Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292313. Posiada następujący nr NIP: 701-00-95-709 oraz numer identyfikacyjny REGON: 141188023.

Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda.

Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności Spółki mieści się przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie (kod pocztowy: 00-613).

Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. jest celową spółką Skarbu Państwa, powołaną w trybie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1571).

Spółka realizuje zadania wynikające z:

– ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1571 z późn. zm),

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm),

– ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 poz.42),

– ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20198 poz. 2538),

– ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).
Zarząd Spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni Jan Bogolubow.