1. Czy wytwórcy których oferty wygrały aukcje w latach 2016-2017 powinni złożyć do Zarządcy Rozliczeń S.A. informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE, a w przypadku wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte po dniu 14 lipca 2018 r. informację o dacie wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży? Na jakim formularzu operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego elektroenergetycznego ma potwierdzić wymienione terminy?

Tak, należy złożyć do Zarządcy Rozliczeń S.A. potwierdzoną  przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego elektroenergetycznego, informację o dniu, w którym energia elektryczna w danej instalacji odnawialnego źródła energii została wytworzona (po raz pierwszy) lub odpowiednio wytworzona, wprowadzona do sieci i sprzedana zgodnie z Instrukcją Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) zamieszczoną na stronie www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA/OZE/DLA WYTWÓRCÓW. Urząd Regulacji Energetyki na swojej stronie internetowej udostępnia stosowne formularze. Do Zarządcy Rozliczeń S.A. należy przekazywać prawidłowo wypełniony  dokument taki sam jak do URE.

 1. Czy zmiana zakładanego na etapie składania oferty aukcyjnej faktycznego terminu uruchomienia instalacji OZE i rozpoczęcia wytwarzania oraz sprzedaży powoduje odpowiednie „przesunięcie” całego okresu wsparcia?

Tak. Pod warunkiem, że „przesunięcie” to mieści się w granicach wyznaczonych art. 79 ust. 3 pkt 8 oraz w art. 92 ust. 6, z uwzględnieniem art. 79 ust. 9 oraz art. 79a ust. 1 ustawy OZE.

 1. Czy możliwe jest wnioskowanie o pokrycie ujemnego salda w przypadku przekroczenia zadeklarowanego w aukcji terminu wytworzenia lub sprzedaży
  po raz pierwszy energii elektrycznej w „nowej” instalacji OZE?

W przypadku wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte od dnia 29 sierpnia 2019 r. Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda jeśli wytworzenie w tych instalacjach oraz wprowadzenie do sieci i sprzedaż po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego (czyli energii, która zostanie rozliczona z Zarządcą Rozliczeń S.A., a więc wykazanej w miesięcznym sprawozdaniu składanym do Zarządcy Rozliczeń S.A.)  nastąpi przed upływem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, tj. w terminie 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
– energię promieniowania słonecznego – w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
– energię wiatru na lądzie – w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji.
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, a który nie dotrzymał terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, traci prawo do pokrycia ujemnego salda i może ponownie przystąpić do aukcji oferując na sprzedaż energię wytworzoną w danej instalacji OZE, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu.

W przypadku wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte od dnia 14 lipca 2018 r. do dnia 28 sierpnia 2019 r. Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda jeśli wytworzenie w tych instalacjach oraz  wprowadzenie do sieci i sprzedaż po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego (czyli energii, która zostanie rozliczona z Zarządcą Rozliczeń S.A., a więc wykazanej w miesięcznym sprawozdaniu składanym do Zarządcy Rozliczeń S.A.)  nastąpi przed upływem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, tj. w terminie 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:
– energię promieniowania słonecznego – w terminie 18 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji.
– energię wiatru na lądzie – w terminie 30 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji.
Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, a który nie dotrzymał terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, traci prawo do pokrycia ujemnego salda i może ponownie przystąpić do aukcji oferując na sprzedaż energię wytworzoną w danej instalacji OZE nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu.

W przypadku wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed 14 lipca 2018 r. wystarczające jest w ocenie Zarządcy Rozliczeń S.A., jeśli samo wytworzenie nastąpi przed upływem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE; sprzedaż energii elektrycznej w takim wypadku może rozpocząć się już po tym terminie i odbywać się zarówno w ramach systemu aukcyjnego, tj. dotyczyć energii rozliczonej z Zarządcą Rozliczeń S.A., a więc wykazanej w sprawozdaniu składanym do Zarządcy Rozliczeń S.A. Zgodnie z art. 79 ust. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE z uwzględnieniem 79a ust. 1 ustawy OZE, w przypadku dokonania jednokrotnej aktualizacji oferty dla instalacji odnawialnego źródła energii, która wygrała aukcję, powyższe terminy mogą ulec przedłużeniu.

 1. W jaki sposób należy waloryzować cenę stanowiącą podstawę do rozliczenia podawaną w sprawozdaniu składanym Zarządcy Rozliczeń S.A.?

