zrsa
zrsa

Dofinansowanie de minimis

Dotyczy przedsiębiorców (z wyjątkami wskazanymi w art. 7 ust. 4b. ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538), dalej: „Ustawa” ), będących odbiorcami końcowymi innymi niż odbiorcy końcowi wskazani w art. 5 ust. 1a Ustawy, którzy oczekują na zakończenie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie odmowy zatwierdzenia przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Wniosków o dofinansowanie de minimis.

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż  Wnioski o dofinansowanie stanowiące pomoc de minimis, o których mowa w art. 7 ust. 4a-4d Ustawy za trzeci kwartał 2019 r. oraz za czwarty kwartał 2019 r., mogą złożyć jedynie ww. przedsiębiorcy.

Wniosek można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanej składaniu wniosków o pomoc de minimis, pod adresem https://deminimis.zrsa.pl .

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie de minimis”.

Dofinansowanie to oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez Wnioskodawcę w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wniosek zawiera w szczególności:

  1. oznaczenie wnioskodawcy – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, za którą w okresie objętym wnioskiem przysługuje temu odbiorcy dofinansowanie, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
  5. wnioskowaną wysokość dofinansowania obliczoną zgodnie z art. 7 ust. 4c;
  6. oznaczenie okresu, którego wniosek dotyczy;
  7. numery faktur, numery punktów poboru energii oraz wolumen energii elektrycznej, o którym mowa w pkt d, odrębnie dla każdej faktury, punktu poboru energii i dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ze wskazaniem nazwy tego przedsiębiorstwa;
  8. numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dofinansowania.

Wniosek obejmuje także „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy.

Wniosek wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym równoważnym rejestrze (art. 7b ust. 1 Ustawy).