zrsa
zrsa

FAQ PRĄD Rekompensaty

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nr PPE który nie został ujęty we wniosku z tytułu stosowania upustu składanym w pierwszym terminie, dotyczącym odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za rok 2023 nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r., może zostać uwzględniony we wniosku w składanym w drugim terminie dotyczącym odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 31 grudnia 2024 r.

Nieprawidłowym jest uwzględnianie tego samego numeru PPE we wnioskach składanych w obu terminach.

FAQ Prąd Rekompensatynajczęściej powtarzające się pytania od sprzedawców energii elektrycznej i OSD dotyczące rekompensat i stosowania Ustawy z dnia 7 października 2022 r o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (zwaną dalej „Ustawa z 7 października 2022 r.”) i Ustawy z dnia 27 października 2022 r o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (zwaną dalej „Ustawa z 27 października 2022 r.”)

1. W jakim terminie można składać wnioski o rekompensatę za 2023 i 2024 rok?

Tabela z aktualnymi terminami składania wniosków do pobrania. TUTAJ

 

2. Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać wyłącznie przez Portal udostępniony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. Dostęp do Portalu nadawany jest po założeniu konta użytkownika. Wniosek i wszystkie załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Nie należy załączać dokumentu wydrukowanego i zeskanowanego, podpisanego po zeskanowaniu ani modyfikować jego treści i nazwy przed i po podpisaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i wzorów wniosków znajdują się w zakładce SYSTEMY WSPARCIA – Prąd Rekompensat – Ustawa z 7 października 2022 r. i Ustawa z 27 października 2022 r.

3. Jakie są typy wniosków o rekompensaty na portalu?

Wniosek o rekompensatę (OSD) – art. 7 ust. 1  Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Wniosek o rekompensatę (SE) – art. 3 ust.1  Ustawy z dnia 7 października 2022 r.

Wniosek o rekompensatę (SE) – art. 8 ust. 2,6,18 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

Wniosek o zaliczkę miesięczną (SE) – art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27 października 2022 r.

 

4. Jak przebiega proces rozliczeń wniosków o rekompensatę?

Zarządca Rozliczeń S.A. weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów na podstawie podanych we wniosku danych.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. zatwierdza go i dokonuje wypłaty środków – w przypadku ich posiadania.

Wypłaty dokonywane są na numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN wskazanego na wniosku, rachunek powinien znajdować się na białej liście podatników VAT.

Podczas dokonywania szczegółowej weryfikacji wniosku Zarządca Rozliczeń S.A. może zwrócić się do Wnioskodawcy o przedstawienie dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny prawidłowości wniosku.

 

5. W jakich przypadkach przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej o której mowa w Ustawie z dn. 27.10.2022?

Rekompensata przysługuje podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniu z odbiorcami uprawnionymi wskazanymi w art. 3 pkt. 1 Ustawy z 27  października 2022 r.

 

6. W jaki sposób we wniosku o rekompensatę (składanym w odniesieniu do miesięcy kalendarzowych) uwzględniać zużycie energii do odbiorców w taryfach, którzy mają odczyty inne niż odpowiadające miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu?

Zużycie energii dla odbiorców, którzy mają odczyty inne niż odpowiadające miesięcznemu okresowi rozliczeniowemu należy podawać w oparciu o wyliczenie proporcjonalne  na podstawie dni lub innej standardowo stosowanej przez dany podmiot uprawniony metody rozkładu wolumenu w czasie.

 

7. W jaki sposób Zarządca Rozliczeń S.A. będzie podchodził (z punktu widzenia rozliczeń wniosków o rekompensaty) do sytuacji, gdy dojdzie do zwiększenia limitu przez danego odbiorcę uprawnionego w trakcie roku kalendarzowego?

W przypadku zmiany uprawnień dla obu limitów proporcja będzie liczona wg liczby miesięcy.

