Ostatnio publikowane …
  • Termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda a dni ustawowo wolne od pracy

    Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda tj. 15 dzień po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego, określony w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy OZE, w przypadku, gdy przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą […]

  • Informacja w sprawie wypłat rekompensat lub zaliczek z FWRC

    Zarządca Rozliczeń S.A. realizuje wypłaty na pokrycie rekompensat, o których mowa z ustawie z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 202) (Ustawa gazowa). Kwoty rekompensat lub zaliczek na poczet rekompensat są wypłacane sukcesywnie w miarę posiadanych […]

Zarządca Rozliczeń S.A.
  • ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  • Tel: +48 22 265 02 50

Obowiązek składania sprawozdań miesięcznych i wniosków o pokrycie ujemnego salda do 10 dnia po zakończeniu miesiąca

OZE / 22.11.2019

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina o obowiązku składania sprawozdania miesięcznego oraz wniosku o pokrycie ujemnego salda w nieprzekraczalnym terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca, zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 oraz 93 ust 2 pkt 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Powyższy termin na składanie sprawozdań miesięcznych oraz wniosków o pokrycie ujemnego salda jest terminem zawitym, co oznacza, że wnioski o pokrycie ujemnego salda składane po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia, a Zarządca Rozliczeń S.A. będzie przyjmował, że w danym okresie nie nastąpiła sprzedaż (zerowa wartość sprzedaży) energii elektrycznej w systemie aukcyjnym lub odpowiednio w systemie określonym zgodnie z art. 70a i 70b ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zgodnie z wprowadzoną, ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zmianą art. 83 ust 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, rozliczenie obowiązku sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego przez wytwórcę (…) następuje (…) w oparciu o ilość energii elektrycznej sprzedanej w ramach systemu aukcyjnego określonej w sprawozdaniach miesięcznych składanych zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad dla kolejnych, składanych wniosków (termin na złożenie wniosku za miesiąc listopad upływa 10 grudnia 2019 r.), gdyż ilości energii objęte wnioskiem złożonym po terminie nie będą mogły być kumulowane, co nie pozostanie bez wpływu na wykonanie obowiązków aukcyjnych.

Comments are closed.