Ostatnio publikowane …
  • Ochrona odbiorców paliw gazowych - Rekompensaty dla Sprzedawców gazu

    Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Ustawa), jest w trakcie prac legislacyjnych. Zarządca Rozliczeń S.A. pracuje nad przygotowaniem wzorów wniosków oraz instrukcji ich wypełniania. Formularze i instrukcje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej […]

  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 14.01.2022 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., który w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1% – link do komunikatu ), od stycznia 2022 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Energia sprzedana w ramach systemu zaświadczeń art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE – wnioski i sprawozdania miesięczne.

OZE / 30.12.2021

W związku z powtarzającymi się zapytaniami ze strony wytwórców, w zakresie składania wniosków o pokrycie ujemnego salda dla instalacji, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE, przypominamy najważniejsze zagadnienia.
Dla każdej instalacji objętej wsparciem należy, zgodnie z art. 93 ustawy OZE składać co miesiąc wniosek wraz ze sprawozdaniem miesięcznym.
Dla instalacji, o których mowa w art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE sprawozdanie obejmuje ilość energii sprzedanej w ramach systemu wsparcia określonego w art. 70a-70f tej ustawy. Dla tych instalacji z przepisów ustawy OZE wynika prawo, a nie obowiązek do sprzedaży określonej ilości energii elektrycznej objętej wsparciem na podstawie tej ustawy. W praktyce oznacza to, że to sam wytwórca określa ilość energii, co do której korzysta z nadanych ustawą OZE uprawnień.
Dla instalacji, o której mowa w z art. 70a ust. 1 i 2 ustawy OZE ilość energii sprzedanej nie jest tożsama z ilością energii wytworzonej w instalacji lub wprowadzonej do sieci, ale nie może być też od tej ilości większa.
Przypominamy, że wnioski należy składać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek i sprawozdanie.

Comments are closed.