Zaznacz stronę

Pozyskiwanie danych pomiarowych przez wytwórcę będących podstawą rozliczeń ujemnego salda.

25 września 2020 | OZE

Zarządca Rozliczeń S.A. przypomina, że zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 poz. 261 z późn. zm.) wytwórca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w ujęciu dobowym dotyczącej ilości energii elektrycznej objętej ofertą i podlegającej sprzedaży, będącej podstawą rozliczeń ujemnego salda.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust 11 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Wytwórca ma zagwarantowane (podobnie jak Zarządca Rozliczeń S.A.) prawo do pozyskania od OSD niezbędnych danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii  w instalacji odnawialnego źródła i wprowadzonej do sieci. W interesie wytwórcy jest, aby otrzymać dane od OSD w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda w ustawowym terminie do dnia 10-go następnego miesiąca. Prawo wytwórcy do pozyskania tych danych to jednocześnie obowiązek ich udostepnienia przez OSD.

W przypadku braku dostępu wytwórcy do tych danych we właściwym terminie, uniemożliwiającego złożenie w terminie ustawowym wniosku o pokrycie ujemnego salda,  wytwórca powinien niezwłocznie zwrócić się do OSD o pisemne potwierdzenie i wyjaśnienie przyczyn braku dostępu.

 

Zarządca Rozliczeń S. A. przypomina ponadto, że wytwórca ma swobodę deklarowania ilości energii, która będzie sprzedana w systemie aukcyjnym. Zatem deklaracja we wniosku ilości zerowej, w sytuacji, gdy OSD udostępniło dane pomiarowe w pełnej ilości energii jaka została wprowadzona do sieci, jest przyjmowana przez operatora rozliczeń jako ilość właściwa. ZRSA nie ma podstaw do przyjęcia stanowiska, że jest to błąd, a nie celowe działanie. Przedstawienie wiarygodnej korespondencji wytwórcy z OSD, wyjaśniającej trudności w pozyskaniu danych, wymaganych na podstawie ustawy OZE,  może być podstawą do uznania korekty wniosku.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dane pomiarowe wytwórców, udostępniane przez OSD podmiotom bilansującym na potrzeby rozliczeń na rynku bilansującym, nie stanowią podstawy do uznania takiej korekty.