Zaznacz stronę

Rejestracja KOG

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 92 ust. 11a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii uzyskał prawo do dostępu do danych pomiarowych, celem weryfikacji danych, dotyczących ilości energii wprowadzonej do sieci przez wytwórców, korzystających ze wsparcia z systemu aukcyjnego oraz systemu taryf gwarantowanych FiT/FiP. Dane pomiarowe wytwórców energii elektrycznej, z odnawialnych źródeł energii, w instalacji odnawialnego źródła energii pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSD będą służyły weryfikacji wniosków i sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy.

Zarządca Rozliczeń S.A. pełni również funkcję operatora rozliczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i zgodnie z art. 26 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 41 ust. 3, art. 54 ust. 3 Ustawy kogeneracyjnej operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, dane dotyczące ilości energii elektrycznej za miesiąc poprzedni, w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 26 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 54 ust. 1 Ustawy kogeneracyjnej. Dane pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSD będą służyły weryfikacji wniosków o wypłatę premii kogeneracyjnych.

Zasady współpracy dotyczą danych pomiarowych wytwórców energii elektrycznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD.

W związku z powyższym należy przesłać do Zarządcy Rozliczeń S.A. Kartę Informacyjną OSD  zawierającą zasady współpracy co do zakresu i terminów przekazywania danych i innych niezbędnych informacji.

W przypadku rejestracji poprzez złożenie karty zgodnej ze wzorem nie jest wymagane zawieranie porozumienia. 

Pliki do pobrania: