Ostatnio publikowane …
 • Zmiana wartości indeksu TGeBase dla dnia 31 marca 2019 r.

  Uprzejmie informujemy, że Towarowa Giełda Energii zmieniła wartość indeksu TGeBase dla dnia 31 marca 2019 r. Właściwa wartość indeksu dla tego dnia wynosi 156.35 zł W związku z zaistniałą sytuacją Zarządca Rozliczeń S.A. dokona ponownej weryfikacji wniosków o pokrycie ujemnego salda złożonych do dnia 10 kwietnia 2019 r. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wnioskowaną kwotą ujemnego salda a […]

 • Informacja dotycząca Wypłaty Różnicy Ceny

  Informujemy, że prace przygotowawcze związane z Ustawą z dnia 28.12.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.  2538, z późn. zm.) w zakresie obsługi i zarządzania Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny uzależnione są od wydania aktów prawnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Energii. Instrukcja dotycząca składania wniosków […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
 • ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa
 • Tel: +48 22 242 18 96
 • Fax: +48 22 242 18 45

KOMUNIKAT – Zasady rozliczania przez Zarządcę Rozliczeń S.A. ujemnego salda, wnioskowanego w związku z realizacją obowiązku sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w ramach systemu aukcyjnego

OZE / 09.10.2018

 1. Zdaniem Zarządcy Rozliczeń S.A., wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, który złożył ofertę w aukcyjnym systemie wsparcia i którego oferta okazała się wygraną, jest obowiązany wytwarzać i sprzedawać w systemie aukcyjnym energię elektryczną w ilości zadeklarowanej dla całego okresu wsparcia, jak również w ilościach zadeklarowanych w poszczególnych latach. Oznacza to, że również limity roczne powinny być realizowane zgodnie ofertą.

Ustawodawca w art. 83 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii postanowił, że rozliczenia tego obowiązku będzie dokonywał w cyklach 3-letnich i po zakończeniu całego okresu wsparcia, dopuszczając możliwość niewykonania obowiązku w granicach do 15% deklarowanej ilości. Powyżej tego progu przewidziane są sankcje w postaci kar pieniężnych. Jednakże każde niedotrzymanie limitów ilościowych deklarowanych w ofercie stanowi niewykonanie obowiązku, wynikającego z oferty.

Dla Zarządcy Rozliczeń S.A. informacja, że wytwórca na koniec pełnego roku kalendarzowego, sprzedał w systemie aukcyjnym mniej energii niż zadeklarował w ofercie, jest sygnałem, że wytwórca już teraz nie wykonuje swojego zobowiązania, przyjętego w systemie wsparcia, jednakże ma on jeszcze możliwość jego wykonania w cyklu 3-letnim.

Zdaniem Zarządcy Rozliczeń S.A., ilość energii elektrycznej sprzedana w danym roku w systemie aukcyjnym, wynikająca ze sprawozdań miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub 93 ust. 2 pkt 3 ustawy,  może być wyższa albo niższa od określonej w ofercie aukcyjnej dla tego roku i będzie uwzględniana przez Zarządcę Rozliczeń S.A. jako stanowiąca podstawę do rozliczania ujemnego salda w danym roku, jednakże do ilości nieprzekraczającej, w cyklach 3-letnich, ilości energii elektrycznej, określonej zgodnie z art. 79 ust 3 pkt 6 ustawy, w ofercie aukcyjnej dla tych lat.

Uważamy, że w obecnym stanie prawnym, nie ma możliwości rozliczania na potrzeby ujemnego salda, w kolejnych cyklach 3-letnich, nadwyżek ponad 100% ilości energii deklarowanej dla danego cyklu, które mieściłyby się w granicach ilości energii brakującej w rozliczonych cyklach poprzednich, w których wielkość energii sprzedanej pozostawała poniżej 100% ilości deklarowanej.

 1. Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy, wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW oraz wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w art. 70a ust. 2 i art. 70b ust. 9 pkt 2 ustawy, zobowiązani są do przekazywania Zarządcy Rozliczeń S.A. sprawozdań o ilości energii elektrycznej sprzedanej w danym miesiącu:
 • objętej ofertą, o której mowa w art. 79 ustawy (zwycięska oferta aukcyjna) względnie
 • podlegającej sprzedaży, o której mowa w art. 70a ust. 2 i art. 70b ust. 9 pkt 2 ustawy (systemy FIT/FIP).

UWAGA !!!

Sprawozdanie oraz wniosek o pokrycie ujemnego salda należy przekazywać co miesiąc, w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, niezależnie od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym wytwórca, wnioskuje o wypłatę ujemnego salda.

Wzór sprawozdania

 1. Kierując się określoną w art. 83 ust. 2 ustawy koniecznością rozliczenia obowiązku sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, przypominamy również, że ilość energii elektrycznej wykazywana w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 93 ust. 2 pkt 3 ustawy, winna znaleźć swe odzwierciedlenie w pełnej wysokości w ilości energii objętej informacją roczną, przedkładaną Prezesowi URE przez zwycięzców aukcji w trybie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy tj. w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.

4. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w świetle przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym w szczególności art. 93 ust. 10-12, dodatnie saldo, które nie zostało rozliczone z saldem ujemnym do końca okresu wsparcia, jest zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej w pełnej wysokości. Ustawa nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń, co do kwoty wymaganego zwrotu.

Comments are closed.