Zaznacz stronę

FAQ PRĄD Rekompensaty

FAQ Prąd Rekompensaty – najczęściej powtarzające się pytania od sprzedawców energii elektrycznej i OSD dotyczące rekompensat i stosowania Ustawy z dnia 7 października 2022 r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku
z sytuacją na rynku energii elektrycznej (zwaną dalej „Ustawa z 7 października 2022 r.”) i Ustawy z dnia 27 października 2022 r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (zwaną dalej „Ustawa z 27 października 2022 r.”)

ukryte

* Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.)

1. W jakim terminie można składać wnioski o rekompensatę?

Terminy składania wniosków przez Sprzedawców energii i OSD w związku z zamrożeniem cen za energię elektryczną lub stosowaniem ceny maksymalnej w rozliczeniach
z odbiorami uprawnionymi zawiera załączony plik. TUTAJ

2. Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać wyłącznie przez Portal udostępniony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Dostęp do Portalu nadawany jest po założeniu konta użytkownika. Wniosek i wszystkie załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Nie należy załączać dokumentu wydrukowanego i zeskanowanego, podpisanego po zeskanowaniu ani modyfikować jego treści i nazwy przed i po podpisaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i wzorów wniosków znajdują się w zakładce SYSTEMY WSPARCIA – Prąd Rekompensat – Ustawa z 7 października 2022 r. i Ustawa
z 27 października 2022 r.

3. Jakie są typy wniosków o rekompensaty na portalu?

Wniosek o rekompensatę (OSD) – art. 7 ust. 1  Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Wniosek o rekompensatę (SE) – art. 3 ust.1  Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Wniosek o rekompensatę (SE) – art. 8 ust. 2,6,18 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

Wniosek o zaliczkę miesięczną (SE) – art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

4. Jak przebiega proces rozliczeń wniosków o rekompensatę?

Zarządca Rozliczeń S.A. weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na podstawie podanych we wniosku danych.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza go i dokonuje wypłaty środków – w przypadku ich posiadania.

Wypłaty dokonywane są na numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN wskazanego na wniosku, rachunek powinien znajdować się na białej liście podatników VAT.

Podczas dokonywania szczegółowej weryfikacji wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny prawidłowości wniosku.

5. W jakich przypadkach przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej o której mowa w Ustawie z dn. 27.10.2022?

Rekompensata przysługuje podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniu z odbiorcami uprawnionymi wskazanymi w art. 3 pkt. 1 Ustawy z 27  października 2022 r.

6. W jaki sposób we wniosku o rekompensatę (składanym w odniesieniu do miesięcy kalendarzowych) uwzględniać zużycie energii do odbiorców w taryfach, którzy mają odczyty inne niż odpowiadające miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu?

Zużycie energii dla odbiorców, którzy mają odczyty inne niż odpowiadające miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu należy podawać w oparciu o wyliczenie proporcjonalne  na podstawie dni lub innej standardowo stosowanej przez dany podmiot uprawniony metody rozkładu wolumenu w czasie.

7. W jaki sposób Zarządca Rozliczeń S.A. będzie podchodził (z punktu widzenia rozliczeń wniosków o rekompensaty) do sytuacji, gdy dojdzie do zwiększenia limitu przez danego odbiorcę uprawnionego w trakcie roku kalendarzowego?

W przypadku zmiany uprawnień dla obu limitów proporcja będzie liczona wg liczby miesięcy.

8. Co z wypłatą zaliczki/rekompensaty w przypadku braku środków?

W przypadku braku środków na wypłatę zaliczki/rekompensaty, wypłata zostaje wstrzymana do czasu zapewnienia środków na ten cel.

9. Czy można dokonać korekty złożonego wniosku?

W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe w całości lub w części, Zarządca rozliczeń S.A. wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie jest wysyłane na podany we wniosku adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego. Wnioski zatwierdzone podlegają rozliczeniu końcowemu.

10. Jak obliczyć proporcjonalnie kwotę do wypłaty zgodnie art. 8 ust. 18 Ustawy z dnia 27.10.2022?

Wnioski o wypłatę rekompensaty składane będą w postaci wniosków miesięcznych, ze wskazaniem proporcjonalnie obliczonej kwoty do wypłaty (1/13 z wyliczonej kwoty rekompensaty za okres od 24 lutego 2022 do 03 listopada 2022 r.)

11. Czy wnioski o wypłatę rekompensaty trzeba składać co miesiąc?

Wnioski o rekompensatę należy składać  co miesiąc, szczegółowy terminarz został zamieszczony na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI.

12. Czy rekompensata może być ujemna?

W przypadkach, gdy w wyniku obliczeń rekompensata lub zaliczka miesięczna wyliczona za dany miesiąc na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. lub Ustawy z dnia 27 października 2022 r. ma wartość ujemną w składanym wniosku należy wpisać zero.

13. Jaką cenę i w jakim celu należy uwzględnić we wniosku o zaliczkę miesięczną składanym na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 w polu "Cena wynikająca z umowy z odbiorcą uprawnionym"?

Jest to cena z umowy z odbiorcą uprawnionym. W przypadku taryf wielostrefowych należy wpisać średnią cenę wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu. Cena ta stosowana jest do weryfikacji warunku, o którym mowa w art. 3 ust 4 Ustawy z dnia 27.10.2022.

14. Co oznacza, we wniosku o zaliczkę miesięczną składanym na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 pole Cena umowna zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy?

Oznacza cenę równą sumie z zakresu referencyjnego ceny umownej art. 8 ust. 10 Ustawy z dnia 27.10.2022, niezbędną do wyliczenia kwoty zaliczki miesięcznej.

15. Czy należy składać wniosek o rekompensatę, zaliczkę miesięczną, jeżeli jest on zerowy?

Wniosek o rekompensatę, zaliczkę miesięczną należy składać również w przypadku, gdy wniosek jest na wartość równą zero.

16. Czy dla umów zawartych, zmienionych, lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. po dniu 14.10.2022 r. przysługuje rekompensata za stosowanie ceny maksymalnej wobec odbiorców uprawnionych w okresie od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r.?

Na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rekompensata przysługuje w przypadkach opisanych w art. 8 ust. 2, 6, 9, 18.

Żaden z powyższych ustępów nie odnosi się do umów zawartych, zmienionych, lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy po 14 października 2022 r., na podstawie których cena maksymalna była stosowana wobec odbiorców uprawnionych w okresie od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

17. Jak obliczyć i uzupełnić we Wniosku cz. B cenę umowną zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy ?

We wnioskach o wypłatę zaliczki miesięcznej na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), Cena umowna zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy, obliczana jako suma kolumn z zakresu referencyjnego, jest wyższa od Ceny wynikającej z umowy z odbiorcą uprawnionym, należy wpisać w kolumnie dotyczącej ceny umownej (kolumna 19), cenę wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym.

18. Czy we wnioskach o wypłatę rekompensaty na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269, z późn. zm.) można ujmować odbiorców z innych grup taryfowych niż grupa G (np. grupa taryfowa C)?

We wnioskach o wypłatę rekompensaty na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. składanych przez OSD możliwe jest ujęcie odbiorców z grypy taryfowej G, B C, R (B,C,R wyłącznie w zakresie odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. j Ustawy).

We wnioskach o wypłatę rekompensaty na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. składanych przez Sprzedawców energii możliwe jest ujęcie wyłącznie odbiorców z grypy taryfowej G.
W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. j Ustawy, jeżeli dla tej kategorii odbiorców w 2022 r. stosowana była inna grupa taryfowa niż G, to w ramach realizacji ustawy należy przypisać im najbardziej zbliżoną grupę taryfową G i taką ująć we wnioskach o wypłatę rekompensaty.

19. Czy odbiorca uprawniony, określony w art. 2 pkt 1 lit. j Ustawy z dn. 7.10.2022 r., może złożyć dwa rodzaje oświadczeń i skorzystać z podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej?

Zarządca Rozliczeń S.A. stoi na stanowisku, że Ustawa z dn. 7.10.2022 r. nie wyklucza składania dwóch rodzajów oświadczeń i korzystania z podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej dla przypadków z art. 2 pkt 1 lit j.

20. Jak we wniosku o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. należy uzupełnić datę spełnienia przesłanki nabycia uprawień do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r., przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 ust. 2 pkt 1–4, art. 5 ust. 1 pkt 1–4, art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy?

Datę spełnienia przesłanki nabycia uprawień do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r., przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 ust. 2 pkt 1–4, art. 5 ust. 1 pkt 1–4, art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, należy uzupełnić tylko w przypadku, gdy dany odbiorca w trakcie trwania 2023 r. nabył uprawnienia do podwyższonego limitu zgodnie z art. 9 ust. 20 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 2127).
Zgodnie z art. 9 ust. 21 Ustawy limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym w spełnione zostały te przesłanki. W związku z powyższym w dacie spełnienia przesłanki nabycia uprawień do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r. należy wpisać pierwszy dzień miesiąca w którym odbiorca uprawniony nabywa zwiększone uprawniania.