Ostatnio publikowane …
  • Komunikat w sprawie oświadczeń i wniosków de minimis.

    UWAGA! W związku z powtarzającymi się przypadkami przedwczesnego składania oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem nr 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw), uprzejmie prosimy o przysyłanie tych oświadczeń dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy. Pozwoli to Państwu uniknąć ponownego składania tego oświadczenia.   […]

  • Udostępnienie indeksu TGeBase dla okresu 06/2019 r.

    Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj.04.07.2019 r. Towarowa Giełda Energii udostępniła pełne informacje o indeksach TGeBase za okres 06.2019 r. Portal Zarządcy Rozliczeń został już odblokowany, co umożliwia Państwu składanie wniosków

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacja na temat waloryzacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

OZE / 20.01.2017

Zgodnie z art. 92 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.) cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Czytaj więcej >>

Zaproszenie na spotkania dotyczące rozliczania ujemnego salda

OZE, Wytwórcy / 05.01.2017

Zarządca Rozliczeń S.A. zaprasza Wytwórców, których instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW wygrały aukcje, do udziału w spotkaniach dotyczących rozliczania ujemnego salda.

Spotkania odbędą się w Warszawie w następujących terminach:

Czytaj więcej >>

Informacja dla wytwórców, których oferty wygrały aukcje

OZE / 04.01.2017

Serdecznie gratulujemy wytwórcom, których oferty wygrały w Aukcjach Zwykłych AZ/1/2016, AZ/3/2016, AZ/4/2016, przeprowadzonych w dniu 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy wytwórców posiadających instalacje o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW do przesyłania wypełnionych kwestionariuszy z danymi rejestrowymi podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym na nasz adres e-mail oze@zrsa.pl lub, w przypadku wersji papierowej – na adres pocztowy podany w zakładce KONTAKT.

Czytaj więcej >>

Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii

OZE, Wytwórcy / 23.12.2016

W celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania wniosków o pokrycie ujemnego salda zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zapraszamy po rozstrzygnięciu aukcji zainteresowane podmioty do stosowania poniższej Instrukcji oraz korzystania z załączonych formularzy: wniosku, sprawozdania, korekty sprawozdania, Karty Wytwórcy i Instalacji oraz oświadczenia Wytwórcy o udostępnianiu danych pomiarowych przez OSD. Do wypełniania sprawozdań i korekt zostały opracowane pomocne wskazówki.

Czytaj więcej >>

Wzorzec porozumienia o współpracy, w zakresie udostępniania danych pomiarowych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych („OSD”)

OSD / 23.12.2016

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.) uzyskał prawo do dostępu do danych pomiarowych, celem weryfikacji danych, dotyczących ilości energii wprowadzonej do obrotu przez wytwórców, korzystających ze wsparcia z systemu aukcyjnego. Dane pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSD będą służyły weryfikacji wniosków i sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy.

Czytaj więcej >>

Aktualizacja kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

Wytwórcy / 21.12.2016

W dniu 21.12.2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. dokonał modyfikacji kalkulatora w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowej pomocy publicznej, którą należy podać składając oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3 ustawy OZE.

Czytaj więcej >>

Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

Wytwórcy / 20.12.2016

Poniżej zamieszczamy wzór kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Czytaj więcej >>

Wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda

OZE, Sprzedawcy, Umowy / 28.11.2016

Zarządca Rozliczeń S.A. wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią opracował wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.).

Czytaj więcej >>

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Wytwórcy / 11.10.2016

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda” dotyczącej  prowadzenia rozliczeń z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zakresie ujemnych sald w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W celu usprawnienia obsługi wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa beneficjentów pomocy, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował projekt dokumentu pod nazwą „Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda”. Instrukcja jest skierowana do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będzie określać proces wnioskowania przez wytwórcę o wypłacenie pomocy publicznej i dalsze działania z tym związane, w tym w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o OZE, itp.

Czytaj więcej >>

Nowa odsłona strony www

Bez kategorii / 10.10.2016

Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym naszej firmy.
Czytaj więcej >>