FAQ – najczęściej powtarzające się pytania od Wytwórców/Sprzedawców zobowiązanych dotyczące  stosowania ustawy OZE

Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest legitymowany do zajmowania się wykładnią przepisów ustawy OZE, z wyjątkiem tych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań własnych. Zastrzec należy, że stanowiska Spółki, prezentowane w tym zakresie, nie mają charakteru powszechnie wiążącej interpretacji, ani tym bardziej nie mogą być uważane za porady prawne, a każdy podmiot stosujący prawo dokonuje tego na własne ryzyko i odpowiedzialność.

TAK. Jeśli spółka nie jest zarejestrowana w KRS to należy przedstawić do wglądu/dołączyć do karty KIWI umowę spółki.

Miarodajną opinię (interpretację) w tej kwestii mogą wyrazić jedynie organy podatkowe.

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Zdaniem Zarządcy Rozliczeń, Spółka nie realizuje zadań z zakresu administracji publicznej, ponieważ podstawową cechą takich zadań jest ich powszechny charakter. Co prawda, Spółka powołana została przepisami ustawy do realizacji szczególnych celów, jednakże cele te nie dotyczą zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, a to, naszym zdaniem, przesądza o braku podstaw do stosowania opłaty skarbowej.

Nie można jednakże wykluczyć innego stanowiska organów podatkowych.

Zarządca Rozliczeń nie ma jednego uniwersalnego wzoru pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo upoważniające do podpisywania dokumentów (w tym wniosków i sprawozdań) powinno precyzyjnie określać zakres umocowania pełnomocnika, a także być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby uprawnione i ujawnione w tzw. Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji (KIWI). Do karty KIWI załącza się pełnomocnictwa i wzory podpisów osób uprawnionych (wzory podpisów w tym pełnomocników mogą być złożone w obecności pracownika ZR S.A. lub notariusza).

Stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej www.zrsa.pl w zakładce OZE (dla Wytwórców) w Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS).

UWAGA! Powyższe nie dotyczy upoważnienia osoby do  składania wniosków  za pośrednictwem  portalu udostępnionego przez Zarządcę Rozliczeń S.A. W tym wypadku stosuje się wzór zamieszczony tutaj

Nie. Ustawodawca, odmiennie niż w systemie zielonych certyfikatów, nie przewidział w aukcyjnym systemie wsparcia możliwości zaliczenia energii wyprodukowanej w okresie rozruchu technologicznego do ilości energii objętej wsparciem.

Promesa nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji. Nie można zatem na podstawie promesy wykonywać działalności koncesjonowanej.

Zarządcza Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda dotyczące energii elektrycznej wyprodukowanej i sprzedanej najwcześniej od dnia wydania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, względnie uzyskania wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji odnawialnych źródeł energii, wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego albo wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, przy czym wypłata kwoty ujemnego salda nastąpi dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uzyskania przez wytwórcę prawomocnej koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru.

Sprzedaż energii elektrycznej przez Wytwórcę objętego aukcyjnym systemem wsparcia może odbywać się zarówno w ramach systemu aukcyjnego, tj. dotyczyć energii rozliczanej z Zarządcą Rozliczeń S.A.,a więc wykazanej w sprawozdaniu składanym do Zarządcy Rozliczeń S.A. ,jak i poza nim wg wyboru Wytwórcy. Analogicznie traktować należy wsparcie w ramach tzw. systemu FIT/FIP opisanego w art. 70a-70f ustawy OZE.
W przypadku systemu aukcyjnego należy mieć jednak na uwadze ewentualne negatywne konsekwencje takiego działania, zwłaszcza ryzyko uznania przez właściwy organ tj. Prezesa URE, że nie doszło do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 168 pkt 15  w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy OZE. Dlatego też sugerujemy upewnienie się, jakie  w danym stanie faktycznym i prawnym będzie stanowisko tego organu.

