zrsa
zrsa

Informacja na temat waloryzacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

20 stycznia 2017 | OZE

Zgodnie z art. 92 ust. 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478, z późn. zm.) cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podana w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcję, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).
Z powyższego wynika zmniejszenie w 2017 r. o 0,6% ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE, podanej w ofertach uczestników aukcji, których oferty wygrały aukcje zwykłe przeprowadzone w dniu 30 grudnia 2016 r. stanowiącej podstawę do wyliczenia ujemnego salda, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 pkt. 3.