Zgodnie z art. 92 ust. 10 ustawy o OZE „Cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 39 ust. 5 i 7 oraz art. 39a ust.5 i 7, cena zakupu obliczona zgodnie z art. 39a ust. 5 z uwzględnieniem art. 39a ust. 7, oraz cena stanowiąca podstawę do obliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70c ust. 6 podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS”, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Kwestia waloryzacji została szczegółowo wyjaśniona na naszej stronie internetowej w komunikatach i jest co roku aktualizowana o wysokość kolejnego wskaźnika: https://www.zrsa.pl/informacja-dotyczaca-waloryzacji-ceny-jednostkowej-6/

 1. Czy cena skorygowana obowiązuje wszystkich wytwórców?

UWAGA! Cena skorygowana dotyczy wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte od dnia 14 lipca 2018 oraz uczestniczących w tzw. systemie FIT/FIP.
Natomiast wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą przed dniem 14 lipca
2018 r. składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 90 dni od dnia zakończenia okresu pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz od dnia zakończenia okresu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OZE w brzmieniu dotychczasowym, oświadczenie potwierdzające, że skumulowane otrzymane do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego wsparcie nie przekracza maksymalnej wartości pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Oświadczenie zawiera również informacje o wartości otrzymanej pomocy publicznej i dane wykorzystane przez wytwórcę do obliczenia skumulowanego wsparcia. Skumulowane wsparcie oblicza się według wzoru zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy  z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r., poz. 1276.

 1. Czy możliwe jest wnioskowanie o pokrycie ujemnego salda powyżej ilości energii zadeklarowanej w aukcji?

W przypadku wytwórców, których oferty dla instalacji odnawialnego źródła energii wygrały aukcje rozstrzygnięte od 14 lipca 2018 r. Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda, jeśli ilość energii elektrycznej wytworzonej w tych instalacjach i sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego nie przekroczy:
– ilości zadeklarowanej przez wytwórcę w aukcji przypadającą na 3 letni okres rozliczeniowy, o którym mowa  w art. 83 ust. 2,
– łącznej ilości energii elektrycznej zadeklarowanej przez wytwórcę w aukcji dla całego okresu wsparcia, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3.
W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości energii elektrycznej Zarządca Rozliczeń S.A. zaakceptuje wnioski o pokrycie ujemnego salda, w których podano wolumen do wysokości zadeklarowanej przez wytwórcę, w 3 letnim okresie rozliczeniowym oraz w całym okresie wsparcia.
Natomiast w przypadku wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed 14 lipca 2018 r., Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda, jeśli ilość energii elektrycznej wytworzonej w tych instalacjach i sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego nie przekroczy:
– łącznej ilości energii elektrycznej zadeklarowanej przez wytwórcę w aukcji dla całego okresu wsparcia, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3.
W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości energii elektrycznej Zarządca Rozliczeń S.A. zaakceptuje wnioski o pokrycie ujemnego salda, w których podano wolumen do wysokości zadeklarowanej przez wytwórcę w całym okresie wparcia.

 1. Jak traktować obowiązek wytworzenia energii elektrycznej w ilości nie mniejszej niż 85% zadeklarowanej w aukcji?

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy OZE wytwórca ma obowiązek rozliczenia sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego ilości energii określonej przez niego w ofercie, w okresie każdych pełnych 3 lat kalendarzowych, oraz po zakończeniu okresu wsparcia. Obowiązek ten obwarowany został sankcją kary pieniężnej przewidzianą w art. 168 pkt 15 ustawy OZE, zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten, kto nie sprzedał energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego (art. 72 ustawy OZE), ilości większej lub równej 85% ilości określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2 tej ustawy. W przypadku wątpliwości w zakresie realizacji opisanego obowiązku należy zwrócić się z zapytaniem do organu wymierzającego karę tj. Prezesa URE.

