zrsa
zrsa

Rejestracja

Poniższa informacja przeznaczona jest dla „sprzedawców energii” i „odbiorców giełdowych” składających wnioski o wypłatę:

„kwoty różnicy ceny” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz

„rekompensaty finansowej” za okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Dotyczy podmiotów, zwanych dalej „Wnioskodawcami”, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2538 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, uprawnionych do ubiegania się o otrzymanie „kwoty różnicy ceny” i „rekompensaty finansowej”.

Celem niniejszej informacji jest usprawnienie procesu obsługi Wnioskodawców w zakresie rejestracji, przy poszanowaniu ich interesów i zgodnie z oczekiwaniami, a także zapewnienie ze strony Zarządcy Rozliczeń S.A. maksymalnej staranności w zakresie bezpieczeństwa środków finansowych i bezpieczeństwa rozliczeń.

Na potrzeby dokonywania wypłat kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej, Zarządca Rozliczeń S.A. tworzy rejestr Wnioskodawców.

Rejestracja Wnioskodawców następuje na podstawie Karty Informacyjnej Wnioskodawcy (KIW), którą Wnioskodawca przekazuje do Zarządcy Rozliczeń S.A. przed złożeniem pierwszego wniosku.

Wraz z KIW należy złożyć odpowiedni załącznik:

– w przypadku Odbiorcy giełdowego Załącznik nr 1 do KIW dla Odbiorcy giełdowego

– w przypadku Sprzedawcy energii Załącznik nr 2 do KIW dla Sprzedawcy energii

KIW wraz z odpowiednim załącznikiem powinny być przesłane w formie plików Excel, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym (plik XAdES), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 ze zm.) i złożone w postaci elektronicznej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na adres: fwrc.rejestracja@zrsa.com.pl

W przypadku przesyłania plików (KIW i załącznika do KIW) opatrzonych zewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, nazwy plików poza formatem określającym rodzaj formatu pliku nie mogą się od siebie różnić. Po podpisaniu plików nie należy ich modyfikować, ponownie zapisywać lub dokonywać w nich jakichkolwiek zmian.

KIW wraz z załącznikiem do KIW powinny być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym rejestrze.

Dodatkowe dokumenty do Karty Informacyjnej Wnioskodawcy:

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest załączenie do dokumentu KIW skanu potwierdzenia/decyzji o nadaniu NIP przez właściwy Urząd Skarbowy dla Wnioskodawcy.

W przypadku rejestracji spółki cywilnej konieczne jest załączenie skanów potwierdzeń/decyzji o nadaniu NIP przez właściwy Urząd Skarbowy dla każdego ze Wspólników indywidualnie.

Wskazówki dotyczące wypełniania Karty Informacyjnej Wnioskodawcy znajdują się w Instrukcji do Wypełniania Karty Informacyjnej Wnioskodawcy (KIW).

Przebieg procesu rejestracji Wnioskodawcy:

  1. Złożenie KIW wraz z załącznikiem do KIW w celu uzyskania dostępu do platformy elektronicznej, przygotowanej do składania wniosków o pokrycie kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej.
  2. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawnej KIW wraz z załącznikiem do KIW Wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w KIW (uwaga! należy wskazać tylko jeden adres e-mail) o utworzeniu konta na platformie elektronicznej. Wiadomość e-mail będzie zawierać nazwę użytkownika (wygenerowaną automatycznie przez system) oraz link do aktywacji konta Wnioskodawcy.
  3. Klikając link do aktywacji, Wnioskodawca zostanie przekierowany na stronę www, na której należy dokończyć aktywację konta. Link będzie aktywny przez 72 godziny.
  4. Po poprawnej aktywacji konta, Wnioskodawca otrzymuje kolejną wiadomość z linkiem do nadania indywidualnego hasła do platformy elektronicznej.
  5. Nadana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. nazwa użytkownika oraz indywidualnie ustanowione hasło będą służyć do logowania się na platformie elektronicznej w celu składania wniosków o pokrycie kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej.

Zmiana lub aktualizacja danych zawartych w KIW lub załączniku do KIW, w tym również danych ujawnianych we właściwych rejestrach, wymaga niezwłocznego zawiadomienia Zarządcy Rozliczeń S.A. poprzez złożenie KIW z aktualnymi danymi.

Dokumenty w formie elektronicznej adresowane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do Wnioskodawcy, będą przekazywane wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w Karcie Informacyjnej Wnioskodawcy.

Aktualizacja informacji dotyczących rejestracji Wnioskodawców wynika z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19.07.2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (Dz.U. z 2019 poz. 1369).

Zarządca Rozliczeń S.A. jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zamieszczone są TUTAJ