zrsa
zrsa

Przypomnienie o obowiązku przekazywania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny.

24 marca 2023 | GAZOWY ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina o obowiązku przekazywania gazowego odpisu na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, (dalej: Fundusz), o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu   (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687), (dalej: Ustawa), nałożonego przepisami Ustawy na przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny, o których mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy.
Przedsiębiorstwa, które nie dokonały jeszcze gazowego odpisu na Fundusz za styczeń 2023 r. są proszenie o przekazanie środków pieniężnych z gazowego odpisu na rachunek Funduszu wraz z odsetkami za opóźnienie, tj. zgodnymi z art. 481 Kodeksu cywilnego (odsetki ustawowe). Odsetki należy policzyć od 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia do dnia faktycznej wpłaty.
Przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej są również zobowiązane na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy do przekazywania Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca sprawozdania potwierdzającego gazowy odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc. Przedsiębiorstwa, które nie złożyły jeszcze sprawozdań za styczeń 2023 r. są proszone o ich przekazanie Zarządcy Rozliczeń S.A.