Ostatnio publikowane …
  • Ochrona odbiorców paliw gazowych - Rekompensaty dla Sprzedawców gazu

    Zarządca Rozliczeń S.A. informuje, że projekt ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Ustawa), jest w trakcie prac legislacyjnych. Zarządca Rozliczeń S.A. pracuje nad przygotowaniem wzorów wniosków oraz instrukcji ich wypełniania. Formularze i instrukcje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej […]

  • Informacja dotycząca waloryzacji ceny jednostkowej

    W związku z ogłoszeniem w dniu 14.01.2022 r. komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r., który w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1% – link do komunikatu ), od stycznia 2022 r. należy – zgodnie z art. 92 ust. 10 Ustawy o […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Informacja o terminie składania wniosków dla Wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ubiegających się o otrzymanie wypłaty premii gwarantowanej

KOG / 24.02.2020

W przypadku Wytwórców, którzy otrzymali decyzję Prezesa URE  i mają prawo ubiegać się o wypłatę premii gwarantowanej od 01.01.2019 r.:

Wytwórca może złożyć wniosek za okres od 01.01.2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Prezesa URE decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia decyzji Komisji (decyzja w sprawie SA.51192, ogłoszona w dniu 09.08.2019 r.). Termin na złożenie wniosku upływa w takim przypadku w dniu 09.08.2021 r. (art. 99 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Jeżeli Wytwórca został dopuszczony do systemu premii gwarantowanych w 2020 r., może złożyć wnioski obejmujące okres od 1.01.2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania przez Prezesa URE decyzji o dopuszczeniu do systemu premii. Wnioski powinny obejmować miesiące w danym roku kalendarzowym, czyli do 09.08.2021 r. należy złożyć odrębne wnioski za okres rozliczeniowy obejmujący miesiące z roku 2019  i za okres obejmujący miesiące z roku 2020 do dnia wydania decyzji Prezesa URE.

Zgodnie z Ustawą, wnioski powinny być składane za pełne miesiące kalendarzowe. W związku z tym miesiąc w którym Prezes URE wydał decyzję, powinien być ujęty w całości we wniosku składanym w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z miesięcy okresu rozliczeniowego (art. 31 ust. 4 i 5 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Comments are closed.