zrsa
zrsa

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”), którego celem jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Zapewniamy Państwa, że przetwarzane w Spółce Państwa dane osobowe są należycie chronione i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, a Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, stosowana w Spółce, jest stale monitorowana i uaktualniana i gwarantuje standardy przetwarzania danych osobowych i wymogi, wynikające z RODO.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A z siedzibą
w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292313, NIP: 7010095709, REGON: 141188023, zwana dalej „Spółka” lub „Administrator”.

2. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie danych identyfikujących osobę, takich jak imiona i nazwiska, imiona rodziców, nr pesel, danych dotyczących dokumentu tożsamości, danych adresowych i teleadresowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu i innych danych jeśli to wynika z przepisów prawa, w tym ustaw, na mocy których Spółka realizuje określone zadania.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustaw regulujących działalność Spółki oraz innych przepisów, w szczególności ustaw, na mocy których Spółka realizuje określone zadania, podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
b) w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, a w zakresie,
w jakim podanie danych jest fakultatywne, na podstawie każdorazowo wyrażanej zgody –
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności statutowej,
d) w celu realizacji działań, polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

4. Spółka pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane są przetwarzane, pracodawców/zleceniodawców osób wskazywanych do współpracy w ramach realizacji umów zawieranych ze Spółką, z publicznych rejestrów, – lub od innych podmiotów wskazanych w szczególności w ustawach, na mocy których Spółka realizuje określone zadania w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowych obowiązków Spółki.
5. Dane osobowe są przekazywane:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych,
c) w celu wykonania innych, zawieranych umów, m.in. takich jak usługi księgowe, prawne czy analityczne,
d) operatorom pocztowym i kurierom,
e) bankom,
f) organom lub podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres określony wprost przepisami prawa lub przez okres trwania obowiązku prawnego wykonywania zadań ustawowych Spółki, a dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, przez okres obowiązywania umowy,
a po upływie tych okresów, przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Państwa dane osobowe przetwarzane w Spółce nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu realizacji ustawowych obowiązków prowadzenia rozliczeń lub w celu zawarcia i wykonania umowy. Zakres zbieranych danych w celu realizacji ustawowych obowiązków prowadzenia rozliczeń jest ustalany i podawany najczęściej w formularzach (formularz elektroniczny), systemach informatycznych udostępnionych przez Spółkę, na podstawie których są one gromadzone,
a w przypadku umowy, każdorazowo ustalany i podawany w umowie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości dokonania ustawowych rozliczeń lub wykonania umowy.

11. Wszelkie pytania związane z RODO i przetwarzanymi Państwa danymi osobowymi możecie Państwo kierować na adres mail: rodo@zrsa.pl.