zrsa
zrsa

Energia sprzedana w ramach systemu zaświadczeń art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE – wnioski i sprawozdania miesięczne.

30 grudnia 2021 | OZE

W związku z powtarzającymi się zapytaniami ze strony wytwórców, w zakresie składania wniosków o pokrycie ujemnego salda dla instalacji, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, przypominamy najważniejsze zagadnienia.
Dla każdej instalacji objętej wsparciem należy, zgodnie z art. 93 ustawy OZE składać co miesiąc wniosek wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.
Dla instalacji, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE sprawozdanie obejmuje ilość energii sprzedanej w ramach systemu wsparcia określonego w art. 70a-70f tej ustawy. Dla tych instalacji z przepisów ustawy OZE wynika prawo, a nie obowiązek do sprzedaży określonej ilości energii elektrycznej objętej wsparciem na podstawie tej ustawy. W praktyce oznacza to, że to sam wytwórca określa ilość energii, co do której korzysta z nadanych ustawą OZE uprawnień.
Dla instalacji, o której mowa w z art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE ilość energii sprzedanej nie jest tożsama z ilością energii wytworzonej w instalacji lub wprowadzonej do sieci, ale nie może być też od tej ilości większa.
Przypominamy, że wnioski należy składać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek i sprawozdanie.