Ponadto w przypadku Wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte po dniu 14 lipca 2018 r. tj. po wejściu  w życie znowelizowanego brzmienia ustawy OZE wytworzenie oraz wprowadzenie do sieci i sprzedaż po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego (czyli energii , która zostanie rozliczona z Zarządcą Rozliczeń S.A.)  powinno nastąpić przed upływem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE. Wytwórca, który nie dotrzyma terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, traci prawo do pokrycia ujemnego salda i może ponownie przystąpić do aukcji oferując na sprzedaż energię wytworzoną w danej instalacji OZE, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu. Po terminowym  wypełnieniu tego obowiązku Wytwórca może już swobodnie decydować o tym, jaka część energii elektrycznej będzie sprzedawana w ramach systemu aukcyjnego, a jaka poza nim, uwzględniając oczywiście inne w tym wymienione na wstępie możliwe konsekwencje/ryzyka  takiego działania. Patrz także odpowiedź na pytanie 8.

Tak, należy złożyć do Zarządcy Rozliczeń S.A. potwierdzoną  przez operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego elektroenergetycznego, informację o dniu, w którym energia elektryczna w danej instalacji odnawialnego źródła energii została wytworzona po raz pierwszy lub odpowiednio wytworzona, wprowadzona do sieci i sprzedana.

Proponujemy stosowanie Wzorów formularzy dostępnych na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki oraz przekazywanie kopii do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Wzór formularza Potwierdzenie pierwszego wytworzenia – aukcje 2016-2017

Wzór formularza Potwierdzenie pierwszej sprzedaży aukcje 2018

W przypadku Wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte po dniu 14 lipca 2018 r. tj. po wejściu  w życie znowelizowanego brzmienia ustawy OZE Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda jeśli wytworzenie w tych instalacjach oraz  wprowadzenie do sieci i sprzedaż po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego (czyli energii , która zostanie rozliczona z Zarządcą Rozliczeń S.A. , a więc wykazanej w miesięcznym sprawozdaniu składanym do Zarządcy Rozliczeń S.A.)  nastąpi przed upływem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, tj. w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:

 • energię promieniowania słonecznego – w terminie 18 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
 • siłę wiatru na morzu – w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji.

Natomiast Wytwórca, którego oferta wygrała aukcję, a który nie dotrzymał terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE, traci prawo do pokrycia ujemnego salda i może ponownie przystąpić do aukcji oferując na sprzedaż energię wytworzoną w danej instalacji OZE, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od tego terminu.

Natomiast w przypadku Wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed 14 lipca 2018 r. wystarczające jest w ocenie Zarządcy Rozliczeń S.A., jeśli samo wytworzenie nastąpi przed upływem terminu określonego w art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE; sprzedaż energii elektrycznej w takim wypadku może rozpocząć się już po tym terminie i odbywać się zarówno w ramach systemu aukcyjnego, tj. dotyczyć energii rozliczonej z Zarządcą Rozliczeń S.A., a więc wykazanej w sprawozdaniu składanym do Zarządcy Rozliczeń S.A.), jak i poza nim(w tym wypadku należy mieć na uwadze ewentualne negatywne konsekwencje takiego działania, zwłaszcza ryzyko uznania przez właściwy organ tj. Prezesa URE, że nie doszło do wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 168 pkt 15  w zw. z art. 83 ust. 2 ustawy OZE. W związku z powyższym sugerujemy upewnienie się, jakie  w danym stanie faktycznym i prawnym będzie stanowisko tego organu). Zachowane są także dotychczasowe terminy pierwszego wytworzenia tj. 48 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej:

 • energię promieniowania słonecznego – w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji,
 • siłę wiatru na morzu – w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji.

Zgodnie z art. 92 ust. 10 ustawy o OZE Cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 39 ust. 5 i 7 oraz art. 39a ust.5 i 7, cena zakupu obliczona zgodnie z art. 39a ust. 5 z uwzględnieniem art. 39a ust. 7, oraz cena stanowiąca podstawę do obliczenia ujemnego salda dla wytwórcy, o którym mowa w art. 70c ust. 6 podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS”, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski””.

Wnioski składane za kolejne okresy rozliczeniowe, począwszy od rozliczeń za okres styczeń danego roku, powinny zawierać ceny, waloryzowane w sposób następujący:

 1. w przypadku pierwszej waloryzacji – cena z aukcji/cena skorygowana waloryzowana jest średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni i zaokrąglana do pełnych groszy,
 2. w przypadku waloryzacji w kolejnych latach – waloryzowana według zasady, określonej w pkt 1, jest cena stosowana w poprzednim roku (uprzednio zwaloryzowana) lub – w przypadku, gdy po dniu złożenia oferty aukcyjnej wytwórcy zostanie udzielona nowa pomoc inwestycyjna – nowa cena skorygowana.

