zrsa
zrsa

KDT

Program pomocy publicznej

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje od roku 2007 program pomocy publicznej określony w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.), dalej zwana „ustawą KDT”.

W tym zakresie zadaniem Zarządcy Rozliczeń S.A. jest:

  1. gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44, dla wytwórców, których umowy długoterminowe zostały rozwiązane na podstawie umowy rozwiązującej;
  2. zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty przejściowej na zasadach określonych w ustawie;
  3. przekazywanie wytwórcy, o którym mowa w pkt 1, środków na pokrycie jego kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44;
  4. sporządzanie i przedstawianie pisemnych informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 57 – ministrowi właściwemu do spraw energii;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach.