Ostatnio publikowane …
Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Wzorzec porozumienia o współpracy, w zakresie udostępniania danych pomiarowych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych („OSD”)

OSD / 23.12.2016

Zarządca Rozliczeń S.A. na podstawie art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.) uzyskał prawo do dostępu do danych pomiarowych, celem weryfikacji danych, dotyczących ilości energii wprowadzonej do obrotu przez wytwórców, korzystających ze wsparcia z systemu aukcyjnego. Dane pozyskane przez Zarządcę Rozliczeń S.A. od OSD będą służyły weryfikacji wniosków i sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy.

Czytaj więcej >>

Aktualizacja kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

Wytwórcy / 21.12.2016

W dniu 21.12.2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. dokonał modyfikacji kalkulatora w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowej pomocy publicznej, którą należy podać składając oświadczenie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 9 ppkt 3 ustawy OZE.

Czytaj więcej >>

Kalkulator do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE

Wytwórcy / 20.12.2016

Poniżej zamieszczamy wzór kalkulatora do wyliczania maksymalnej wartości pomocy publicznej oraz łącznej wartości pomocy publicznej, o których mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Czytaj więcej >>

Wzorzec umowy dla Sprzedawców Zobowiązanych w zakresie rozliczania ujemnego salda

OZE, Sprzedawcy, Umowy / 28.11.2016

Zarządca Rozliczeń S.A. wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią opracował wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.).

Czytaj więcej >>

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Wytwórcy / 11.10.2016

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Instrukcji Rozliczeń Ujemnego Salda” dotyczącej  prowadzenia rozliczeń z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w zakresie ujemnych sald w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W celu usprawnienia obsługi wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej określonej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa beneficjentów pomocy, Zarządca Rozliczeń S.A. opracował projekt dokumentu pod nazwą „Instrukcja Rozliczeń Ujemnego Salda”. Instrukcja jest skierowana do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, których oferty wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, organizowaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będzie określać proces wnioskowania przez wytwórcę o wypłacenie pomocy publicznej i dalsze działania z tym związane, w tym w szczególności: terminy przekazywania informacji i wypłat środków, treść wniosków o wypłacenie pomocy i formy składania tych wniosków, sprawozdań i innych niezbędnych dokumentów, korygowanie złożonych dokumentów, ewentualny zwrot udzielonej pomocy w przypadkach określonych ustawą o OZE, itp.

Czytaj więcej >>

Nowa odsłona strony www

Bez kategorii / 10.10.2016

Serdecznie witamy w nowym serwisie internetowym naszej firmy.
Czytaj więcej >>

Wypłaty październik 2016 r.

Wypłaty / 05.10.2016

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905 z późń. zm.) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 5 października 2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. wypłacił zaliczki dla wytwórców energii elektrycznej za III kwartał 2016 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy.

Czytaj więcej >>

Rozliczenie korekt za 2015 r.

Pozostałe / 03.10.2016

Działając zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 46 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905 z późń. zm.) Zarządca Rozliczeń S.A. w dniu 30 września 2016 r. (oraz w przypadku jednego wytwórcy w dniu 3 października 2016 r.) wypłacił wytwórcom kwoty rocznych korekt kosztów osieroconych za 2015 r. w łącznej wysokości 439 841 232 zł, a z tytułu korekt kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego za 2015 r. łącznie 55 110 611 zł. Kwoty wypłat były w pełni zgodne z wydanymi w lipcu 2016 r. decyzjami Prezesa URE, ustalającymi korekty za 2015 r.

Czytaj więcej >>

Wypłaty lipiec 2016 r.

Wypłaty / 25.07.2016

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 5 lipca 2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. wypłacił zaliczki dla wytwórców energii elektrycznej za II kwartał 2016 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy.

Czytaj więcej >>

Wypłaty kwiecień 2016 r.

Wypłaty / 25.07.2016

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.Nr 130 poz. 905) oraz na podstawie informacji Prezesa URE, o której mowa w art. 26 ust. 1 i w art. 45 ust. 4 Ustawy, w dniu 5 kwietnia 2016 r. Zarządca Rozliczeń S.A. wypłacił zaliczki dla wytwórców energii elektrycznej za I kwartał 2016 r. tytułem środków na pokrycie kosztów osieroconych oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy. Zaliczki zostały wypłacone zgodnie z art. 26 ust. 2 oraz art. 45 ust. 4 Ustawy.

Czytaj więcej >>