zrsa
zrsa

Informacja dotycząca zmiany sposobu wyliczania kwoty wyrównania na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.)

16 maja 2023 | CIEPŁO 2023-2024

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r., poz. 877) (dalej: Ustawa), wprowadzająca m. in. zmianę sposobu wyliczania kwoty wyrównania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.).
W związku z powyższym, wnioski złożone do dnia 9 maja 2023 r. włącznie zostaną zweryfikowane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
Wobec braku opublikowania w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii nowego wzoru wniosku o wypłatę wyrównania, do czasu jego wydania, wnioski należy składać na dotychczasowym formularzu z zachowaniem terminów ustawowych.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19 Ustawy, Wnioskodawca będzie mógł złożyć w późniejszym terminie korektę zatwierdzonych wniosków o wypłatę wyrównania wykorzystując do tego nowy wzór wniosku o wypłatę wyrównania.

Dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty i informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii określającego zmieniony wzór wniosku o wypłatę wyrównania.