zrsa
zrsa

Odpis na fundusz – FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

„Ustawa” – ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców  w   2023 roku

„Rozporządzenie” –  rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny z 8 listopada 2022 r.

„Fundusz” – Fundusz, o którym mowa art. 2 pkt 10 Ustawy

Nasza firma jest wytwórcą energii elektrycznej na potrzeby własne, posiadamy trzy jednostki wytwórcze pow. 1MW każda. Z jednej w ogóle nie produkujemy energii elektrycznej, pozostałe dwie pracują na przemiennie. Nie prowadzimy działalności sprzedaży ani obrotu energii elektrycznej, wszystko zużyte we własnym zakresie. W myśl ustawy, każdy podmiot o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, który nie jest zwolniony z obowiązku przekazywania odpisów na fundusz podstawie przepisów art. 22 lub 22a ustawy, jest zobowiązany do przekazywania odpisów na fundusz i składania miesięcznego sprawozdania dokumentującego jego wartość, nawet jeśli wartość odpisu wynosi 0. Czy w naszym przypadku, jak nie prowadzimy sprzedaży, musimy składać sprawozdanie składające się z wszystkich części A,B,C? czy tylko wystarczy np. część A? A jeżeli wymagane są wszystkie części, czy koniecznym jest wypełnienie wszystkich kolumn dla wszystkich dni? W konsekwencji odpis jest i tak 0.

 Obowiązek dokonywania odpisu na Fundusz ciąży na każdym wytwórcy, który nie jest z tego obowiązku zwolniony, a tym samym obowiązek składania sprawozdań w całości, nawet gdy wartość odpisu wynosi 0 zł.

Mamy wątpliwości co do sposobu  wypełnienia sprawozdania (części B i C), osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS wkrótce  nie będą dostępne, a za kilka dni upływa termin złożenia. Co robić w tej sytuacji?

W Instrukcji składania sprawozdań dokumentujących odpis na Fundusz przewidziano, że części B i C mogą być podpisane przez pełnomocnika, właśnie po to, by uniknąć problemów  z nieobecnością reprezentantów wskazanych w KRS i ułatwić realizację obowiązku sprawozdawczego.

Czy jeśli wytwórca posiada instalacje podlegające odpisowi na fundusz i wyłączone z odpisu (instalacje w systemie aukcyjnym) to z których ma składać sprawozdania odnośnie odpisu na fundusz?

Sprawozdania nie trzeba składać tylko w odniesieniu do instalacji zwolnionych zgodnie z przepisami Ustawy z obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz.

Mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 2,2MW. Po postępowaniu przetargowym mamy ustaloną na 2023r. stałą cenę sprzedaży wyprodukowanej energii, której nie zużyliśmy na potrzeby własne.Czy w związku z tym możemy dokonywać rozliczeń miesięcznych, a nie dziennych w kontekście odpisu na Fundusz i sprawozdania.

Niestety w świetle brzmienia Ustawy nie ma takiej możliwości, należy podać ilość sprzedanej energii za każdy dzień.

Czy jednostki kogeneracyjne zasilane gazem (metanem) z odmetanowania kopalń dostarczanym gazociągiem do tych jednostek podlegają obowiązkowi odpisu na Fundusz i przepisom go regulującym w tym art. 21-22 ?

Tak, w naszej ocenie takie jednostki podlegają obowiązkowi odpisu na Fundusz oraz obowiązkowi złożenia sprawozdania i przepisom te obowiązki regulującym, w tym m. in. przepisom art. 21-28 Ustawy.

Czy ustanowiona w art. 22 pkt 1 Ustawy zasada dotycząca sumowania zainstalowanej mocy elektrycznej jednostek wytwórczych dotyczy tylko źródeł wytwórczych wymienionych wprost w art. 21 ust.1 Ustawy, czy też do powyższej sumy wliczać należy także zainstalowaną moc elektryczną z innych jednostek aniżeli wymienionych w art. 21 ust. 1?

Art. 22 pkt 1 odnosi się do art. 21 ust. 1, dlatego do sumy mocy należy włączać wszystkie jednostki wymienione w art. 21 ust. 1.7.

Proszę o jasne sprecyzowanie jakie transakcje należy przyjmować z marżą 1,015 po zmianie rozporządzenia od dnia 16 grudnia 2022 r. ?

Od dnia 16 grudnia 2022 r. wspomnianą marzę 1,015 należy przyjmować do wszystkich transakcji zakupu dokonanych na giełdzie (TGE) z uwagi na to, że energia elektryczna jako towar podlegający obrotowi na giełdzie jest rzeczą oznaczoną co do gatunku, a nie tożsamości, to określenie która transakcja sprzedaży na giełdzie jest pierwsza, jest niemożliwe.

Czy i w jaki sposób określa się limit cenowy dla podmiotów w trakcie rozruchu technologicznego tj. od wyprodukowania pierwszej energii w okresie testowym do uzyskania koncesji?

Jeżeli energia wyprodukowana w trakcie rozruchu technologicznego została sprzedana to przychody uwzględnia się w odpisie, a koszty uwzględniane w limicie ceny wynikają z Rozporządzenia (sposób określenia limitu ceny).

