zrsa
zrsa

Informacja o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty składki gazowej oraz adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki gazowej, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785).

11 stycznia 2024 | SKŁADKA GAZOWA

Zarządca Rozliczeń S.A., informuje że rachunkiem właściwym do uiszczenia składki gazowej zgodnie z art. 31b. ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785) (dalej: Ustawa)  jest rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nr 82 1130 0007 0020 1570 3020 0009 prowadzony na rzecz Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W tytule przelewu należy podać NIP podmiotu obowiązanego, dopisek „SKŁADKA GAZOWA” oraz okres rozliczeniowy którego dotyczy sprawozdanie.

Przypominamy, że zgodnie z art. 31b ust. 1 Ustawy, przedsiębiorca obowiązany uiszcza składkę gazową za poszczególne miesiące kalendarzowe w terminie do 20. dnia miesiąca 2024 r., na rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Zawiadamiamy również, że adres poczty elektronicznej właściwy do prowadzenia korespondencji w sprawie składki gazowej jest następujący: gazowyodpis@zrsa.pl.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad wzorem sprawozdania dotyczącego składki gazowej, portalem dedykowanym do składania sprawozdań oraz instrukcjami wypełniania i składania tych sprawozdań. O udostępnieniu portalu do składania sprawozdań poinformujemy odrębnym komunikatem.

Z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785) można zapoznać się na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2760