W przypadku pierwszej waloryzacji – waloryzacji podlega cena z aukcji/cena skorygowana (cena jednostkowa), natomiast w przypadku waloryzacji w kolejnych latach – waloryzowana jest cena stosowana w poprzednim roku (uprzednio zwaloryzowana i zaokrąglona do pełnych groszy) lub – w przypadku, gdy po dniu złożenia oferty aukcyjnej wytwórcy zostanie udzielona nowa pomoc inwestycyjna – nowa cena skorygowana.

Kwestia ta została szczegółowo wyjaśniona na naszej stronie internetowej w komunikatach:

Informacja dot. waloryzacji ceny jednostkowej

Stosowanie ceny zwaloryzowanej

UWAGA! Cena skorygowana dotyczy Wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte po dniu 14 lipca 2018 r. tj. po wejściu  w życie znowelizowanego brzmienia ustawy OZE oraz uczestniczących w tzw. systemie FIT/FIP.

Natomiast Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję rozstrzygniętą przed dniem 14 lipca 2018 r. składa Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 90 dni od dnia zakończenia okresu pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz od dnia zakończenia okresu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OZE w brzmieniu dotychczasowym, oświadczenie potwierdzające, że skumulowane otrzymane do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego wsparcie nie przekracza maksymalnej wartości pomocy publicznej, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Oświadczenie zawiera również informacje o wartości otrzymanej pomocy publicznej i dane wykorzystane przez wytwórcę do obliczenia skumulowanego wsparcia. Skumulowane wsparcie oblicza się według wzoru zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy  z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r., poz. 1276.

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE i wprowadzonej do sieci, którą Wytwórca jest obowiązany rozliczyć z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą w tym celu przedstawia w sprawozdaniu miesięcznym jest weryfikowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na podstawie udostępnianych przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja OZE, rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w ujęciu dobowym w danym miesiącu, z uwzględnieniem maksymalnej mocy instalacji.

Podstawę do rozliczenia ujemnego salda stanowią składane wnioski o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym zawierające informacje, o których mowa w art. 93. ust. 1 pkt. 1-4 oraz ust. 2 pkt 1-3, składane przez Wytwórcę/Sprzedawcę zobowiązanego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są sporządzone. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) dostępnej na stronie internetowej www.zrsa.pl w zakładce OZE (dla Wytwórców) lub załącznik do Umowy o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda, zakładka OZE (dla Sprzedawców).

Szczegółowe informacje dla Wytwórców na temat treści wniosku o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem oraz sposobu obliczania wysokości ujemnego salda zawarte są w instrukcji (IRUS), przygotowanej przez Spółkę i znajdującej się na naszej stronie internetowej w zakładce OZE dla Wytwórców.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 Wytwórca/Sprzedawca zobowiązany obowiązani są do prowadzenia dokumentacji w ujęciu dobowym na temat wytworzonej energii elektrycznej i przekazywania tych informacji do operatora rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A. ) w celu uzyskania wsparcia.

Wytwórca/Sprzedawca zobowiązany składa  wniosek o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem lub pismo wyjaśniające brak złożenia wniosku, nawet w przypadku jeśli produkcja i kwota ujemnego salda za ten okres jest zerowa.

W związku z powyższym Zarządca Rozliczeń S.A. nie widzi podstaw do rozliczenia ujemnego salda w przypadku wystąpienia braku danych pomiarowych.

Nie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE Wytwórca/Sprzedawca są zobligowani do przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej  (Zarządcy Rozliczeń S.A.) wniosku o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym dla jednej instalacji i za jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy), w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca.

Nie. Jeden wniosek należy złożyć dla jednej instalacji i za jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy).

Wniosek taki może być rozpatrzony pozytywnie, jeśli jest oczywiste, że procedowanie z wnioskiem za poprzedni okres rozliczeniowy nie spowoduje powstania dodatniego salda. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Natomiast w przypadku braku złożonego wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. za poprzedni okres rozliczeniowy, wniosek za kolejny okres nie może zostać pozytywnie rozpatrzony.

W przypadku Wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte po dniu 14 lipca 2018 r. tj. po wejściu  w życie znowelizowanego brzmienia ustawy OZE Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda, jeśli ilość wytworzonej w tych instalacjach i sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego, a więc rozliczonej na podstawie miesięcznych  sprawozdań,  energii elektrycznej nie przekroczy:

 • ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji w ciągu doby przy założeniu,
  że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 1,
 • ilości zadeklarowanej przez wytwórcę w aukcji przypadającą na 3 letni okres rozliczeniowy, o którym mowa  w art. 83 ust. 2,
 • łącznej ilości energii elektrycznej zadeklarowanej przez wytwórcę w aukcji dla całego okresu wsparcia, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3.

Kwestia ta została szczegółowo wyjaśniona na naszej stronie internetowej w komunikacie:

Zasady rozliczania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. ujemnego salda

Natomiast w przypadku Wytwórców, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed 14 lipca 2018 r., Zarządca Rozliczeń S.A. pozytywnie zweryfikuje wnioski o pokrycie ujemnego salda, jeśli ilość wytworzonej w tych instalacjach i sprzedanej
w ramach systemu aukcyjnego, a więc rozliczonej na podstawie miesięcznych  sprawozdań,  energii elektrycznej nie przekroczy:

 • ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej instalacji w ciągu doby przy założeniu,
  że instalacja ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 1,
 • łącznej ilości energii elektrycznej zadeklarowanej przez wytwórcę w aukcji dla całego okresu wsparcia, o której mowa w art. 79 ust. 3 pkt 3.

W tym wypadku należy mieć jednak na uwadze ewentualne negatywne konsekwencje przekraczania wolumenów 3-letnich. Spowodować to może tym samym wcześniejsze wyczerpanie limitu za cały okres wsparcia, co może w późniejszym okresie utrudnić lub uniemożliwić realizację obowiązku z art. 83 ust. 2 ustawy OZE, który nakłada na Wytwórcę obowiązek każdorazowego rozliczenia wytworzenia (a zgodnie z nowym brzmieniem: sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego) ilości energii określonej przez niego w ofercie, w okresie każdych pełnych 3 lat kalendarzowych, oraz po zakończeniu okresu wsparcia. Obowiązek ten obwarowany został sankcją karną przewidzianą w art. 168 pkt 15, zgodnie z którym karze pieniężnej podlega ten, kto nie wytworzył energii (w nowym brzmieniu: nie sprzedał w ramach systemu aukcyjnego), o której mowa w art. 72 ustawy OZE, w ilości większej lub równej 85% ilości określonej w ofercie wytwórcy, który wygrał aukcję, w okresach rozliczeniowych wskazanych w art. 83 ust. 2 tej ustawy. Dlatego sugerujemy upewnienie się, jaka w danym stanie faktycznym i prawnym będzie interpretacja  organu wymierzającego karę tj. Prezesa URE.

Rozliczenie ujemnego salda dotyczy wyłącznie energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, wprowadzonej do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej i sprzedanej w ramach systemu wsparcia.

W sprawozdaniu należy wykazać ilość energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła i sprzedanej przez Wytwórcę    w danym miesiącu w ramach systemu wsparcia, tj. tą, którą Wytwórca chce rozliczyć z operatorem rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcą Rozliczeń S.A. ). Por. też odpowiedź na pytanie 6.

Kwestia ta została szczegółowo wyjaśniona na naszej stronie internetowej w komunikacie z 27.03.2017 r.:

Informacja o ilości energii elektrycznej które należy podawać w sprawozdaniach wytwórców i sprzedawców zobowiązanych

Zarządca Rozliczeń S.A. nie ma legitymacji do rozstrzygania kwestii podatkowych. W tego typu sprawach sugerujemy zwrócenie się do odpowiedniego organu o wydanie interpretacji podatkowej.

Dodatnie saldo obliczone zgodnie z ust. 1 pkt 4 albo ust. 2 pkt 3, które z uwzględnieniem ust. 11 nie zostało całkowicie rozliczone do końca danego okresu każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, o których mowa w art. 83 ust. 2, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, przez sprzedawcę zobowiązanego albo wytwórcę energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW albo wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o którym mowa w art. 70a ust. 2 lub art. 70b ust. 9 pkt 2, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego okresu.

Nie. Ustawa OZE stanowi, że wniosek podlega weryfikacji. Weryfikacja ta może mieć jednak wynik pozytywny albo negatywny. O negatywnym zweryfikowaniu wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. informuje Wytwórcę/Sprzedawcę zobowiązanego za pomocą poczty e-mail z podaniem uzasadnienia.

