Zaznacz stronę

Dla wytwórców – kogeneracja

Informujemy, że Zarządca Rozliczeń S.A., do odwołania nie przyjmuje interesantów w biurze (osobiste doręczenie poczty nie jest możliwe oraz składanie wzoru podpisu w obecności pracownika Zarządcy Rozliczeń S.A. nie jest możliwe)

Rekomendowanym sposobem składania dokumentów rejestrowych jest ich przesłanie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1173) lub profilem zaufanym*, z wykorzystaniem formularzy ustalonych w załącznikach do Instrukcji na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

W przypadku braku możliwości skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, dokumenty prosimy przesyłać w formie skanu na wskazany adres e-mail (z obowiązkiem późniejszego złożenia oryginałów na wezwanie Zarządcy Rozliczeń).

*szczegóły dotyczące profilu zaufanego dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Obowiązek składania oświadczeń o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości

W celu realizacji obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw, Wytwórcy, którzy weszli do systemu wsparcia składają „Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości”, w którym oświadczają, że jednostka gospodarcza, w skład której wchodzi to przedsiębiorstwo, nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Oświadczenie przekazywane jest przed złożeniem pierwszego wniosku o wypłatę ujemnego salda (wraz z dokumentami rejestrowymi), a później wraz z każdym pierwszym wnioskiem w danym roku.

Oświadczenia powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W przypadku nie przekazania oświadczenia Wniosek nie będzie mógł zostać pozytywnie rozpatrzony.

Ponadto, Wytwórca ma obowiązek złożenia nowego oświadczenia każdorazowo, gdy sytuacja ekonomiczna jednostki gospodarczej, do której należy przedsiębiorstwo Wytwórcy będzie spełniała warunki, aby uznać, że znajduje się ona w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a, b, c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Zarządca Rozliczeń S.A. udostępnił nową wersję (2.2) Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii zaktualizowaną w zakresie  zmiany Załącznika nr 9 – Oświadczenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o rynku mocy oraz w zakresie zmiany brzmienia pkt 3.9 w treści Instrukcji dot. ww. oświadczenia. 

Prosimy o składanie dokumentów rejestrowych w formie elektronicznej z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy.

Pliki do pobrania:

Instrukcja rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii
• Wzór Karty Informacyjnej Wytwórcy Kogeneracji
• Wzór Karty Informacyjnej Jednostki Kogeneracji
• Wzór podpisu
• Wzór Upoważnienie do Portalu
• Wzór Pełnomocnictwa
• Wzór Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości
• Wzór Upoważnienia do Portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej
• Wzór Pełnomocnictwa z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej
• Wzór Oświadczenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawy o rynku mocy
Regulamin Portalu
• Instrukcja dla Użytkowników Portalu