zrsa
zrsa

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie”), którego celem jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.
Zapewniamy, że przetwarzane w Spółce dane osobowe są należycie chronione i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem, a Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, stosowana w Spółce, jest stale monitorowana i uaktualniana i gwarantuje standardy przetwarzania danych osobowych i wymogi, wynikające z RODO.
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia, przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Zarządca Rozliczeń S.A z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292313, NIP: 7010095709, REGON: 141188023, zwana dalej „Spółka” lub „Administrator”.
 2. Spółka przetwarza dane osobowe w zakresie danych identyfikujących osobę, takich jak imiona i nazwiska, imiona rodziców, nr pesel, danych dotyczących dokumentu tożsamości, danych adresowych i teleadresowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustaw regulujących działalność Spółki oraz innych przepisów, w szczególności podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  b) w celu wykonania umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, a w zakresie, w jakim podanie danych jest fakultatywne, na podstawie wyrażanej każdorazowo zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
  c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności statutowej,
  d) w celu realizacji działań, polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń, lub w obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 4. Spółka pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane są przetwarzane oraz z publicznych rejestrów, a w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, także od operatorów energetycznych systemów dystrybucyjnych, tzw. sprzedawców zobowiązanych i Prezesa URE, w zakresie niezbędnym do rozliczania tzw. ujemnego salda, w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.
 5. Dane osobowe są przekazywane:
  a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  b) podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych, wykonania zawieranych umów, takich jak usługi księgowe, prawne czy analityczne,
  c) operatorom pocztowym i kurierom,
  d) bankom,
  e) organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzane są przez okres trwania obowiązku prawnego prowadzenia rozliczeń przez Administratora, wymaganego przepisami prawa, a przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, przez okres obowiązywania umowy, a po upływie tych okresów, przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 7. Spółka informuje właściciela danych osobowych o przysługujących mu prawach dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Spółka informuje właściciela danych osobowych także o prawie wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Dane osobowe przetwarzane w Spółce nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Spółkę w celu realizacji ustawowych obowiązków prowadzenia rozliczeń lub w celu zawarcia i wykonania umowy. Zakres zbieranych danych w celu realizacji ustawowych obowiązków prowadzenia rozliczeń jest ustalany i podawany w formularzach (formularz elektroniczny), na podstawie których są one gromadzone, a w przypadku umowy, każdorazowo ustalany i podawany w umowie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości dokonania ustawowych rozliczeń lub wykonania umowy.
 11. Wszelkie pytania związane z RODO i przetwarzanymi danymi osobowymi można kierować na adres mail: rodo@zrsa.pl