 1. Co jeśli w ciągu okresu wsparcia występować będzie dodatnie saldo? W jaki sposób będzie rozliczane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 93 ust. 12 ustawy OZE dodatnie saldo, które nie może zostać całkowicie rozliczone do końca okresu wsparcia, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A.) przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej, po zakończeniu tego okresu, w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się okres wsparcia. Pierwsza rata płatna jest do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu wsparcia. Każda kolejna z rat musi być zwrócona do końca każdego kolejnego miesiąca.
Z dniem 16 października 2022 r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 93 ust. 12 ustawy OZE, zgodnie z którym dodatnie saldo, które nie zostało całkowicie rozliczone do końca danego okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2 jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A.) przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej, po zakończeniu pełnych trzech lat kalendarzowych, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu.
W związku z powyższym, pierwsze trzyletnie okresy, po których następować będzie rozliczanie dodatniego salda w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu, rozpoczną się nie wcześniej niż po wejściu w życie w nowym brzmieniu art. 93 ust. 12 ustawy OZE.
Okresy pełnych trzech lat kalendarzowych, za które nierozliczone saldo dodatnie będzie zwracane po zakończeniu okresu wsparcia oraz okresy pełnych trzech lat kalendarzowych, za które nierozliczone saldo będzie zwracane po zakończenia danego okresu, będą biec indywidualnie dla każdej instalacji OZE w zależności od daty rozpoczęcia wsparcia w ramach systemu aukcyjnego lub systemu FIT/FIP, zgodnie z przepisami ustawy OZE oraz przepisem przejściowym – art. 15 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873). Dodatnie saldo powstałe na koniec okresu pełnych trzech lat kalendarzowych trwającego w dniu 16 października 2022 r. będzie zwracane w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu wsparcia.
W przypadku, gdy okres wsparcia dla instalacji skończy się w 2022 r., do dnia 15 października 2022 r. włącznie, dodatnie saldo zwracane będzie w sześciu równych miesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się okres wsparcia.
W przypadku, gdy okres wsparcia dla instalacji skończy się w 2022 r., od dnia 16 października 2022 r. włącznie, dodatnie saldo zwracane będzie w terminie 6 miesięcy od zakończenia okresu wsparcia.
Trzyletni okres rozliczeniowy rozumiany jest jako okres pełnych trzech lat kalendarzowych. Oznacza to, że w przypadku rozpoczęcia sprzedaży energii z odnawialnego źródła energii w trakcie roku (tj. w innej dacie niż 1 stycznia danego roku kalendarzowego), pierwszy okres rozliczeniowy obejmie ten rok oraz następujące po nim trzy pełne lata kalendarzowe. Następne okresy rozliczeniowe będą obejmowały kolejne trzy pełne lata kalendarzowe następujące po zakończeniu pierwszego okresu. Ostatni okres rozliczeniowy nie musi obejmować pełnych trzech lat kalendarzowych.
W przypadku, gdy ostatni okres jest krótszy niż pełne trzy lata kalendarzowe, termin na zwrot środków liczony jest od dnia zakończenia okresu (miesiąca), w którym przysługiwało wsparcie.
https://www.zrsa.pl/rozliczanie-dodatniego-salda/

 1. Czy po przekroczeniu zadeklarowanej przez wytwórcę w deklaracji w systemie tzw. FIT/FIP (art. 70a-70f ustawy OZE) łącznej ilości niewykorzystanej energii elektrycznej, jaką planował sprzedać w okresie wskazanym w deklaracji, wnioski o pokrycie ujemnego salda będą akceptowane?

Tak. W chwili obecnej Zarządca Rozliczeń S.A. nie znajduje w Ustawie OZE podstaw dla negatywnej weryfikacji takiego wniosku.

 1. Czy we wniosku o pokrycie ujemnego salda można podać ilości energii elektrycznej dzieląc sumę energii elektrycznej z miesiąca przez liczbę dni?

Zarządca Rozliczeń S.A. nie znajduje w chwili obecnej podstaw w ustawie OZE do pozytywnej weryfikacji wniosków o pokrycie ujemnego salda złożonych w oparciu o sprawozdania zawierające ustalone ilości energii elektrycznej z wykorzystaniem metody przybliżonego szacowania, tzn. poprzez podzielenie ilości energii elektrycznej z danego miesiąca przez ilość dni w tym miesiącu. Zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy OZE, dokumentację należy prowadzić w ujęciu dobowym.

