zrsa
zrsa

Wzorzec porozumienia o współpracy, w zakresie udostępniania danych pomiarowych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych („OSD”)

23 grudnia 2016 | OSD

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.) uzyskał prawo do dostępu do danych pomiarowych, celem weryfikacji danych, dotyczących ilości energii wprowadzonej do obrotu przez wytwórców, korzystających ze wsparcia z systemu aukcyjnego. Dane pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSD będą służyły weryfikacji wniosków i sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy.

Porozumienie o współpracy dotyczy danych pomiarowych wytwórców energii elektrycznej, z odnawialnych źródeł energii, w instalacji odnawialnego źródła energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD, których oferty wygrały aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, organizowane przez Prezesa URE.
Wzorzec został opracowany przez Zarządcę Rozliczeń S.A. we współpracy z Polskim Towarzystwem Przesytu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Wzorzec porozumienia o współpracy określa obowiązki stron co do zakresu i terminów przekazywania danych i innych niezbędnych informacji. Poniżej zamieszczamy wzorzec porozumienia o współpracy wraz z załącznikami 1 i 2. Po rozstrzygnięciu aukcji zapraszamy wszystkich OSD, do których sieci dystrybucyjnych są przyłączeni wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którzy wygrali aukcje do podpisania porozumienia o współpracy.

Wzór porozumienia o współpracy wraz z załącznikami tutaj