Czy i w jaki sposób określa się limit cenowy dla podmiotów zwycięzców aukcji w okresie od uzyskania koncesji do złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda?

Przepisy Ustawy oraz Rozporządzenia różnicują zasady rozliczeń części wytwórców OZE w zależności od faktu korzystania z systemu wsparcia w odniesieniu do sprzedawanej energii elektrycznej. Jednostka wytwórcza, która nie złożyła pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, pomimo wygranej aukcji, nie korzysta jeszcze z systemu wsparcia, ponieważ dopiero po złożeniu pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda staje się beneficjantem systemu wsparcia. W związku z tym, do momentu złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, jest traktowana jako instalacja nie korzystająca z systemu wsparcia, względem której należy jako limit ceny zastosować §2 ust. 1 lit. b rozporządzenia.

Czy właściwym jest stosowanie w obliczeniu odpisu na Fundusz dla wytwórców OZE opisanych w paragrafie 2 ust. 1) b) Rozporządzenia stosowanie ceny referencyjnej w dniach 1-15 grudnia 2022 i ceny referencyjnej powiększonej o 50 zł/MWh w dniach 16-31 grudnia w związku z wejściem życie rozporządzenia RM z 9 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obliczenia limitu ceny?

Tak, w odniesieniu do instalacji oze niekorzystającej z systemu aukcyjnego (tj. do momentu złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda) za okres 1-15 grudnia 2022 r. właściwym jest stosowanie ceny referencyjnej bez dodatku w wysokości 50 zł/MWh, a za okres od 16 grudnia 2022 r. powiększonej o ten dodatek.

Rozliczania elektrowni wodnej z odpisem na Fundusz w ramach systemu aukcyjnego w odniesieniu do energii sprzedawanej poza tym systemem. Jak dobrze rozumiemy, zgodnie z instrukcją i ustawą elektrownia w ramach odpisu na Fundusz powinna być rozliczana po cenie z wygranej aukcji?

Nie, zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia elektrowni wodnych dotyczy odpis w wysokości stanowiącej 40% ceny referencyjnej w rozumieniu art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, obowiązującej w dniu obliczania odpisu na Fundusz. 

Zwracam się z uprzejma prośbą, o udzielenie informacji, odpis należy odprowadzić od całej sprzedaży (również do odbiorców uprawnionych), czy tylko od sprzedaży do odbiorców dużych (nieuprawnionych).

Odpis należy odprowadzać od energii sprzedanej (niezwolnionej na podstawie art. 22 Ustawy), niezależnie od tego jakim odbiorcom jest sprzedawana (uprawnionym czy nieuprawnionym).

Czy jeżeli w umowie sprzedaży cena energii jest wyższa niż cena maksymalna, to we wzorze do wyliczenia odpisu stosujemy cenę maksymalną? W umowie sprzedaży energii znajdują się postanowienia, zgodnie z którymi sprzedawca ma obowiązek realizować uprawnienia odbiorcy zawarte w aktach prawnych (a więc w tym do stosowania ceny maksymalnej). Umowa stanowi również, że rozliczenia odbywają się na podstawie cennika a w cenniku znajduje się informacja, że cennik uwzględnia postanowienia ustaw (a więc i cenę maksymalną). Tym samym, na podstawie umowy sprzedaży, ceną sprzedaży staje się cena maksymalna. Zatem w mojej ocenie w opisanej sytuacji, do wyliczenia odpisu należy przyjąć dla średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej – cenę maksymalną.

Tak, w opisanej sytuacji we wzorze do wyliczenia odpisu stosujemy cenę maksymalną.

 

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 27 października 2023 r. na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, został opublikowany komunikat Prezesa URE wskazujący między innymi, wiążący sposób obliczania średniej ważonej ceny rynkowej sprzedaży energii elektrycznej.

Rekomendujemy zapoznanie się z treścią komunikatu:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11420,Regulator-zapowiada-wszczecie-kontroli-zwiazanych-z-dokonywaniem-odpisu-na-Fundu.html

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/-dpis-na-fundusz-wyplaty-rozni/11419,Wyjasnienia-dotyczace-sposobu-weryfikacji-przez-Prezesa-URE-sprawozdan-z-dokonyw.html

 

Uprzejmie proszę o informację, czy jeśli nie spełniamy kryteriów wymienionych w ustawie (o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku)  a co za tym idzie, nie musimy przekazać odpisu na Fundusz –  czy trzeba to w jakiś sposób oświadczać lub składać wniosek z wartością 0?

Jeżeli na podstawie przepisów art. 22 lub 22a ustawy,  jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz, to nie będą Państwo składać sprawozdań. Natomiast każdy podmiot zobowiązany do przekazywania odpisów powinien składać miesięczne sprawozdanie, nawet gdy wartość odpisu w danym miesiącu będzie wynosić 0 zł.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie do Zarządcy Rozliczeń S.A.? Jeśli sprzedaję energię w styczniu, wystawiam fakturę za sprzedaną energię w lutym z płatnością do 20-go lutego i dokonuję odpisu 5   marca to sprawozdanie mam złożyć 20 marca, czy 20 kwietnia ?

Jeżeli energia została dostarczona w styczniu, a płatność za tę dostawę wpłynie na Państwa konto w  lutym to, uwzględniając zmiany wprowadzone w ustawie, odpis na Fundusz należy przekazać w  terminie do 10 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w tym przypadku oznacza to, że do dnia 15 marca 2023 r. Dane w zakresie dostarczonej energii winny być wykazane w sprawozdaniu za styczeń 2023 r.(policzony odpis należny składany do dnia 20 lutego 2023 r.), a odpis wymagalny w sprawozdaniu za luty 2023 r. (składanym do  dnia 20 marca 2023 r.).

W jaki sposób określać dzienny wolumen sprzedaży występujący we wzorze w art. 23 w przypadku braku danych na każdy dzień?

Zgodnie z art. 25 ust.2 pkt 4)  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku w sprawozdaniu potwierdzającym odpis na Fundusz za poprzednie miesiąc powinien być  podany:

łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 ust. 1, określony na podstawie:

 

a) rzeczywistych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne, z podziałem na technologie wytwarzania energii elektrycznej określone w art. 21 ust. 1, albo
b) szacunków, w przypadku gdy rzeczywiste odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych w  rozumieniu art. 3 pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne są niemożliwe do pozyskania – w okresie objętym sprawozdaniem.

Do kiedy należy formalnie składać sprawozdanie?

Zgodnie z Art. 25 ust. 1 Ustawy podmioty wymienione w art. 21 Ustawy dokonujące odpisów na  Fundusz są zobowiązane do przekazania zarządcy rozliczeń sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Jeśli jest to dzień wolny od  pracy, terminem złożenia odpisu jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Za jaki okres/przedział czasowy należy złożyć to sprawozdanie?

Zgodnie z Art. 25 ust. 1 Ustawy, zarówno odpis, jak i sprawozdanie dotyczą miesiąca kalendarzowego i są składane po zakończeniu danego miesiąca.

Od kiedy mając na uwadze zapisy Ustawy należy rozpocząć składanie takich sprawozdań?

Zgodnie z art. 39 Ustawy pierwszym miesiącem sprawozdawczym jest grudzień 2022 r., a więc pierwszy odpis na Fundusz winien być dokonany do 10 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po  miesiącu rozliczenia tj. do dnia 16 stycznia 2023 r., a pierwsze sprawozdanie potwierdzające odpis przekazują Państwo do dnia 20 stycznia 2023 r. W tym przypadku odpisu należy jednak dokonać za  energię elektryczną sprzedaną w grudniu 2022 r., za którą płatność nastąpiła również w grudniu 2022 r.

Proszę o odpowiedzi do poniższego stanu faktycznego:

Przed 1 stycznia 2022 Spółka zawarła z klientem JST umowę, w ramach której sprzedaje energię elektryczną do oświetlenia drogowego tego klienta (klient zużywa energię na potrzeby własne). Cena sprzedaży energii na rok 2023 została ustalona w odniesieniu do notowań energii na TGE. W umowie zawarty jest mechanizm corocznej waloryzacji ceny energii elektrycznej, a zmiana ta nie wymaga aneksu. Na potrzeby tej umowy Spółka kupuje energię od przedsiębiorstwa obrotu, gdzie w umowie (umowa zawarta przed 1 stycznia 2022), cena energii w kolejnych latach jest analogicznie oparta o notowania TGE. Zgodnie z tym wzorem cena odsprzedaży powinna być znacznie wyższa na 2023 niż cena maksymalna. Spółka ma obowiązek zastosować wobec klienta JST cenę maksymalną. Spółka będzie zakupywać energię na 2023 po znacznie wyższej cenie niż cena odsprzedaży (cena maksymalna) do JST.

Czy Spółka będzie zobowiązana do odpisu na fundusz, chociaż cena zakupu będzie wyższa niż cena odsprzedaży po cenie maksymalnej?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21, stanowi iloczyn wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz dodatniej różnicy średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej dla każdej doby, gdzie wszystkie wartości są określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.

W przypadku ujemnej wartości w danej dobie do obliczeń należy przyjąć wartość zero.

 

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że w dniu 27 października 2023 r. na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, został opublikowany komunikat Prezesa URE wskazujący między innymi, wiążący sposób obliczania średniej ważonej ceny rynkowej sprzedaży energii elektrycznej.

Rekomendujemy zapoznanie się z treścią komunikatu:

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11420,Regulator-zapowiada-wszczecie-kontroli-zwiazanych-z-dokonywaniem-odpisu-na-Fundu.html

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/-dpis-na-fundusz-wyplaty-rozni/11419,Wyjasnienia-dotyczace-sposobu-weryfikacji-przez-Prezesa-URE-sprawozdan-z-dokonyw.html

 

Zwracam się do Państwa z pytaniem odnośnie interpretacji wzoru wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie obliczania limitu ceny. Jak należy interpretować “sprawność netto jednostki wytwórczej energii elektrycznej określona w %”? Czy należy brać pod uwagę całą sprawność energii elektrycznej, czy też sprawność energii elektrycznej w zakresie wytworzonej energii elektrycznej ?

Zarządca Rozliczeń S.A. nie jest właściwy w sprawie  interpretacji brzmienia rozporządzenia w zakresie sprawności jednostki wytwórczej.

Czy spółka, która jest właścicielem wielu spółek celowych, z których każda jest właścicielem instalacji fotowoltaicznych do 1 MW ma obowiązek odpisu zgodnie z art. 21 i 22 jeśli:

– sprzedaje energię z tych wszystkich instalacji w ramach jednego kontraktu,– sprzedaje energię z poszczególnych instalacji w ramach odrębnych kontraktów dla każdej ze spółek celowych?

Do dokonania odpisu i składania sprawozdań jest zobowiązany wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej technologie, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy oraz przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

Jeżeli Spółka, która jest właścicielem wielu spółek celowych spełnia te warunki i inne warunki określone w Ustawie (w szczególności jest wytwórcą energii elektrycznej lub sprzedaje energię elektryczną)_jest zobowiązana do dokonywania odpisu i składania sprawozdań na zasadach określonych w Ustawie.

Czy wszystkie zawarte transakcje z dostawą w roku 2023 są objęte rozliczeniem tj. bez względu na datę zawarcia transakcji?

Tak, dotyczy to odpowiednio wszystkich dostaw dokonanych w okresie od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r., z tym że należy pamiętać, że odpisu należy dokonać za miesiąc, w którym otrzymano płatności za sprzedaną energię elektryczną.

Czy zawarte transakcje hurtowe sprzedażowe terminowe można zsumować z zakupowymi i w ten sposób wyznaczyć średnią cenę zakupu na potrzeby sprzedaży do klienta końcowego?

Należy uwzględniać tylko transakcje zakupowe i tylko na ich podstawie można wyznaczać średnioważoną wolumenem cenę rynkową zakupionej energii. Terminowych hurtowych transakcji sprzedażowych nie należy włączać do obliczenia średnioważonej wolumenem ceny rynkowej zakupionej energii.

Analogicznie czy zawarte transakcje spotowe np. oparte o ceny FIXING I sprzedażowe można zsumować z zakupowymi i w ten sposób wyznaczyć średnią cenę zakupu na potrzeby sprzedaży do klienta końcowego?

Należy łączyć odpowiednie rodzaje transakcji zakupowe z zakupowymi, a sprzedażowe ze sprzedażowymi. Nie ma możliwości sumowania transakcji zakupowych ze sprzedażowymi.

Czy miesiąc rozliczenia to miesiąc otrzymania płatności za sprzedaną energię elektryczną? Jeżeli tak to  zwracamy uwagę, że może być sytuacja, że dany miesiąc dostawy może zostać rozliczony w ramach odpisów w kilku miesiącach w zależności od terminów otrzymania płatności. Co w takiej sytuacji?

Ustawa dopuszcza takie rozlicznie.

Odpis należny oblicza się za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż energii elektrycznej.

Odpis wymagalny, to taki, który uwzględnia płatność za sprzedaną energię elektryczną.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 w przypadku odpisu na Fundusz, który nie został w całości rozliczony w terminie (za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiła sprzedaż), brakującą kwotę uwzględnia się w sumie odpisów na Fundusz za kolejny miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi rozliczenie (płatność za  sprzedaną wcześniej energię elektryczną).

Jak traktowana będzie sprzedaż na rynku bilansującym? Co z ewentualnymi korektami zużycia w  zakresie miesięcy rozliczeniowych PSE (m+1,m+15) – zgodnymi z IRIESP? (tzn.: sprzedano już pozycję do prognozy, odprowadzono pieniądze na fundusz, a potem się okaże, że jednak odsprzedano (bądź dokupiono) energię na rynku bilansującym – np. w miesiącu m+15. Czy w takim przypadku, należy dodatkowo odprowadzić pieniądze na fundusz w zakresie miesięcy minionych?

Generalnie sprzedaż na rynku bilansującym  jest objęta odpisem, jednakże  dotyczy to tylko korekt i  transakcji, w przypadku których dostawy i płatności dokonano od 1 grudnia 2022 r.

Czy rozgraniczenie w Rozporządzeniu na a) i b) w paragrafie 3 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) dotyczy zakupu na  TGE (1,015 lub 1,035) lub z innych źródeł (1,01 lub 1,03)?

Tam, gdzie transakcje kupna dokonywane są na TGE można stosować odpowiednio podwyższoną  marżę.

Czy za energię dostarczoną w grudniu, opłaconą w styczniu, odpis nie powinien być przekazany w lutym?

W przypadku otrzymania płatności w styczniu 2023 r. za energię elektryczną dostarczoną w grudniu 2022 r., odpis będzie wymagalny za styczeń i należy go przekazać na zamieszczony na naszej stronie rachunek bankowy do 10 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w tym przypadku do 14 lutego 2023 r.

Zgodnie z przepisami ustawy (art. 25), w przypadku, gdy rzeczywiste odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są niemożliwe do uzyskania, do obliczenia wartości odpisu bierze się pod uwagę szacunki. W związku z tym, gdy faktury są wystawiane z góry za dany okres (np. miesiąc), w oparciu o  wartości szacunkowe, jak należy obliczyć wartość odpisu na Fundusz?