 1. Jak uzyskać dane pomiarowe będące podstawą rozliczeń ujemnego salda?

Wytwórca na potrzeby składania wniosku o pokrycie ujemnego salda ma ustawowo zagwarantowane prawo do pozyskania od OSD niezbędnych danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i wprowadzonej do sieci. Ustawowe prawo dostępu do tych samym danych pomiarowych ma także Zarządca Rozliczeń S.A. Prawo wytwórcy do pozyskania tych danych i jednocześnie obowiązek ich udostępnienia przez OSD wynikają z  art. 92 ust 11-11a ustawy OZE i mogą być, w ocenie Zarządcy Rozliczeń S.A., szczegółowo uregulowane w  łączącej strony umowie. W interesie wytwórcy jest, aby otrzymać dane od OSD w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda w ustawowym terminie tj. 15 dni po zakończeniu miesiąca. W przypadku braku danych w wyżej wymienionym terminie wytwórca powinien niezwłocznie zwrócić się do OSD o pisemne potwierdzenie i wyjaśnienie przyczyn braku dostępu. Przedstawienie wiarygodnej korespondencji z OSD, wyjaśniającej trudności w pozyskaniu danych, wymaganych na podstawie ustawy OZE, może być podstawą do uznania korekty wniosku (patrz pyt. Nr 31). Jednocześnie należy zaznaczyć, że dane pomiarowe, udostępniane podmiotom bilansującym na potrzeby rozliczeń na rynku bilansującym, nie stanowią podstawy do uznania takiej korekty. 

 1. Co stanowi podstawę do rozpatrzenia korekty wniosku o pokrycie ujemnego salda?

Podstawą złożenia korekty wniosku o pokrycie ujemnego salda jest załączenie wyjaśnień i potwierdzenia danych uzyskanych od OSD dotyczących zmiany ilości energii elektrycznej po dniu złożenia wniosku o pokrycie ujemnego salda. Korekta wniosku o pokrycie ujemnego salda zostanie rozpatrzona wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (pismo/mail), że pełne dane pomiarowe dla konkretnych dni w danym okresie rozliczeniowym nie zostały udostępnione wytwórcy na dzień złożenia wniosku i fakt ten był niezależny od wytwórcy. Jednocześnie informujemy, że dane pomiarowe wytwórców, udostępniane podmiotom bilansującym na potrzeby rozliczeń na rynku bilansującym, nie stanowią podstawy do uznania takiej korekty.
Wyjaśnienia oraz informację otrzymaną od OSD wnioskodawca składa razem z wnioskiem o korektę.
Zgodnie z art. 93 ust 2 pkt 1 ustawy OZE, wytwórca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w ujęciu dobowym, dotyczącej ilości energii podlegającej sprzedaży, będącej podstawą rozliczeń ujemnego salda. Wytwórca może udostępnić te dane pełnomocnikowi, który w jego imieniu dokonuje rozliczeń.

 1. Czy środki otrzymane z tytułu pokrycia ujemnego salda są zwolnione od podatku dochodowego CIT? Czy ujemne saldo jest wypłacane z podatkiem VAT?

Zarządca Rozliczeń S.A.  informuje, że zgodnie z art. 2a ustawy OZE ilekroć jest mowa w tej ustawie o cenie zakupu energii elektrycznej, stałej cenie zakupu, cenie skorygowanej, cenie wynikającej z oferty lub cenie referencyjnej, należy przez to rozumieć cenę niezawierającą kwoty podatku od towarów i usług. Ponadto informujemy, że Zarządca Rozliczeń S.A. nie ma legitymacji do rozstrzygania kwestii podatkowych. W tego typu sprawach sugerujemy zwrócenie się do odpowiedniego organu o wydanie interpretacji podatkowej.

 1. Jaki jest termin na złożenie oświadczenia o nowej cenie skorygowanej?

Na podstawie art. 39 ust. 7 oraz 39a ust.7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 t.j. ze zm.),(dalej Ustawa OZE) wytwórca jest zobowiązany do informowania o uzyskanej pomocy inwestycyjnej najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym nastąpiło udzielenie pomocy, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz na podstawie art. 39 ust. 8 oraz 39a ust.8 również operatora rozliczeń energii odnawialnej tj. Zarządcę Rozliczeń S.A. (dalej ZRSA), a także sprzedawcę zobowiązanego w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 70b ust. 9 pkt 1 lub w art. 92 ust. 1 pkt 1.

Wytwórca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania obliczeń nowej ceny skorygowanej celem przedstawienia prawidłowego oświadczenia. Do obliczeń nowej ceny skorygowanej stanowiącej podstawę do wypłaty ujemnego salda na dzień udzielenia pomocy inwestycyjnej, wytwórca powinien ustalić również także ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 70b ust. 3 pkt 2 lub art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy OZE, sprzedanej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy inwestycyjnej. W tym celu wytwórca składa do ZRSA „Wniosek o udostępnienie danych”, który powinien zawierać w szczególności: nazwę wytwórcy, nr instalacji nadany przez URE (aukcja/zaświadczenia), okres, za który mają być udostępnione dane oraz adres e-mail wytwórcy, na który Zarządca Rozliczeń S.A. prześle dane rozliczeniowe. Rekomendowanym sposobem wnioskowania o te dane jest przesłanie prośby na piśmie w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres e-mail kancelaria@zrsa.com.pl.

