zrsa
zrsa

Aktualizacja informacji odnośnie waloryzacji ceny aukcyjnej podawanej w sprawozdaniach miesięcznych.

14 lutego 2018 | OZE

Z uwagi na różne podejście wytwórców/sprzedawców zobowiązanych do mechanizmu waloryzacji ceny aukcyjnej i stosowane w składanych sprawozdaniach miesięcznych zasady zaokrągleń, Zarządca Rozliczeń S.A., mając na celu ujednolicenie mechanizmu waloryzacji ceny aukcyjnej, precyzuje informację z dnia 18 stycznia 2018 r. w ten sposób, że przyjmuje do rozliczeń następujące zasady waloryzacji ceny aukcyjnej.

Wnioski składane za kolejne okresy rozliczeniowe, począwszy od rozliczeń za okres luty 2018 r., powinny zawierać ceny, waloryzowane w sposób następujący:

  1. w przypadku pierwszej waloryzacji – cena z aukcji waloryzowana jest średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni i zaokrąglana do pełnych groszy,
  2. w przypadku waloryzacji w kolejnych latach – waloryzowana według zasady, określonej w pkt 1), jest cena stosowana w poprzednim roku (uprzednio zwaloryzowana).

W szczególności, w 2018 r.:

  • w przypadku, wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2016 r. – cena z aukcji waloryzowana jest wskaźnikiem za 2016 r. (spadek o 0,6%) i zaokrąglana do pełnych groszy, a następnie ta cena jest waloryzowana wskaźnikiem za 2017 r. (wzrost o 2%) i zaokrąglana do pełnych groszy,
  • w przypadku, wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2017 r. – cena z aukcji waloryzowana jest wskaźnikiem za rok 2017 (wzrost o 2%) i zaokrąglana do pełnych groszy,
  • w przypadku wytwórców, którzy wygrają aukcję w 2018 r. waloryzację stosuje się począwszy od roku 2019.