Odpis należny oblicza się za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż energii elektrycznej. Odpis wymagalny, to taki, który uwzględnia płatność za sprzedaną energię elektryczną.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 4 dopuszczalne jest użycie danych szacunkowych do obliczenia odpisu. Wówczas do wzoru podstawia się oszacowaną wartość wolumenu sprzedanej energii elektrycznej.

Czy definicja ustawowa ceny rynkowej sprzedaży energii uwzględnia wszystkie obciążenia które ponosi sprzedawca na poczet sprzedaży, obrotu energią? Czy w sytuacji, w której  opłata handlowa nie jest wartością na fakturze sprzedaży energii elektrycznej, to powinno się ją wliczać?

Cena rynkowa, jest to cena energii elektrycznej określona w umowie lub w ramach rynku bilansującego energii elektrycznej. 

Czy przy wyliczaniu jednostkowego kosztu zakupu energii elektrycznej do wartości zakupu energii powinno się zaliczyć koszty zakupu z osobnych faktur zakupowych (tj. prowizje TGE, opłaty IRGIT, opłaty za prowadzenie rachunku, wartość depozytu, gwarancji bankowych, itp.)?

Przez jednostkowy koszt zakupu energii elektrycznej należy rozumieć wartość, która widnieje w  Państwa księgach odnosząca się do ceny energii elektrycznej, czyli ceny rynkowej  energii elektrycznej ustalonej w umowie lub w ramach rynku bilansującego energii elektrycznej, a więc bez wymienionych w pytaniu dodatkowych składników/opłat.

Czy instalacje, które są w trakcie rozruchu technologicznego podlegają obowiązkowi odprowadzania odpisu i sporządzania sprawozdania?

Tak, jeżeli w trakcie rozruchu nastąpiła sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w tej instalacji, niezależnie od tego czy wytwórca posiada koncesję, czy nie.

Czy dokonując odpisów na fundusz bierzemy pod uwagę wolumen energii sprzedanej czy wyprodukowanej ?

W celu właściwego obliczenia wartości odpisu należy stosować wzór wskazany w art. 23 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym wzorem do obliczenia wartości odpisu uwzględnia się wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu.

Należy również pamiętać, że do obliczenia wysokości limitów cen stosuje się wzory określone w  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2284 ze zm.). W zależności od przypadku tam przedstawionego, do obliczenia limitu ceny może być użyty w szczególności wolumen energii wyprodukowanej oraz zakupionej.

Jak należy zaokrąglać dane liczbowe w sprawozdaniu?

Ceny energii elektrycznej podawane w sprawozdaniu potwierdzającym odpis na Fundusz powinny być  podawane z dokładnością do groszy za MWh. Ponadto należy stosować zaokrąglenia arytmetyczne, więc dla wartości od 0 do 4 w dół i od 5 do 9 w górę z możliwością zaokrągleń do groszy za MWh, na  etapie dobowych odpisów na Fundusz. Suma odpisów dobowych powinna być  równa odpisowi miesięcznemu.

Jesteśmy wytwórcą energii elektrycznej w instalacjach OZE i działamy na podstawie koncesji oraz wpisu do rejestru MIOZE. Posiadamy następujące instalacje OZE:

– kogeneracja w biogazowni o mocy 300 kW,– kogeneracja w biogazowni o mocy 1075 kW,– dwie instalacje PV 500 kW,– instalacja PV 1475 kW,– cztery mikroinstalacje.

W opinii URE instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,475 MW kwalifikuje nas do podmiotów zobowiązanych do przekazywania odpisów na Fundusz. Nadmiar energii wyprodukowanej w tej instalacji jest sprzedawany, na podstawie umowy, przedsiębiorstwu od którego kupujemy energię elektryczną. Sprzedaż odbywa się w okresach jednomiesięcznych na podstawie przekazanych danych.

Posiadamy odbiorców końcowych, którym sprzedajemy energię elektryczną. Są to przede wszystkim podmioty, realizujące na rzecz ZWiK i na terenie ZwiK zadania inwestycyjne lub remontowe. Druga grupa to podmioty lub osoby fizyczne, dla których przyłączenie do sieci ZwiK jest jedyną dostępną lub ekonomicznie uzasadnioną możliwością korzystania z energii elektrycznej.

W związku z powyższym:Czy jesteśmy zobowiązani do przekazywania odpisów na fundusz zgodnie z art.. 21 i 22 ustawy?Czy przy odpisach należy brać pod uwagę energię nadmiarową produkowaną w instalacji OZE o mocy powyżej 1 MW, czy we wszystkich instalacjach OZE, czy całej energii sprzedanej (również pododbiorcom)?

W przypadku odpisu za grudzień 2022 r., jeżeli moc poszczególnych jednostek wytwórczych przekracza 1MW to naszym zdaniem do takich jednostek stosuje się przepis art. 21.

Natomiast w przypadku odpisu obliczanego za styczeń 2023 r. i kolejne miesiące, odpis odprowadzają wytwórcy posiadający jedną jednostkę wytwórczą  o indywidualnej mocy zainstalowanej powyżej 1MW oraz wytwórcy energii elektrycznej posiadający kilka jednostek wytwórczych o indywidualnej mocy zainstalowanej nie większej niż 1MW, których łączna (sumaryczna) moc wszystkich jednostek wytwórczych (w tym także instalacji oze) przekracza 3 MW. Także w sytuacji, gdy  choćby jedna jednostka wytwórcza (instalacja) z kilku posiadanych przekracza 1MW, nawet gdy  suma wszystkich jednostek wytwórczych (instalacji) jest poniżej limitu 3MW,  to odpis jest obliczany od wszystkich instalacji,  tj. od całej sprzedanej energii.

Czy do wyliczenia Xcrd brać cały przychód ze sprzedaży energii dzielony przez sprzedany wolumen, czy ten przychód ma być pomniejszony o kwotę akcyzy*wolumen?

Ustawa dookreślając w definicji ceny rynkowej oraz limitu ceny, że są to wartości „netto”, wskazuje, że do obliczania odpisu przyjmowane będą wartości bez uwzględniania obciążeń podatkowych.

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie jest uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji przepisów prawa. Jednocześnie przypominamy, że odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie wysokości odpisu, sporządzenie sprawozdania, prowadzenie ksiąg rachunkowych i gromadzenie wszystkich dowodów potwierdzających prawidłowość obliczeń spoczywa na podmiotach dokonujących odpisu i sporządzających sprawozdania.

Jak należy rozpatrywać „dodatkowe rozliczenia pieniężne” w kontekście odpisu na Fundusz?

Celem ostatniej zmiany ustawy w zakresie definicji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ceny rynkowej było uwzględnienie, a w konsekwencji – doliczanie do podstawy, od której obliczana jest kwota należnego odpisu na Fundusz w ustawowych okresach rozliczeniowych – przychodów z tytułu umów powiązanych ze sprzedażą energii elektrycznej, m.in. z instrumentów finansowych czy dodawania do dokonywanego odpisu na Fundusz przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia.

Sformułowanie „dodatkowe rozliczenia pieniężne” nie odnosi się zatem do kosztów jakie wytwórca bądź przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ponosi w związku z m.in. bilansowaniem handlowym lub z instrumentami finansowymi. Kwestie kosztów jakie ponoszą podmioty zobowiązane do przekazywania odpisu na Fundusz reguluje bowiem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada w sprawie sposobu obliczania limitu ceny (Dz. U. 2022 poz. 2284 z późn. zm., dalej ,,Rozporządzenie”).

Niemniej jednak, zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia limit ceny dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu oblicza się uwzględniając średnią ważoną wolumenem cenę rynkową zakupionej energii elektrycznej. Z uwagi na to, iż definicja ceny rynkowej została określona w ustawie, jej elementy składowe mają zastosowanie zarówno do ceny sprzedanej jak i zakupionej energii elektrycznej. Zatem przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu, przy wyliczaniu ceny zakupionej energii elektrycznej, maja możliwość uwzględnienia kosztów wynikających również z umów wskazanych w definicji ceny rynkowej, w tym m.in. gwarancji pochodzenia, o ile w cenie rynkowej uwzględniona jest również cena gwarancji pochodzenia.

W konsekwencji, koszty:

a) gwarancji pochodzenia mogą być uwzględnione w cenie zakupionej energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu w przypadku, gdy sprzedaż (a tym samym cena rynkowa) dokonywana przez to przedsiębiorstwo obrotu obejmuje również sprzedaż gwarancji pochodzenia;

b) instrumentów finansowych mogą być uwzględnione, zgodnie z rozporządzeniem, tylko przez wytwórców, dla których limit ceny obliczany jest w § 2 ust. 1 Rozporządzenia lub przez spółki obrotu w ramach ceny zakupionej energii elektrycznej zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia.

 

*LISTA NAJCZEŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIACH POTWIERDZAJĄCYCH ODPIS NA FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Błędna data sprzedaży wskazana w części B sprawozdania

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, dalej „Ustawa”, odpisy dla wytwórców energii elektrycznej należy obliczyć w ujęciu dobowym dla każdego dnia miesiąca, w którym była zrealizowana dostawa energii elektrycznej do sieci. Jeżeli energia elektryczna była dostarczana do sieci energetycznej każdego dnia miesiąca i zostało to wykazane w części C sprawozdania, nieprawidłowym jest podawanie w części B sprawozdania daty dostawy wynikającej z faktury, w której wskazano np. ostatni dzień miesiąca – w takim przypadku odpis został obliczony i podany w sposób nieprawidłowy.

Niewłaściwe obliczenia.

Podanie nieprawidłowo wyliczonego limitu ceny. Przykładowo dla 4 grudnia wskazano XXX,XX a należało YYY,YY.

Sumy odpisów wyliczono w oparciu o błędnie wskazany limit ceny.

Obliczeń należy dokonać w oparciu o dane, na podstawie których faktycznie dokonuje się obliczeń odpisu na fundusz zgodnie z instrukcjami wypełniania sprawozdań dostępnymi w zakładce ODPIS NA FUNDUSZ > pliki do pobrania.

Błędnie podpisane sprawozdanie w części A, B i C

Część A sprawozdania należy każdorazowo podpisywać przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub innym równoważnym rejestrze.

Część B i C sprawozdania należy każdorazowo podpisywać przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego dołączono do sprawozdania pełnomocnictwo, podpisane zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub innym równoważnym rejestrze. W pełnomocnictwie należy podać pełne dany osoby, której pełnomocnictwo zostało nadane, w tym PESEL.

Dla podmiotów ujawnionych w CEiDG, które nie podlegają wpisowi do KRS, należy dołączyć do sprawozdania dokument pozwalający zweryfikować tożsamość i uprawnienie do złożenia podpisu osoby podpisującej, w którym są podane imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr NIP np. potwierdzenie nadania NIP z Urzędu Skarbowego.

Dla podmiotów zagranicznych, które nie są ujawnione w KRS lub CEiDG należy dołączyć do sprawozdania dokument pozwalający potwierdzić tożsamość i uprawnienie do złożenia podpisu osoby podpisującej, w którym są podane imię i nazwisko, nr PESEL (lub równoważny), nazwa przedsiębiorstwa lub nr rejestru wskazanego w sprawozdaniu.

Błędnie wskazany wymagalny odpis na Fundusz za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem

W przypadku, gdy w części B sprawozdania w kolumnie „miesiąc zrealizowania płatności (rrrr.mm)” podano inny miesiąc niż miesiąc rozliczenia lub nie podano miesiąca zrealizowania płatności, nieprawidłowym jest uwzględnianie odpisu dla danego wiersza w części A sprawozdania w pozycji suma wymagalnych odpisów na Fundusz. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy odpis na Fundusz za dany miesiąc kalendarzowy powinien być dokonany w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia, w zakresie tych kwot, za które została zrealizowana płatność w miesiącu rozliczenia.

Za odpis wymagalny rozumieć należy odpis dotyczący wolumenu, za który podmiot otrzymał płatność w miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie.

Niewłaściwe zastosowanie ceny referencyjnej.

Ceny referencyjne należy przyjąć zgodnie z art.77 ust 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Dla instalacji OZE wiatr, słońce, geotermia, odpady, spoza systemu aukcyjnego od dnia 16 grudnia 2022 r. należy powiększyć cenę referencyjną o dodatek inwestycyjny i na pokrycie kosztów stałych w wysokości 50 zł/MWh

Rodzaj instalacji zgodnie z odpowiednim punktem art. 77 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

1a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej;

2a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;

3a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej;

4a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1a, 2a i 3a do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

6a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;

7a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej;

8a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;

9a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7, 8 i 9 do wytwarzania energii elektrycznej;

10a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7a, 8a i 9a do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 • w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych;
 • w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;
 • o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;
 • (uchylony)
 • wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW;

wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

 Lp. art. 77 ust. 5 pkt: Rodzaj instalacji Cena referencyjna [zł/MWh]
Do 15.12.2022 r
Cena referencyjna [zł/MWh] Od 16.12.2022 r. powiększona o dodatek inwestycyjny Cena referencyjna [zł/MWh] od 10.11.2023 r. powiększona o dodatek inwestycyjny
1 1 biogaz rolniczy 785 835 922
2 1a biogaz rolniczy 920 970 1075
3 2 biogaz-składowiska odpadów 730 780 862
4 2a biogaz-składowiska odpadów 820 870 965
5 3 biogaz-oczyszczalnie 515 565 622
6 3a biogaz-oczyszczalnie 640 690 764
7 4 biogaz inny niż rolniczy, odpady i oczyszczalnie 570 620 682
8 4a biogaz inny niż rolniczy (w kogeneracji), odpady (w kogeneracji) i oczyszczalnie (w kogeneracji) 645 695 773
9 5 woda* 770 770* 853*
10 6 biogaz rolniczy 715 765 843
11 6a biogaz rolniczy kogeneracja 840 890 991
12 7 biogaz rolniczy >1 MW 700 750 825
13 7a biogaz rolniczy >1 MW, kogeneracja 800 850 946
14 8 biogaz-składowiska odpadów >=500 KW 705 755 835
15 8a biogaz-składowiska odpadów >=500 KW, kogeneracja 800 850 945
16 9 biogaz-oczyszczalnie >=500 KW 470 520 570
17 9a biogaz-oczyszczalnie >=500 KW, kogeneracja 590 640 713
18 10 biogaz inny niż rolniczy, odpady i oczyszczalnie >=500 KW 525 575 633
19 10a biogaz inny niż rolniczy, odpady i oczyszczalnie >=500 KW, (wszystkie w kogeneracji) 605 655 727
20 11 biomasa lub hybrydowa 525 575 644
21 12 termiczne przekształcanie odpadów, spalanie wielopaliwowe 420 470 524
22 13 biomasa lub hybrydowa, term. przeksz. odpadów 580 630 720
23 14 biomasa lub hybrydowa, term. przeksz. odpadów >50 MW (wszystkie w kogeneracji) 550 600 690
24 15 biopłyny 520 570 625
25 16 wiatr ląd <=1MW 340 390 428
26 17 wiatr ląd >1MW 295 345 374
27 18 woda* 705 705* 778*
28 19 woda >1 MW* 675 675* 745*
29 20 geotermalna 515 565 629
30 21 PV <=1 MW 375 425 464
31 22 PV >1 MW 355 405 439
32 24 hybrydowa <=1MW 0 0 0
33 25 hybrydowa >1MW 0 0 0
* instalacja nieobjęta dodatkiem inwestycyjnym

 

Załączanie plików CSV będących częścią sprawozdania bez podawania danych

W ramach części C Sprawozdania należy załączyć pliki dla danej technologii wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej przez podmiot i załącznik C_24 dotyczący sprzedaży energii elektrycznej. Pliki te należy wypełnić osobno dla każdego z dni, w których energia elektryczna była wytwarzana i wprowadzona do sieci/sprzedawana. (Wytwarzanie)

W ramach części C Sprawozdania należy załączyć pliki dla konkretnej grupy odbiorców, na potrzeby której energia była sprzedawana i dostarczana w danym dniu (za okres rozliczeniowy grudzień 2022 r.) lub okresie dekadowym (za okres rozliczeniowy od stycznia 2023 r.). Pliki te należy wypełnić osobno dla każdego z dni/okresu. (Obrót)

Część B Sprawozdania powinien stanowić plik, w którym podano dane dla każdego dnia miesiąca (wytwarzanie)/okresu (obrót od stycznia 2023 r.) z obliczoną wartością odpisu dla prawidłowych danych dot. m.in. limitu ceny wynikającego z części C Sprawozdania, na podstawie których została wyliczona wartość odpisu.

Dla plików gdzie nie ujęto danych w rozbiciu dobowym (lub dekadowym w przypadku obrotu za okres od stycznia 2023 r.) Zarządca Rozliczeń przyjmuje, że wolumen sprzedanej energii wynosił 0, limit ceny wynosił 0, wartość odpisu wynosiła 0.

Wpłata z tytułu odpisu po wymaganym ustawowo terminie

Część wytwórców lub sprzedawców wpłaciła wymagalny odpis lub dopłaciła część kwoty po ustawowym terminie 10 dni roboczych, który za okres rozliczeniowy grudzień przypadał na dzień 16 stycznia 2023 r.
W takim przypadku należy obliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia upływu terminu (następującego po 16 stycznia 2023 r.) do dnia wpłaty odsetek i dokonać przelewu. Kwotę tak obliczonych odsetek, należy wpłacić na rachunek odpisu, wskazując w tytule NIP podmiotu „odpis za 12.2022 odsetki”.

Niezłożenie sprawozdania w przypadku gdy suma odpisów wymagalnych za dany okres rozliczeniowy wynosiła 0.

Zgodnie z ustawą, każdy podmiot o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy, który nie jest zwolniony z obowiązku przekazywania odpisów na fundusz na podstawie przepisów art. 22 lub 22a Ustawy, jest zobowiązany do przekazywania odpisów na fundusz i składania miesięcznego sprawozdania, nawet jeśli wartość odpisu wynosi 0.

Nie poprawne dane w załączniku „C_24_limit_W_sprzedaz”.

W kolumnach: „wolumen energii sprzedanej do odbiorcy końcowego” oraz „jednostkowy koszt umorzenia świadectw pochodzenia” niektóre podmioty wpisywały wartość 1.
Nie należy robić tak, jak w opisanym przykładzie. Należy wpisać prawidłową wartość lub, jeśli takiej sprzedaży nie było, należy wpisać „0” (zero)

Nieprawidłowo zapisana data sprzedaży, co skutkuje nieprawidłowym sporządzeniem listy odpisów.

Odpis należy obliczyć dla każdej doby (wytwórcy zawsze, sprzedawcy grudzień 2022) lub dla okresu (w przypadku sprzedawców od stycznia 2023 r.). W zał. C wskazuje się, że energia była wytwarzana, a zatem wprowadzana do sieci, dostarczana w określone dni miesiąca. Listę odpisów należy obliczyć dla każdego z tych dni. Data wskazana na fakturze jako data sprzedaży nie jest właściwą datą jako dzień, dla którego należy obliczyć listę odpisów. W załączniku B_Lista odpisów w kolumnie E należy wpisać datę wprowadzenia energii do sieci, która jest dla nas równoznaczna z datą dostarczenia i sprzedaży. Data ta jest tożsama z dniem miesiąca w kolumnie A w zał. C_lista_odpisow.

Nieprawidłowy format zapisu daty lub miesiąca płatności.

Datę należy zapisywać w formacie dd.mm.rrrr Miesiąc otrzymania płatności w formacie mm.rrrr Nie należy stosować zapisów słownych, nie należy używać polskich znaków.

W jaki sposób podmioty zobowiązane mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych środków z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym (wg. stanu na dzień 29 grudnia 2023 r.) jedynym trybem zwrotu nadpłaconych środków z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jest tryb opisany przez Ustawodawcę w art. 28b, a w szczególności w art. 28b. ust. 3. pkt. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022  r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Z pełnym brzmieniem przytoczonego przepisu można zapoznać się pod poniższym adresem: 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002243/U/D20222243Lj.pdf