W przypadku przesłania oświadczenia o  uzyskanej pomocy inwestycyjnej, a tym samym oświadczenia o ustalonej wysokości nowej ceny skorygowanej, po upływie terminu przewidzianego ustawą, ZRSA dokona przeliczenia salda wynikającego ze złożonych wniosków o pokrycie ujemnego salda, po nowej cenie skorygowanej i za okresy po dniu udzielenia pomocy inwestycyjnej, z uwzględnieniem terminów przewidzianych Ustawą OZE.

Zarządca Rozliczeń S.A. zobowiązana jest do odzyskania nienależnie wypłaconej pomocy publicznej. Odzyskanie pomocy ma na celu przywrócenie stanu rzeczy, który istniał na rynku wewnętrznym przed wypłaceniem pomocy. W związku z tym odzyskiwana kwota pomocy powinna uwzględniać odsetki naliczone od daty przekazania beneficjentowi środków do daty ich odzyskania. W niniejszej sytuacji jest to dzień, w którym została wypłacona kwota nienależnej pomocy publicznej.

33. Kogo dotyczy rozliczanie ujemnych cen godzinowych TGeBase i w jaki sposób tego dokonać? 

Zgodnie z art. 93 ust. 4 – 5 ustawy OZE rozliczanie ujemnych cen energii elektrycznej występujących przez co najmniej sześć kolejnych godzin na Towarowej Giełdzie Energii dotyczy wytwórców, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy OZE, tj.:

– wytwórców w systemie aukcyjnym posiadających instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, o których mowa w art. 77 ust. 3 ustawy OZE i składających wnioski o pokrycie ujemnego salda do ZRSA;

– wytwórców w systemie zaświadczeń (FIT/FIP) posiadających instalacje biogaz, woda i biomasa o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej 1 MW, o których mowa w art. 70a ust. 2 ustawy OZE oraz wytwórców składających wnioski o pokrycie ujemnego salda do ZRSA niezależnie od mocy zainstalowanej w posiadanych instalacjach, o których mowa w art. 70b ust. 9 pkt 2 ustawy OZE;

– wytwórców posiadających instalacje wytwarzające biometan, o których mowa w rozdziale 4a ustawy OZE.

Rozliczanie ujemnych cen godzinowych nie dotyczy sprzedawców zobowiązanych.

Wytwórca odejmuje ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej z rynku, były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.

Wnioski o pokrycie ujemnego salda, z wykazaną ilością energii sprzedanej, bez odjęcia ilości energii w danej dobie z godzin występowania ujemnych cen TGeBase, przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej, będą weryfikowane negatywnie.

Godzinowe ceny TGeBase są publikowane na stronie  https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.

34. Jaki wpływ na  składanie wniosków o pokrycie ujemnego salda ma redysponowanie nierynkowe instalacji PV?

Wytwórca ma obowiązek podać we wniosku o pokrycie ujemnego salda ilość energii wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną. W przypadku, gdy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wydają polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego, zgodnie z art. 9c ust. 7a lub 7b ustawy – Prawo energetyczne, ilość energii niewytworzona w następstwie redukcji nie może być ujmowana w składanych wnioskach.

Wnioski zawierające błędne dane bez odjętych ilości energii elektrycznej zredukowanej będą podlegały negatywnej weryfikacji.

Jednocześnie, na potrzeby rozliczenia obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, o którym mowa w art. 83 ust. 2 oraz realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, ZRSA uwzględni ilość energii, która została zredukowana w związku z wydaniem poleceń zaniżenia jej wytwarzania, na podstawie informacji otrzymanej od operatora systemu elektroenergetycznego, zgodnie z art. 93 ust. 19 ustawy OZE.

Szczegóły dotyczące redysponowania nierynkowego dostępne na stronie www.pse.pl w zakładce: Biuro Prasowe -> Komunikaty OSP

 

Dla sprzedawców

czytaj więcej...

Dla wytwórców

czytaj więcej...

Wypłaty OZE

czytaj więcej...

FAQ

czytaj więcej...

Kontakt ws. OZE:

tel.: +48 22 422 37 70
e-mail: oze@zrsa.pl