zrsa
zrsa

Klauzula informacyjna Ministerstwa Klimatu

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Ministerstwo Klimatu informuję, iż:

 1. Dane osobowe w związku z realizacją funkcji Dysponenta Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przetwarzane są przez Ministra Klimatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54 (00-922), który jest administratorem danych osobowych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy wniosków dotyczących wypłaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż podany powyżej.
 5. Dane osobowe zostały przekazane przez Zarządcę Rozliczeń S.A.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminem określonym w obowiązującym w Ministerstwie Klimatu Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego działającego na podstawie obowiązujących przepisów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 12. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne do ubiegania się o wypłatę z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
 13. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl).