Ostatnio publikowane …
 • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

  Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych instalacjom rozliczanym w systemie wsparcia OZE, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Instalacji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

 • Aktualizacja kodów PPE po dokonanej renumeracji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego

  Uprzejmie informujemy, że w związku z przeprowadzaną przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego renumeracją kodów PPE nadanych jednostkom rozliczanym w systemie wsparcia KOG, aktualizacja dokumentów rejestrowych w powyższym zakresie nie jest wymagana. W przypadku dokonywania aktualizacji Karty Informacyjnej Wytwórcy i Jednostki Kogeneracji w innym zakresie, należy wpisać również nowy numer PPE.

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 • Tel: +48 22 265 02 50

KOMUNIKAT – Zasady rozliczania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. ujemnego salda, wnioskowanego w związku z realizacją obowiązku sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach systemu aukcyjnego

OZE / 09.10.2018

 1. Zdaniem Zarządcy Rozliczeń S.A., wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, który złożył ofertę w aukcyjnym systemie wsparcia i którego oferta okazała się wygraną, jest obowiązany wytwarzać i sprzedawać w systemie aukcyjnym energię elektryczną w ilości zadeklarowanej dla całego okresu wsparcia, jak również w ilościach zadeklarowanych w poszczególnych latach. Oznacza to, że również limity roczne powinny być realizowane zgodnie ofertą.

Ustawodawca w art. 83 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii postanowił, że rozliczenia tego obowiązku będzie dokonywał w cyklach 3-letnich i po zakończeniu całego okresu wsparcia, dopuszczając możliwość niewykonania obowiązku w granicach do 15% deklarowanej ilości. Powyżej tego progu przewidziane są sankcje w postaci kar pieniężnych. Jednakże każde niedotrzymanie limitów ilościowych deklarowanych w ofercie stanowi niewykonanie obowiązku, wynikającego z oferty.

Dla Zarządcy Rozliczeń S.A. informacja, że wytwórca na koniec pełnego roku kalendarzowego, sprzedał w systemie aukcyjnym mniej energii niż zadeklarował w ofercie, jest sygnałem, że wytwórca już teraz nie wykonuje swojego zobowiązania, przyjętego w systemie wsparcia, jednakże ma on jeszcze możliwość jego wykonania w cyklu 3-letnim.

Zdaniem Zarządcy Rozliczeń S.A., ilość energii elektrycznej sprzedana w danym roku w systemie aukcyjnym, wynikająca ze sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub 93 ust. 2 pkt 3 ustawy,  może być wyższa albo niższa od określonej w ofercie aukcyjnej dla tego roku i będzie uwzględniana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. jako stanowiąca podstawę do rozliczania ujemnego salda w danym roku, jednakże do ilości nieprzekraczającej, w cyklach 3-letnich, ilości energii elektrycznej, określonej zgodnie z art. 79 ust 3 pkt 6 ustawy, w ofercie aukcyjnej dla tych lat.

Uważamy, że w obecnym stanie prawnym, nie ma możliwości rozliczania na potrzeby ujemnego salda, w kolejnych cyklach 3-letnich, nadwyżek ponad 100% ilości energii deklarowanej dla danego cyklu, które mieściłyby się w granicach ilości energii brakującej w rozliczonych cyklach poprzednich, w których wielkość energii sprzedanej pozostawała poniżej 100% ilości deklarowanej.

 1. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy, wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW oraz wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 70a ust. 2 i art. 70b ust. 9 pkt 2 ustawy, zobowiązani są do przekazywania Zarządcy Rozliczeń S.A. sprawozdań o ilości energii elektrycznej sprzedanej w danym miesiącu:
 • objętej ofertą, o której mowa w art. 79 ustawy (zwycięska oferta aukcyjna) względnie
 • podlegającej sprzedaży, o której mowa w art. 70a ust. 2 i art. 70b ust. 9 pkt 2 ustawy (systemy FIT/FIP).

UWAGA !!!

Sprawozdanie oraz wniosek o pokrycie ujemnego salda należy przekazywać co miesiąc, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wytwórca, wnioskuje o wypłatę ujemnego salda.

Wzór sprawozdania

 1. Kierując się określoną w art. 83 ust. 2 ustawy koniecznością rozliczenia obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, przypominamy również, że ilość energii elektrycznej wykazywana w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy, winna znaleźć swe odzwierciedlenie w pełnej wysokości w ilości energii objętej informacją roczną, przedkładaną Prezesowi URE przez zwycięzców aukcji w trybie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy tj. w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

4. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w świetle przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym w szczególności art. 93 ust. 10-12, dodatnie saldo, które nie zostało rozliczone z saldem ujemnym do końca okresu wsparcia, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej w pełnej wysokości. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń, co do kwoty wymaganego zwrotu.

Comments are closed.