 

8. Co z wypłatą zaliczki/rekompensaty w przypadku braku środków?

W przypadku braku środków na wypłatę zaliczki/rekompensaty, wypłata zostaje wstrzymana do czasu zapewnienia środków na ten cel.

 

9. Czy można dokonać korekty złożonego wniosku?

W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe w całości lub w części, Zarządca rozliczeń S.A. wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wezwanie jest wysyłane na podany we wniosku adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego. Wnioski zatwierdzone podlegają rozliczeniu końcowemu.

 

10. Jak obliczyć proporcjonalnie kwotę do wypłaty zgodnie art. 8 ust. 18 Ustawy z dnia 27.10.2022?

Wnioski o wypłatę rekompensaty składane będą w postaci wniosków miesięcznych, ze wskazaniem proporcjonalnie obliczonej kwoty do wypłaty (1/13 z wyliczonej kwoty rekompensaty za okres od 24 lutego 2022 do 03 listopada 2022 r.)

 

11. Czy wnioski o wypłatę rekompensaty trzeba składać co miesiąc?

Wnioski o rekompensatę należy składać  co miesiąc, szczegółowy terminarz został zamieszczony na naszej stronie w zakładce AKTUALNOŚCI.

12. Czy rekompensata może być ujemna?

W przypadkach, gdy w wyniku obliczeń rekompensata lub zaliczka miesięczna wyliczona za dany miesiąc na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. lub Ustawy z dnia 27 października 2022 r. ma wartość ujemną w składanym wniosku należy wpisać zero.

 

13. Jaką cenę i w jakim celu należy uwzględnić we wniosku o zaliczkę miesięczną składanym na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 w polu “Cena wynikająca z umowy z odbiorcą uprawnionym”?

Jest to cena z umowy z odbiorcą uprawnionym. W przypadku taryf wielostrefowych należy wpisać średnią cenę wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu. Cena ta stosowana jest do weryfikacji warunku, o którym mowa w art. 3 ust 4 Ustawy z dnia 27.10.2022.

 

14. Co oznacza, we wniosku o zaliczkę miesięczną składanym na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 pole Cena umowna zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy?

Oznacza cenę równą sumie z zakresu referencyjnego ceny umownej art. 8 ust. 10 Ustawy z dnia 27.10.2022, niezbędną do wyliczenia kwoty zaliczki miesięcznej.

15. Czy należy składać wniosek o rekompensatę, zaliczkę miesięczną, jeżeli jest on zerowy?

Wniosek o rekompensatę, zaliczkę miesięczną należy składać również w przypadku, gdy wniosek jest na wartość równą zero.

 

16. Czy dla umów zawartych, zmienionych, lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. po dniu 14.10.2022 r. przysługuje rekompensata za stosowanie ceny maksymalnej wobec odbiorców uprawnionych w okresie od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r.?

Na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rekompensata przysługuje w przypadkach opisanych w art. 8 ust. 2, 6, 9, 18.

Żaden z powyższych ustępów nie odnosi się do umów zawartych, zmienionych, lub których cena została określona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy po 14 października 2022 r., na podstawie których cena maksymalna była stosowana wobec odbiorców uprawnionych w okresie od 15.10.2022 r. do 30.11.2022 r.

 

17. Jak obliczyć i uzupełnić we Wniosku cz. B cenę umowną zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy ?

We wnioskach o wypłatę zaliczki miesięcznej na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), Cena umowna zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy, obliczana jako suma kolumn z zakresu referencyjnego, jest wyższa od Ceny wynikającej z umowy z odbiorcą uprawnionym, należy wpisać w kolumnie dotyczącej ceny umownej (kolumna 19), cenę wynikającą z umowy z odbiorcą uprawnionym.

 

18. Czy we wnioskach o wypłatę rekompensaty na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269, z późn. zm.) można ujmować odbiorców z innych grup taryfowych niż grupa G (np. grupa taryfowa C)?

