zrsa
zrsa

Rejestracja KOG

Zgodnie z art. 92 ust. 11a Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE), Zarządca Rozliczeń S.A. posiada prawo dostępu  do danych, dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem magazynów energii oraz o ilości biometanu wytworzonego  w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonego do sieci, niezbędnych do rozliczeń tzw. ujemnych sald. Dane pomiarowe wytwórców energii elektrycznej i biometanu, z odnawialnych źródeł energii, w instalacji odnawialnego źródła energii pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDe) lub operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDg) będą służyły weryfikacji wniosków o wypłaty ujemnych sald.

Zarządca Rozliczeń S.A. pełni również funkcję operatora rozliczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa KOG) i zgodnie z art. 26 ust. 4, art. 33 ust. 3, art. 41 ust. 3, art. 54 ust. 3 Ustawy KOG operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca, dane dotyczące ilości energii elektrycznej za miesiąc poprzedni, w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 26 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 54 ust. 1 Ustawy KOG. Dane pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSDe będą służyły weryfikacji wniosków o wypłatę premii kogeneracyjnych.

Zasady współpracy dotyczą danych pomiarowych wytwórców energii elektrycznej i biometanu, przyłączonych do sieci OSDe lub OSDg.

W związku z powyższym należy przesłać do Zarządcy Rozliczeń S.A. Kartę Informacyjną OSDe lub OSDg  zawierającą zasady współpracy co do zakresu i terminów przekazywania danych i innych niezbędnych informacji. Załącznik nr 1 do Karty Informacyjnej wypełnia i aktualizuje Zarządca Rozliczeń S.A., prosimy o przekazywanie Karty Informacyjnej OSDe lub OSDg, podpisanej zgodnie z reprezentacją, wykazaną w KRS bez Załącznika nr 1.

Pliki do pobrania: