Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

    W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

OZE / 04.10.2022

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego).
Wnioski o pokrycie ujemnego salda za okres rozliczeniowy wrzesień 2022 r. można składać do dnia 17 października 2022 r. włącznie.
Czytaj więcej >>

Rozbieżności w zakresie wolumenów energii elektrycznej w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda

OZE / 29.09.2022

W związku z wątpliwościami, dotyczącymi jakości danych w składanych wnioskach o pokrycie ujemnego salda, a tym samym rozbieżnościami, które powstają między wolumenami energii elektrycznej podawanymi przez wnioskodawców a udostępnionymi przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego („OSD”), informujemy,  iż ilość energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE, którą wnioskodawca rozlicza z Zarządcą Rozliczeń S.A. i którą przedstawia w sprawozdaniu miesięcznym, jest weryfikowana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. na podstawie danych udostępnianych przez OSD, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja OZE, wg rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych w ujęciu dobowym w danym miesiącu, z uwzględnieniem maksymalnej mocy instalacji.

Czytaj więcej >>

Komunikat dla wytwórców ciepła składających wnioski o wypłatę rekompensaty do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Ciepło / 20.09.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, informuje, że w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), dalej: „Ustawa”.

Ustawa reguluje zasady i tryb ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”, ustalania limitu średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach. Przedsiębiorstwom energetycznym, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy, stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, przysługuje z tego tytułu rekompensata określona zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą na wniosek podmiotu uprawnionego.

W przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 ust 1 Ustawy, posiadającego koncesję i wykonującego działalność w zakresie wytwarzania ciepła dostarczanego do odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy oraz stosującego średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, podmiotem wypłacającym rekompensaty jest ZRSA.

Warunkiem złożenia przez wytwórcę ciepła wniosku o wypłatę rekompensaty jest wcześniejsze dokonanie rejestracji w portalu elektronicznym, o którego uruchomieniu poinformujemy w odrębnym komunikacie. Informujemy również, że formularze i instrukcje będą zamieszczane na stronie internetowej ZRSA na bieżąco.

Jednocześnie wyjaśniamy, że ZRSA nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.

Czytaj więcej >>

Graniczna data rozpoczęcia sprzedaży w systemie oze dla aukcji 2019 i 2020

OZE / 09.09.2022

Przypominamy, że w listopadzie 2022 r. oraz w grudniu 2022 r. mijają graniczne terminy na rozpoczęcie sprzedaży w ramach systemu wsparcia OZE dla Wytwórców, których oferty wygrały aukcje w latach 2019 – 2020.

Jednocześnie przypominamy, że dla instalacji z aukcji przeprowadzonych w 2019 r. Wytwórcy skorzystali już z przedłużenia terminu ustawowego na pierwszą sprzedaż na mocy art. 79a ustawy OZE.

Dokumenty rejestrowe (Kartę Wytwórcy i Instalacji wraz z załącznikami) prosimy przekazywać w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku jego braku, profilem zaufanym na adres: kancelaria@zrsa.com.pl

Informujemy, że dokumenty rejestrowe powinny być przesłane najpóźniej 14 dni przed złożeniem pierwszego wniosku!  Prosimy o przesyłanie dokumentów w miarę możliwości we wcześniejszym terminie.

Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > OZE > DLA WYTWÓRCÓW w pliku Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda (IRUS) – informacja

Czytaj więcej >>

Udostępnienie w Portalu możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.).

FWRC / 31.08.2022

Zarządca Rozliczeń S.A.  uprzejmie informuje, że w dniu 01 września 2022 r. od godz. 8:00 w Portalu pod adresem coal.zrsa.pl zostanie udostępniona możliwość rejestrowania transakcji sprzedaży objętych rekompensatą, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U.  z 2022 r., poz. 1477 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692) od dnia 12 sierpnia 2022 r., sprzedaż paliwa stałego objętego rekompensatą nie jest już możliwa.

Sprzedawcy niektórych paliw stałych, o których mowa w Ustawie, którzy w okresie od 28 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. dokonali transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i spełnili warunki określone w Ustawie, mogą nadal dokonać zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji w Portalu, udostępnionym pod adresem coal.zrsa.pl.

Instrukcja wprowadzania transakcji sprzedaży i przekazywania dokumentów w Portalu elektronicznym znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > WĘGLOWE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Czytaj więcej >>

Uchylenie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.).

FWRC / 17.08.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, uprzejmie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692), która w art. 23 uchyla przepisy  ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1477 ze zm.), zwanej dalej: „Ustawą”, dotyczące zasad i trybu sprzedaży określonych paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz przyznawania i wypłat rekompensat przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu tych paliw.

W związku z uchyleniem powyższych przepisów Ustawy, od dnia 12 sierpnia 2022 r. sprzedaż paliwa stałego w trybie określonym w Ustawie oraz przyznawanie i wypłata rekompensat z tego tytułu, nie są już możliwe.

Sprzedawcy niektórych paliw stałych, o których mowa w Ustawie, którzy w okresie od 28 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. włącznie dokonali transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i spełnili warunki określone w Ustawie, mogą nadal dokonać zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji na udostępnionym pod adresem www.coal.zrsa.pl Portalu.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych na Portalu poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Instrukcja zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji sprzedawców niektórych paliw stałych znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA -> FWRC -> WĘGLOWE -> DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej >>

Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

OZE / 08.08.2022

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą (zgodnie z Art. 115 Kodeksu cywilnego).

Wnioski o pokrycie ujemnego salda za okres rozliczeniowy lipiec 2022 r. można składać do dnia 16 sierpnia 2022 r. włącznie.

Czytaj więcej >>

Uruchomienie portalu elektronicznego do zgłaszania zamiaru skorzystania z rekompensaty, rejestracji transakcji sprzedaży i składania wniosków

FWRC / 27.07.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia
23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1477), zwana dalej „Ustawą”.

Do dnia 28 lipca 2022 r. od godz. 8:00 udostępniony zostanie Portal umożliwiający uprawnionym sprzedawcom niektórych paliw stałych zgłoszenie zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji pod adresem coal.zrsa.pl

Na podstawie zgłoszeń zamiaru skorzystania z rekompensaty, przesłanych za pomocą Portalu utworzona zostanie lista, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy. Lista ta zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw energii w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Samo dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i zarejestrowanie się na Portalu nie nakłada żadnego obowiązku prawnego, lecz tylko umożliwia realizację tego uprawnienia.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży niektórych paliw stałych na Portalu poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Instrukcja zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji sprzedawców niektórych paliw stałych znajduje się na stronie internetowej administrowanej przez Zarządcę Rozliczeń S.A., pod adresem www.zrsa.pl w zakładce SYSTEMY WSPARCIA > FWRC > WĘGLOWE > DOKUMENTY DO POBRANIA.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1477).

Czytaj więcej >>

Rekompensaty dla sprzedawców niektórych paliw stałych

FWRC / 21.07.2022

Zarządca Rozliczeń S.A., dalej: „ZRSA”, informuje, że zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw
(Dz. U. z 2022, poz. 1477), dalej „Ustawa”.

Z treścią Ustawy można zapoznać się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/ (nr pozycji 1477).

Ustawa przewiduje mechanizm wypłaty rekompensat dla przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, zwanym dalej: „Sprzedawcą paliw”. Rekompensatą objęta zostanie sprzedaż niektórych paliw stałych wymienionych w art. 1 ust. 2 Ustawy, tj.: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, które zostały wydobyte, wyprodukowane lub sprowadzone do Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i sprzedane od dnia wejścia w życie Ustawy gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rekompensata wyniesie nie więcej niż 1 073,13 zł brutto za tonę i dotyczyć będzie sprzedaży maksymalnie 3 ton paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego.

Ustawa wejdzie w życie 28 lipca 2022 r. i od tego dnia pod adresem coal.zrsa.pl Sprzedawcom paliw udostępniona zostanie możliwość zgłaszania zamiaru skorzystania z rekompensaty i rejestracji.

Na podstawie zgłoszeń zamiaru skorzystania z rekompensaty, przesłanych za pomocą Portalu elektronicznego utworzonego na stronie administrowanej i udostępnionej w tym celu przez ZRSA, utworzona zostanie lista przedsiębiorców, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy. Lista ta zostanie przekazana ministrowi właściwemu do spraw energii w celu opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu. Samo dokonanie zgłoszenia zamiaru skorzystania z rekompensaty nie nakłada na Sprzedawcę paliw żadnego obowiązku prawnego, lecz tylko umożliwia realizację tego uprawnienia.

O możliwości rejestrowania transakcji sprzedaży paliw stałych na Portalu elektronicznym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Ustawy oraz do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej ZRSA, gdzie będą zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące realizacji Ustawy.

Informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o dodatku węglowym, który jest w trakcie prac legislacyjnych, dodatek węglowy w kwocie 3 000 zł nie będzie przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa powyżej.

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółka ZRSA nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów prawa.

UWAGA!

ZRSA NIE ZAJMUJE SIĘ SPRZEDAŻĄ WĘGLA I NIE DYSPONUJE WIEDZĄ O DOSTĘPNOŚCI WĘGLA W SKŁADACH.

ZRSA NIE DOKONUJE WYPŁAT ŻADNYCH ŚRODKÓW NABYWCOM PALIW. OBSŁUGUJEMY WYŁĄCZNIE SPRZEDAWCÓW PALIW!

Czytaj więcej >>

Komunikat dla Sprzedawców paliw stałych

FWRC / 28.06.2022

Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, dalej „Ustawy”, Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 projektu Ustawy (Sprzedawca paliw stałych), który zamierza korzystać z rekompensaty, będzie miał obowiązek poinformowania o tym Zarządcę Rozliczeń S.A.

Dane o których mowa w treści art. 3 ust. 1 projektu Ustawy można będzie przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej od dnia wejścia w życie Ustawy. Zarządca Rozliczeń S.A. nie ma podstaw do przyjmowania ww. informacji do czasu wejścia w życie Ustawy, w związku z tym wszelkie informacje przesłane przed dniem wejścia w życie Ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

O sposobie przekazywania informacji Zarządca Rozliczeń S.A. poinformuje w oddzielnym komunikacie. Zachęcamy do śledzenia komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A.

Czytaj więcej >>