Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje o uruchomieniu pod adresem gaz.zrsa.pl Portalu umożliwiającego przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi złożenie Wniosku o rejestrację (formularz do pobrania poniżej).

Przypominamy, że Wniosek o rejestrację należy złożyć w terminie nie później niż 5 dni przed złożeniem pierwszego Wniosku o wypłatę rekompensaty lub zaliczki.

Wniosek o rejestrację będzie można złożyć wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na Portalu Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanemu składaniu wniosków.

Plik zawierający wniosek, zgodnie z treścią art. 62i ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w innym równoważnym rejestrze, lub przez pełnomocnika, dla którego zostało złożone pełnomocnictwo opatrzone podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub w innym równoważnym rejestrze.

W celu weryfikacji podpisu wraz z plikami w formacie xls lub xlsx należy dołączyć plik podpisu, wyłącznie w formacie XAdES typ – zewnętrzny.