Tryb rozpatrywania wniosku jest określony w art. 93 ust 9 Ustawy OZE. Dodatkowo Zarządca Rozliczeń S.A. opisał to w IRUS oraz Umowie o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda zawieranej ze Sprzedawcą zobowiązanym.

Tak. Pod warunkiem, żeprzesunięcie” to mieści się w granicach wyznaczonych art. 79 ust. 3 pkt 8 oraz w art. 92 ust. 6 ustawy OZE.

Dodać też należy, że w naszej ocenie ustawa OZE nie zabrania sprzedawania energii elektrycznej poza systemem wsparcia i nie podlega to ocenie Zarządcy Rozliczeń S.A. – por. odpowiedź na pyt. 6.

Zarządca Rozliczeń S.A. nie znajduje w chwili obecnej podstaw w ustawie OZE do pozytywnej weryfikacji wniosków pokrycie ujemnego salda złożonych w oparciu o sprawozdania zawierające ustalone ilości energii elektrycznej z wykorzystaniem metody przybliżonego szacowania, tzn. poprzez podzielenie ilości energii elektrycznej z danego miesiąca przez ilość dni w tym miesiącu. W takiej sytuacji konieczne jest jak najszybsze doprowadzenie do wymiany urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na takie, które spełnią warunki rozliczania ilości energii określone w art. 92. ust. 1- 2 i 11, tj. rejestrują wskazania dotyczące ilości energii elektrycznej  w ujęciu dobowym.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 3 ustawy OZE Wytwórca/Sprzedawca są zobligowani do przekazywania operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządcy Rozliczeń S.A.)  wniosku o pokrycie ujemnego salda wraz ze sprawozdaniem miesięcznym dla jednej instalacji i za jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy), w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca. Wnioski złożone po terminie ustawowym pozostaną bez rozpatrzenia.

Charakter terminu na złożenie wniosku jest nieprzekraczalny, co oznacza praktycznie brak możliwości jego różnego traktowania wytwórców, w zależności od okoliczności konkretnego przypadku.

Wniosek złożony po terminie ustawowym tj. w terminie późniejszym niż 15 dni po zakończeniu miesiąca, pozostaje bez rozpatrzenia, ilość energii nie zostanie uwzględniona do rozliczeń ilości z oferty, a do wypłaty będzie kwota 0,00 zł. Jednocześnie termin pierwszej sprzedaży i rozpoczęcia wsparcia zostaje uznany od dnia wykazania we wniosku pierwszej sprzedaży.

Wniosek nie podlega rozpatrzeniu z uwagi na brak wykazanej sprzedaży energii. Dla instalacji rozliczanych po raz pierwszy wniosek należy złożyć za okres, w którym energia zostanie sprzedana.

Zgodnie z art. 83 a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii, zawarcie umowy przenoszącej własność instalacji odnawialnego źródła energii wymaga zgody Prezesa URE, natomiast przeniesienie samego prawa do wypłaty ujemnego salda (cesja wierzytelności), wynikającego z pozytywnie zweryfikowanych wniosków wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła, odbywa się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego i zgoda Zarządca Rozliczeń S.A. (dalej ZR SA) nie jest w takim przypadku wymagana. Oczywiście ZR SA wymaga wiarygodnych informacji lub dokumentów potwierdzających dokonanie cesji i warunki tej cesji.

Jednocześnie informujemy, że ZR SA w związku z dokonaną cesją nie przyjmuje na siebie żadnych dodatkowych obowiązków np. informacyjnych wobec banków i nie składa w tym zakresie żadnych dodatkowych oświadczeń, niejednokrotnie wymaganych i praktykowanych przez banki. ZR SA może jedynie potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o przelewie wierzytelności (cesji) i zgodnie z treścią tego zawiadomienia będzie dokonywać płatności należnych wierzytelności (jeżeli takowe będą) na wskazany rachunek bankowy.

Wyjaśnienia składane do Zarządcy Rozliczeń S.A. w związku z korektą wniosku, dla którego Wytwórca na dzień składania, tj. do 15 dnia danego m-ca, z przyczyn niezależnych od siebie, nie posiadał dostępu do pełnych danych pomiarowych, musi być złożone w imieniu Wytwórcy, a nie w imieniu podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie.

Pismo wyjaśniające wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym nieudostępnienie danych pomiarowych  przez OSD do dnia 15 danego m-ca,  należy podpisać zgodnie z reprezentacją w KRS Wytwórcy lub udzielonym pełnomocnictwem, zawartym w Karcie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji, złożonej do Zarządcy Rozliczeń S.A

Zgodnie z art. 93 ust 2 ustawy OZE, wytwórca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w ujęciu dobowym, dotyczącej ilości energii podlegającej sprzedaży, będącej podstawą rozliczeń ujemnego salda. Wytwórca może udostępnić te dane pełnomocnikowi, który w jego imieniu dokonuje rozliczeń.

Dane dotyczące ilości energii uzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie wytwórcy nie stanowią podstawy do uznania korekty.

Wytwórca ma, na potrzeby składania wniosku o pokrycie ujemnego salda, ustawowo zagwarantowane prawo do pozyskania od OSD niezbędnych danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła i wprowadzonej do sieci. Ustawowe prawo dostępu do tych samym danych pomiarowych ma także Zarządca Rozliczeń S.A..

Prawo wytwórcy do pozyskania tych danych i jednocześnie obowiązek ich udostępnienia przez OSD wynikają z  art. 92 ust 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 poz. 261 z późn. zm.) i mogą być, w ocenie Zarządcy Rozliczeń S.A., szczegółowo uregulowane w  łączącej strony umowie.
W interesie Wytwórcy jest, aby otrzymać dane od OSD w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda w ustawowym terminie tj. 15 dni po zakończeniu miesiąca.

W przypadku braku dostępu wytwórcy  do tych danych we właściwym terminie, uniemożliwiającego złożenie w terminie ustawowym wniosku o pokrycie ujemnego salda,  wytwórca powinien niezwłocznie zwrócić się do OSD o pisemne potwierdzenie i wyjaśnienie przyczyn braku dostępu. Przedstawienie wiarygodnej korespondencji z OSD, wyjaśniającej trudności w pozyskaniu danych, wymaganych na podstawie ustawy OZE, może być podstawą do uznania korekty wniosku (patrz pyt. nr 30).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dane pomiarowe wytwórców, udostępniane podmiotom bilansującym na potrzeby rozliczeń na rynku bilansującym, nie stanowią podstawy do uznania takiej korekty.

Zarządca Rozliczeń S.A przypomina, że w celu realizacji obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w związku z art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 ze zm.), Wytwórcy, którzy weszli do systemu wsparcia FIT/FIP składają „Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości”, w którym oświadczają, że jednostka gospodarcza, w skład której wchodzi to przedsiębiorstwo, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Oświadczenie przekazywane jest przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę ujemnego salda (wraz z dokumentami rejestrowymi), a później wraz z każdym pierwszym wnioskiem składanym za dany rok.

Oświadczenia powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W przypadku nie przekazania oświadczenia Wniosek nie będzie mógł zostać pozytywnie rozpatrzony.

Ponadto, Wytwórca ma obowiązek złożenia nowego oświadczenia każdorazowo, gdy sytuacja ekonomiczna jednostki gospodarczej, do której należy przedsiębiorstwo Wytwórcy będzie spełniała warunki, aby uznać, że znajduje się ona w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 93 ust. 9 Ustawy OZE, Zarządca Rozliczeń S.A wypłaca środki na pokrycie ujemnego salda na nr rachunku bankowego wskazany przez Wytwórcę w Kracie Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji.

Zgodnie z§ 6 pkt 4 Regulaminu Aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, rachunek Wytwórcy musi być prowadzony w polskich złotych, przez bank krajowy lub oddział banku zagranicznego utworzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto numer rachunku bankowego musi zostać zgłoszony w Krajowym Urzędzie Skarbowym.

Dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w okresie po upływie daty końcowej okresu wskazanego w zaświadczeniu, a przed dniem wejścia w życie Nowelizacji Ustawy tj. 30.10.2021 r. Wnioski muszą być złożone do Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy – nieprzekraczalny termin na złożenie wniosków to 28.12.2021 r.

Wnioski za okresy rozliczeniowe od dnia wejścia w życie Nowelizacji Ustawy należy składać do 15-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego.