zrsa
zrsa

Wniosek o rejestrację GAZ 2023

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, iż podmioty uprawnione wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz dystrybucji paliw gazowych mają możliwość złożenia Wniosku o rejestrację (formularz do pobrania poniżej) za pośrednictwem Portalu znajdującego się pod adresem gaz.zrsa.pl .

Wniosek o rejestrację należy złożyć w terminie nie później niż 5 dni przed złożeniem pierwszego Wniosku o wypłatę rekompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.) dalej: „Ustawa”.

Wniosek o rejestrację można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.

Plik zawierający wniosek, zgodnie z treścią art. 8 pkt 1 Ustawy, musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej „KRS”, lub w innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego zostało złożone pełnomocnictwo opatrzone podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze.

W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie xls lub xlsx należy dołączyć plik podpisu, wyłącznie w formacie XAdES typ – zewnętrzny.