We wnioskach o wypłatę rekompensaty na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. składanych przez OSD możliwe jest ujęcie odbiorców z grypy taryfowej G, B C, R (B,C,R wyłącznie w zakresie odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. j Ustawy).

We wnioskach o wypłatę rekompensaty na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. składanych przez Sprzedawców energii możliwe jest ujęcie wyłącznie odbiorców z grypy taryfowej G.

W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. j Ustawy, jeżeli dla tej kategorii odbiorców w 2022 r. stosowana była inna grupa taryfowa niż G, to w ramach realizacji ustawy należy przypisać im najbardziej zbliżoną grupę taryfową G i taką ująć we wnioskach o wypłatę rekompensaty.

 

19. Czy odbiorca uprawniony, określony w art. 2 pkt 1 lit. j Ustawy z dn. 7.10.2022 r., może złożyć dwa rodzaje oświadczeń i skorzystać z podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej?

Zarządca Rozliczeń S.A. stoi na stanowisku, że Ustawa z dn. 7.10.2022 r. nie wyklucza składania dwóch rodzajów oświadczeń i korzystania z podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej dla przypadków z art. 2 pkt 1 lit j.

 

20. Jak we wniosku o wypłatę rekompensaty na podstawie art. 12 ust. 2-6 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. należy uzupełnić datę spełnienia przesłanki nabycia uprawień do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r., przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 ust. 2 pkt 1–4, art. 5 ust. 1 pkt 1–4, art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy?

Datę spełnienia przesłanki nabycia uprawień do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r., przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, art. 4 ust. 2 pkt 1–4, art. 5 ust. 1 pkt 1–4, art. 6 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, należy uzupełnić tylko w przypadku, gdy dany odbiorca w trakcie trwania 2023 r. nabył uprawnienia do podwyższonego limitu zgodnie z art. 9 ust. 20 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 2127).

Zgodnie z art. 9 ust. 21 Ustawy limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym w spełnione zostały te przesłanki. W związku z powyższym w dacie spełnienia przesłanki nabycia uprawień do podwyższonego limitu w trakcie 2023 r. należy wpisać datę od której odbiorca uprawniony nabył zwiększone uprawniania.

 

21. W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane zaliczki składane na podstawie Ustawy z dnia 7.10.2022?

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii i OSD na podstawie art. 14 ust 6. pkt. 1 lub 2 oraz art. 14 ust. 7 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. za okres styczeń 2023 r. (pierwsza rata zaliczki) i luty 2023 r. (druga rata zaliczki).

Wypłacone zaliczki zostaną rozliczone w ramach składanych wniosków o wypłatę rekompensaty. Zaliczka za okres styczeń 2023 r. (pierwsza rata zaliczki) zostanie potrącona i rozliczona z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym za okres sierpień 2023 r., natomiast wypłacona zaliczka za okres luty 2023 r. (druga rata zaliczki) zostanie potrącona i rozliczona wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym za okres październik 2023 r. Otrzymaną kwotę zaliczki nierozliczoną z danym wnioskiem o wypłatę rekompensaty należy zwrócić na rachunek rekompensaty energii elektrycznej wskazany w piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządcy Rozliczeń S.A. o kwocie do zwrotu.

 

22. W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane zaliczki składane na podstawie Ustawy z dnia 27.10.2022?

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nie są wymagane dodatkowe dokumenty do rozliczenia wypłaconych zaliczek na rzecz Sprzedawców Energii na podstawie art. 9. Ust 3 pkt. 1 lub 2 Ustawy z dnia 27.10.2022 za okres grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r.

Wypłacone zaliczki za okres grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r. zostaną potrącone i rozliczone wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty składanym na podstawie art. 8 ust. 2, 6, 18 Ustawy z dnia 27.10.2022 oraz wnioskiem o zaliczkę miesięczną składanym na podstawie art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 27.10.2022 (zgodnie z nowelizacją ww. Ustawy obowiązującą od dnia  19.09.2023 r.) za okres lipiec 2023 r. W przypadku, gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone kwotą wynikającą z wniosku o wypłatę rekompensaty za okres lipiec 2023 r., będą rozliczone przez pomniejszenie wypłat z tytułu rekompensaty za kolejne miesiące, w ramach składanych wniosków. Kwotę zaliczki nierozliczoną z wnioskami o wypłatę rekompensaty za okres od lipca do grudnia 2023 r. należy zwrócić na rachunek ceny maksymalnej wskazany w piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządcy Rozliczeń S.A. o kwocie do zwrotu.

 

23. Czy w przypadku nr PPE rozliczanych w więcej niż jednej strefie należy we wnioskach o wypłatę rekompensaty i wnioskach o rozliczenie rekompensaty uwzględniać wszystkie strefy?

W przypadku nr PPE rozliczanych w więcej niż jednej strefie i gdy wniosek zawiera kolumnę do wypełnienia „ID strefy”, należy wykazywać dane dotyczące każdej ze stref. Również w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej zużytej na strefie jest równa zero.

 

24. Czy w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7.10.2022 r. w zakresie zwiększenia przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej można korygować wnioski złożone za poprzednie miesiące?

Zarządca Rozliczeń S.A informuje, że korygowanie danych z wniosków o rekompensatę za okresy przeszłe w zakresie zmiany przysługującego limitu zużycia energii elektrycznej możliwe będzie wraz ze składanym na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7.10.2022 r. wnioskiem o rozliczenie rekompensaty.

 

25. W jaki sposób prezentować we wnioskach zużycie energii elektrycznej w zakresie podwyższenia przysługującego limitu po nowelizacji Ustawy z dnia 7.10.2022 r.?

W przypadku, gdy został przekroczony przysługujący limit zużycia energii elektrycznej np. 2000 kWh i PPE został wyłączony z wniosków o rozliczenie rekompensaty składanych na podstawie Ustawy 7.10.2022 r. jeszcze przed nowelizacją przepisów obowiązujących od dnia 19.09.2023 r. i nie przekroczył nowego podwyższonego limitu 3000 kWh może zostać ujęty w bieżącym Wniosku, lecz tylko w zakresie wolumenu energii elektrycznej za okres za który składany jest wniosek.  W kolumnie „Całkowite zużycie energii elektrycznej w tym PPE w 2023 r.” należy prezentować skumulowane zużycie energii elektrycznej w 2023 r. łącznie z okresem, którego dotyczy Wniosek. Pozostałą ilość energii elektrycznej nierozliczoną za okresy przeszłe w ramach przysługującego zwiększonego limitu należy rozliczyć z wnioskiem o rozliczenie rekompensaty składanym na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7.10.2022 r.

Nieprawidłowe jest uwzględnianie ilości energii elektrycznej wynikającej ze zwiększonego limitu za okresy inne niż ten którego dotyczy wniosek o rekompensatę.

 

26. W jakiej wysokości należy stosować cenę maksymalną dla odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–f Ustawy 27.10.2022 w związku z jej zmianą obowiązująca od 1 października 2023 r.?

Wobec odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–f Ustawy zmienioną cenę maksymalną tj. 0,6930 zł/kWh, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b Ustawy stosuje się w rozliczeniach od dnia 1  października 2023 r. i dotyczy ona wniosków  o wypłatę zaliczki miesięcznej zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy (wniosek część B) oraz wniosków o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy (wniosek część B)  składanych za okres 10.2023 – 12.2023 r.

W przypadku wniosków o wypłatę zaliczki miesięcznej zgodnie z art. 8 ust. 9 Ustawy za okresy 11.2022 – 09.2023 r.; wniosków  o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy  okresy 12.2022 – 09.2023 r. oraz o wypłatę rekompensaty zgodnie z art. 8 ust. 18 Ustawy  – część D. cena maksymalna, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. b Ustawy wynosi 0,7850 zł/kWh.

27. Który z podmiotów składa wniosek o rekompensatę z tytułu stosowania upustu na podstawie Ustawy z dnia 7.10.2022 w przypadku zawartej umowy kompleksowej z odbiorcą uprawnionym?

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że wniosek o rekompensatę z tytułu stosowania upustu składany jest przez:
1) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w przypadku umów kompleksowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usługi jej dystrybucji zawartych z odbiorcami uprawnionymi,
2) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną w przypadku umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami uprawnionymi,
3) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej w przypadku umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartych z odbiorcami uprawnionymi.

 

28. Jaką ilość miesięcy z 2024 roku należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu proporcji dla podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej przysługującego odbiorcy uprawnionemu, w przypadku nabycia uprawnień (spełnienia przesłanki) w trakcie 2024 roku w odniesieniu do art. 9 ust 21, 22 Ustawy z dnia 07.10.2022 r.?

We wnioskach o wypłatę rekompensaty składanych za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. podczas obliczania proporcji dla podwyższonego limitu zużycia energii elektrycznej przysługującego odbiorcy uprawnionemu, w przypadku nabycia uprawnień (spełnienia przesłanki) w trakcie 2024 roku należy przyjąć 6 miesięcy. 

Przykład:
Obiorca uprawniony, w dniu 10.02.2024 nabył podwyższony limit w ramach Karty Dużej Rodziny i złożył oświadczenie w terminie 30 dni.
Limit podstawowy na pierwsze półrocze 2024 r.: 1500 kWh
Limit podwyższony od miesiąca spełnienia przesłanki w 2024 r.: 2000 kWh

Łączny przysługujący limit: (1500/6mc.*1mc.)+(2000/6mc.*5mc.) = 1916,6667 kWh

29. Jaką ilość dni z 2024 roku należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu proporcji dla limitu zużycia energii elektrycznej przysługującego odbiorcy uprawnionemu, w przypadku rozpoczęcia korzystania z nowego punktu poboru (PPE) w trakcie 2024 roku w odniesieniu do art. 9 ust 16 Ustawy z dnia 07.10.2022 r.?

We wnioskach o wypłatę rekompensaty składanych za okresy od stycznia do czerwca 2024 r. podczas obliczania proporcji dla limitu zużycia energii elektrycznej przysługującego odbiorcy uprawnionemu, w przypadku rozpoczęcia korzystania z nowego PPE w trakcie 2024 roku należy przyjąć ilość dni z pierwszego półrocza 2024 r. (182 dni). 

Przykład:
Odbiorca uprawniony, któremu przysługuje podstawowy limit rozpoczyna korzystanie z nowego PPE w dniu 10.02.2024 r.
Limit podstawowy na pierwsze półrocze 2024 r.: 1500 kWh
Ilość dni w pierwszym półroczu 2024 r.: 182
Ilość dni korzystania z PPE w pierwszym półroczu 2024 r.: 142

Przysługujący limit: (1500/182dni)*142dni=1170,3297 kWh

30. Czy jeśli numer PPE nie został uwzględniony we wniosku z tytułu stosowania upustu dla odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za rok 2023 nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r., możliwe jest uwzględnienie tego numeru PPE we wnioskach składanych w drugim terminie ?

Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że nr PPE który nie został ujęty we wniosku z tytułu stosowania upustu składanym w pierwszym terminie, dotyczącym odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za rok 2023 nastąpiło do dnia 30 czerwca 2024 r., może zostać uwzględniony we wniosku w składanym w drugim terminie dotyczącym odbiorców uprawnionych, których rozliczenie roczne za 2023 r. nastąpiło do dnia 31 grudnia 2024 r.

Nieprawidłowym jest uwzględnianie tego samego numeru PPE we wnioskach składanych w obu terminach.