zrsa
zrsa

Wniosek o wypłatę kwoty pierwszej rekompensaty

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o uruchomieniu pod adresem gaz.zrsa.pl portalu umożliwiającego przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi złożenie Wniosku o wypłatę kwoty pierwszej rekompensaty (formularz do pobrania poniżej).

W terminie co najmniej 5 dni przed złożeniem pierwszego Wniosku o wypłatę środków finansowych, należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w innym równoważnym rejestrze, lub na podstawie stosownego pełnomocnictwa Wniosek o rejestrację, udostępniony przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., znajdującej się pod adresem www.zrsa.pl.

Niezłożenie lub niepoprawne wypełnienie Wniosku o rejestrację uniemożliwi złożenie Wniosku o wypłatę kwoty pierwszej rekompensaty na Portalu znajdującym się pod adresem gaz.zrsa.pl

Wniosek o rejestrację wraz z instrukcją jego wypełnienia znajduje się pod adresem SYSTEMY WSPARCIA->FWRC->GAZOWE->WNIOSEK O REJESTRACJĘ 

Wniosek o wypłatę kwoty pierwszej rekompensaty będzie można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.

Plik zawierający wniosek, zgodnie z treścią art. 62i ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w KRS lub w innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego zostało złożone pełnomocnictwo opatrzone podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze.

W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie xls lub xlsx należy dołączyć plik podpisu wyłącznie w formacie XAdES typ – zewnętrzny.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.