Spółka Zarządca Rozliczeń S.A. została zawiązana w dniu 13 września 2007 r. przez PSE S.A. w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905).

Spółka została powołana celem zapewnienia obsługi i funkcjonowania określonego w ww. ustawie systemu rozwiązania kontraktów długoterminowych funkcjonujących w elektroenergetyce, na co składa się m. in. gromadzenie i wypłata środków pieniężnych oraz zarządzanie tymi środkami.

Od dnia 1 lipca 2016 r. na mocy ustawy o odnawialnych źródłach energii Spółka wykonuje zadania operatora rozliczeń energii odnawialnej, które polegają na gromadzeniu środków pieniężnych na rachunku opłaty OZE, zarządzaniu tymi środkami i rozliczaniu ujemnego salda.

W dniu 7 lipca 2016 r. PSE S.A., przekazała akcje spółki Zarządca Rozliczeń S.A. do Skarbu Państwa. Począwszy od tego dnia uprawnienia właścicielskie wobec akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. wykonuje minister właściwy ds. energii.

Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 PLN i dzieli się na 5.000 akcji o wartości nominalnej 100,00 PLN każda.