zrsa
zrsa

Obowiązek informowania przez wytwórcę o uzyskanej pomocy publicznej

27 czerwca 2023 | OZE

Na podstawie art. 39 ust. 7 oraz 39a ust.7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378 t.j. ze zm.),(dalej Ustawa OZE) wytwórca jest zobowiązany do informowania o uzyskanej pomocy inwestycyjnej najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po upływie miesiąca, w którym nastąpiło udzielenie pomocy, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz na podstawie art. 39 ust. 8 oraz 39a ust.8 również operatora rozliczeń energii odnawialnej tj. Zarządcę Rozliczeń S.A. (dalej ZRSA), a także sprzedawcę zobowiązanego w przypadku wytwórców, o których mowa w art. 70b ust. 9 pkt 1 lub w art. 92 ust. 1 pkt 1.

Wytwórca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania obliczeń nowej ceny skorygowanej celem przedstawienia prawidłowego oświadczenia. Do obliczeń nowej ceny skorygowanej stanowiącej podstawę do wypłaty ujemnego salda na dzień udzielenia pomocy inwestycyjnej, wytwórca powinien ustalić również także ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 70b ust. 3 pkt 2 lub art. 79 ust. 3 pkt 3 ustawy OZE, sprzedanej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy inwestycyjnej. W tym celu wytwórca składa do ZRSA „Wniosek o udostępnienie danych”, który powinien zawierać w szczególności: nazwę wytwórcy, nr instalacji nadany przez URE (aukcja/zaświadczenia), okres, za który mają być udostępnione dane oraz adres e-mail wytwórcy, na który Zarządca Rozliczeń S.A. prześle dane rozliczeniowe. Rekomendowanym sposobem wnioskowania o te dane jest przesłanie prośby na piśmie w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres e-mail kancelaria@zrsa.com.pl.

W przypadku przesłania oświadczenia o  uzyskanej pomocy inwestycyjnej, a tym samym oświadczenia o ustalonej wysokości nowej ceny skorygowanej, po upływie terminu przewidzianego Ustawą OZE, ZRSA dokona przeliczenia salda wynikającego ze złożonych wniosków o pokrycie ujemnego salda, po nowej cenie skorygowanej i za okresy po dniu udzielenia pomocy inwestycyjnej, z uwzględnieniem terminów przewidzianych Ustawą OZE.

Zarządca Rozliczeń S.A. zobowiązana jest do odzyskania nienależnie wypłaconej pomocy publicznej. Odzyskanie pomocy ma na celu przywrócenie stanu rzeczy, który istniał na rynku wewnętrznym przed wypłaceniem pomocy. W związku z tym odzyskiwana kwota pomocy powinna uwzględniać odsetki naliczone od daty przekazania beneficjentowi środków do daty ich odzyskania. W niniejszej sytuacji jest to dzień, w którym została wypłacona kwota nienależnej pomocy publicznej.