zrsa
zrsa

Komunikat dla przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, których zobowiązania zostały objęte gwarancją Skarbu Państwa, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687).

15 września 2023 | GAZOWY ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 19 września 2023 r. ustawy z dnia
16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1785) wprowadzającej art. 25 a w  ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku
z sytuacją na rynku gazu
(Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556 i 1234) (dalej: „Ustawa”), informuje co następuje.

Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, którego zobowiązania zostały objęte gwarancją Skarbu Państwa, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692, 1723, 2127 i 2687) powiększa jednorazowo gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, o wysokość opłaty wyrównawczej.

Opłatę wyrównawczą oblicza się jako iloczyn wartości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, przekazało za wydobycie gazu ziemnego w okresie styczeń – maj 2023 r. (sumy należnej kwoty gazowego odpisu podanej w pozytywnie zweryfikowanych Sprawozdaniach z gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w pozycji nr 17 za okresy od stycznia 2023 r. do maja 2023 r.) i mnożnika w wysokości 0,587%, zaokrąglonej zgodnie z zasadami matematycznymi do dwóch miejsc po przecinku.

Opłatę wyrównawczą należy wnieść w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nr 82 1130 0007 0020 1570 3020 0009 dedykowany gazowym odpisom na Fundusz w tytule wpisując: OPŁATA WYRÓWNAWCZA_NIP (dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce).

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty wyrównawczej należy dołączyć jako załącznik do Sprawozdania z gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za październik 2023 r. składanego w listopadzie 2023 r.