zrsa
zrsa

AKTUALIZACJA Instrukcji rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

27 sierpnia 2020 | KOG

Uprzejmie informujemy, że w zakładce SYSTEMY WSPARCIA/KOG zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii określonych w Ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wraz z plikami do pobrania.

Uprzejmie informujemy, że Instrukcja rejestracji i składania wniosków o wypłatę premii została uzupełniona o zapisy dotyczące obowiązku badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 250) („Ustawa KOG”), ZR SA jest podmiotem, który udziela pomocy publicznej postaci wypłaty premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej. Zgodnie z pkt. 88 decyzji Komisji Europejskiej akceptującej to wsparcie (nr sprawy SA.51192(2019/N) Zarządca Rozliczeń S.A. ma obowiązek nie udzielania wsparcia na podstawie Ustawy KOG przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Aktualizacji uległa INSTRUKCJA i Regulamin Portalu.

Dodane zostały dokumenty :

  • Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości
  • Upoważnienie do portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej,
  • Pełnomocnictwo z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej

Pliki te zawierają oświadczenie obligujące osobę reprezentującą dane przedsiębiorstwo do przekazywania informacji czy jednostka gospodarcza znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Realizacja ustawowego obowiązku wymaga obecnie złożenia przez Wytwórcę Oświadczenia o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej jako całości .

Prosimy o złożenie Oświadczenia najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku, gdy w imieniu Wytwórcy stosowne oświadczenie będzie składał pełnomocnik lub upoważniony do portalu, Wytwórca powinien złożyć również zaktualizowane Pełnomocnictwo oraz Upoważnienia do portalu z klauzulą dotyczącą sytuacji finansowej, które prosimy przesłać razem z Oświadczeniem najpóźniej do dnia 30 września 2020 r.

Pliki do pobrania: