zrsa
zrsa

Dla wytwórców – kogeneracja

Informujemy, że Zarządca Rozliczeń S.A., do odwołania nie przyjmuje interesantów w biurze (osobiste doręczenie poczty nie jest możliwe oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe)

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173) lub profilem zaufanym*, z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, dokumenty prosimy przesyłać w formie skanu na wskazany adres e-mail (z obowiązkiem późniejszego złożenia oryginałów na wezwanie Zarządcy Rozliczeń).

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (2.3) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii. Aktualizacja dotyczy usunięcia zapisu o obowiązku przesyłania przez Wytwórców “Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości”  oraz załączników dotyczących tego oświadczenia.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku wytwórcy nie mają obowiązku dostarczenia do Zarządcy Rozliczeń S.A. “Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej”. 

Pliki do pobrania:

• Instrukcja rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii
• Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy Kogeneracji
• Wzór Karty Informacyjnej Jednostki Kogeneracji
• Wzór podpisu
• Wzór Upoważnienie do Portalu
• Wzór Pełnomocnictwa
• Wzór Oświadczenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o rynku mocy
• Regulamin Portalu
• Instrukcja dla Użytkowników Portalu