zrsa
zrsa

Przypomnienie o obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przez wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.

24 marca 2023 | ODPIS NA FUNDUSZ

Zarządca Rozliczeń S.A. uprzejmie przypomina o obowiązku przekazywania odpisu na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, (dalej: Fundusz), o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm.), (dalej: Ustawa), nałożonego przepisami Ustawy na wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, o których mowa w art. 21 Ustawy.

Podmioty, które nie przestrzegają powyższego obowiązku, podlegają karze pieniężnej wymierzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2 Ustawy wynoszącej do 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

W poniższej tabeli przedstawiono, przypadki dla wytwórców energii elektrycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy, które podlegają wyłączeniu z dokonywania odpisu na Fundusz z uwagi na moc zainstalowaną elektryczną z podziałem na okresy, za jakie powinien być dokonany odpis na Fundusz.

Wyłączenia z Odpisu na Fundusz za grudzień 2022 r.

Wyłączenia z Odpisu na Fundusz za styczeń i luty 2023 r.

Wyłączenia z Odpisu na Fundusz od marca 2023 r.

1. Energia elektryczna wytwarzana jest w jednostce wytwórczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW .

1. Energia elektryczna wytwarzana jest w jednostce wytwórczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, przy czym moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych jednostek jest nie większa niż 1 MW.

2. Energia elektryczna wytwarzana jest wyłącznie w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 3 MW, a moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych instalacji nie przekracza 1 MW.

1. Energia elektryczna wytwarzana jest w jednostce wytwórczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 3 MW, w przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej posiada więcej niż jedną jednostkę wytwórczą, przy czym moc zainstalowana elektryczna żadnej z
tych jednostek jest nie większa niż 1 MW

2. Energia elektryczna wytwarzana jest wyłącznie w instalacjach odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy o odnawialnych źródłach energii, których łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 3 MW, a moc zainstalowana elektryczna żadnej z tych instalacji nie przekracza 1 MW.

3. W przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 22 pkt 1 lub art. 22a Ustawy, wchodzi w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640) przepis odpowiednio art. 22 pkt 1 lub art. 22a Ustawy, stosuje się do tego przedsiębiorstwa, uwzględniając wszystkie jednostki wytwórcze zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące we własności, posiadaniu, użytkowaniu lub zarządzie podmiotów wchodzących w skład tej grupy kapitałowej.

Oprócz wyłączeń opisanych w powyższej tabeli, wytwórców energii elektrycznej w całym okresie sprawozdawczym obowiązują również wyłączenia, o których mowa w art. 22 pkt 2 i 3 Ustawy.

Z obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz wyłączeni są na mocy art. 21 ust. 1 pkt 10 Ustawy wytwórcy energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej biogaz i biogaz rolniczy, w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Podmioty, które nie podlegają wyłączeniom z obowiązku przekazywania odpisu na rachunek Funduszu i nie dokonały jeszcze odpisu na Fundusz za grudzień 2022 r., styczeń i luty 2023 r. są proszone o  przekazanie środków pieniężnych z odpisu na rachunek Funduszu wraz z odsetkami za opóźnienie, tj. zgodnymi z art. 481 Kodeksu cywilnego (odsetki ustawowe). Odsetki należy policzyć od 10 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia do dnia faktycznej wpłaty.

Podmioty, o których mowa w art. 21 Ustawy są również zobowiązane na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy do przekazywania Zarządcy Rozliczeń S.A. w terminie do 20 dnia każdego miesiąca sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc. Podmioty, które nie złożyły jeszcze sprawozdań za grudzień 2022 r., styczeń i luty 2023 r. są proszone o ich przekazanie Zarządcy Rozliczeń S.A.

Podmioty, które nie przestrzegają powyższego obowiązku, podlegają karze pieniężnej wymierzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 Ustawy wynoszącej do 50% należnej sumy odpisu na Fundusz za dany miesiąc rozliczeniowy.