Zaznacz stronę

Obowiązek informowania przez wytwórcę o uzyskanej pomocy publicznej

Na podstawie art. 39 ust. 7 oraz 39a ust.7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 t.j. ze zm.),(dalej Ustawa OZE) wytwórca jest zobowiązany do informowania o uzyskanej pomocy inwestycyjnej najpóźniej w dziesiątym...

Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.01.2023 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r., który w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4% – link do komunikatu ), od stycznia 2023 r....

Terminy na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa...