zrsa
zrsa

Wniosek o rozliczenie rekompensaty

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, które wystąpiły o rekompensaty na podstawie art. 62g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), zwanej dalej „UPE”, mają obowiązek złożenia Wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 62i ust. 11 UPE (formularz do pobrania poniżej) za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem gaz.zrsa.pl .

Wniosek o rozliczenie rekompensaty można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków, w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r.

Plik zawierający wniosek, zgodnie z treścią art. 62i ust. 13 UPE, musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub w innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego zostało złożone pełnomocnictwo opatrzone podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze.

W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie xls lub xlsx należy dołączyć plik podpisu wyłącznie w formacie XAdES typ – zewnętrzny.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.